Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení a použití technických podkladů v oblasti opravárenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést práci s databázemi a informačními systémy využitelnými při práci v oblasti správy prostředků pro údržbu silnic podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést práci s katalogem náhradních dílů, vyhledat určené údaje z katalogu s využitím informačních systémů Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst technickou dokumentaci a schémata v návodech k obsluze nebo v servisní dokumentaci, vyčíst z provozní dokumentace způsob a intervaly technické údržby mechanizačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit plán servisních prohlídek a revizí v závislosti na technické dokumentaci strojního zařízení používaného při opravě a údržbě pozemních komunikacích a sestavu obhájit Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat provádění pravidelných servisních prohlídek mechanizačních prostředků a strojního zařízení v závislosti na technické dokumentaci Písemné a ústní ověření
c Popsat údržbu hydraulických zařízení, vysvětlit principy správného zacházení s hydraulickými kapalinami podle zadání Písemné a ústní ověření
d Navrhnout způsob opravy strojního zařízení používaného při údržbě pozemních komunikací a rozhodnout o technologicky nejvhodnějším postupu opravy na základě případové studie Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsob komunikace se zákazníkem a dodavatelem, zejména při reklamačním řízení opravy nebo revize mechanizace či strojního zařízení na základě zadání Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Diagnostika běžných závad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný způsob provádění funkčních zkoušek mechanizace a strojního zařízení používaného při údržbě pozemních komunikací podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit odpovídající měřicí techniku v souladu se servisní dokumentací určené mechanizace se znalostí základních metrologických standardů a používání měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat technologie používané při opravách a údržbě silnic, přezkoušet funkce a stanovit odchylky od žádoucího stavu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování vhodných podmínek pro servisní opravy a údržbu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit záznam o provedené servisní opravě dané technologie podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhotovit záznam o provedené servisní opravě, výměně součástek dané mechanizace či zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat zásady evidence servisu v oblasti údržby, diagnostiky a oprav automobilů i strojů Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit legislativu v oblasti záručních a pozáručních oprav podle případové studie Písemné a ústní ověření
e Posoudit a navrhnout opatření k zabezpečení spolehlivého provozu automobilů, strojů a technologických zařízení v konkrétních podmínkách podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících obsluhu, údržbu a opravy strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit v zadaných podmínkách servisního střediska rozdělení úkolů na zajišťovaných opravách podřízeným pracovníkům, motivovat je a vyhodnotit provedené úkoly na základě zadané případové studie Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat rizika provozu mechanizace při údržbě komunikací v různých meteorologických podmínkách podle zadání a vzhledem k odpovědnosti zaměstnanců Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat základní právní předpisy týkající se BOZP a požární prevence při práci s mechanizačními prostředky a vysvětlit jejich aplikaci pro konkrétně stanovený provoz Písemné a ústní ověření
d Popsat nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví zaměstnanců a uvést povinnosti zaměstnance i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu, vč. správného stanovení první pomoci podle zadání Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhodnotit určené opravárenské pracoviště z hlediska jeho vlivu na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření k odstranění zjištěných nedostatků a zabránění negativním následkům podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat posouzení vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a navrhnout opatření k zabránění negativním vlivům v konkrétních podmínkách podle případové studie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při ověřování kompetencí k jednotlivým kritériím je třeba posuzovat v navazujících činnostech vedoucích k ucelenému zajištění správného chodu jednotlivých technologií a strojů. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle podmínek pracoviště.

 

U každého druhu stroje či technologie došlo v současnosti vzhledem k technologické složitosti i k poměrně úzké specializaci servisní činnosti. Podrobná školení a kurzy k tomu provádí přímo jednotliví výrobci a dodavatelé strojů. Vzhledem k široké škále používané mechanizační techniky by měl mít uchazeč možnost v průběhu celé zkoušky používat servisní dokumentaci.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce případové studie a modelové situace, na kterých odzkouší uvedená hodnoticí kritéria.Případové studie jsou připraveny na základě ověřovaných požadovaných dovedností a znalostí, vč. legislativních požadavků. V případové studii bude vždy uveden popis situace, kterou technik při provozu může zajišťovat s důrazem na uvedenou mimořádnou situaci ve studii k řešení určenou. Jsou vždy stanoveny jednotlivé fáze situace v případové studii, které jsou rozhodující i pro hodnocení úspěšnosti žadatele. Účelně přistupuje autorizovaná osoba při stanovení druhu modelové situace ke svým znalostem konkrétního provozu a aktuálnímu stavu oboru, vč. legislativního rámce.

 

Kompetence e71.D.2070 Stanovení pracovních postupů, prostředků a metod - autorizovaná osoba připraví pro ověření kritéria d) tři případové studie.

Kompetence e74.D.1127 Zajišťování vhodných podmínek pro servisní opravy a údržbu - autorizovaná osoba připraví pro ověření kritéria d) tři případové studie.

Kompetence c11.Z.2903 Řízení a odborné vedení pracovníků zajišťujících obsluhu, údržbu a opravy strojů - autorizovaná osoba pro ověření kritéria a) připraví tři případové studie.

Kompetence e74.D.3042 Posuzování vlivu opravárenské činnosti na životní prostředí a přijímání opatření k zabránění negativním následkům - autorizovaná osoba připraví pro ověření kritéria c) tři případové studie.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet zejména k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné i posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

SPŠ Chrudim

BES, s. r. o.