Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v historii voroplavby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat historii voroplavby na českých řekách – Vltava, Otava, Malše Písemné a ústní ověření
b Popsat činnosti spolku Vltavan v oblasti voroplavby na Vltavě – muzea, osvětová činnost, zápis do Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky a UNESCO Písemné a ústní ověření
c Popsat hospodářský význam voroplavby pro dopravu dřeva a jiných komodit Písemné a ústní ověření
d Popsat vliv voroplavby na osídlení krajiny kolem řek Písemné a ústní ověření
e Popsat jiné způsoby dopravy dřeva po vodě Písemné a ústní ověření
f Popsat využití Vltavy na přepravu pomocí nákladních člunů Písemné a ústní ověření
g Popsat historii voroplavby v sousedních německy mluvících zemích Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci voru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci voru (tabule) odbornou vorařskou terminologií za použití výkresu, modelu nebo reálného voru Praktické předvedení
b Popsat materiály pro stavbu voru Písemné a ústní ověření
c Popsat způsoby spojování částí voru (tabule) na výkresu, modelu nebo reálném voru Praktické předvedení
d Popsat příslušenství voru na výkresu, modelu nebo reálném voru Praktické předvedení
e Popsat sestavování vorů (tabulí) do pramene na výkresu, modelu nebo reálném voru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů stavby voru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup stavby pro zadaný úkol Praktické předvedení
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup stavby Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality vorařských materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu konkrétního materiálu pro stavbu voru prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslové vjemy, jednoduchými měřidly apod.) a na základě získaných zkušeností s tradiční stavbou vorů - posudek odůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit kritérium.
3

Výpočet spotřeby materiálů pro stavbu voru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady měření a výpočtu spotřeby materiálů základu (klád) vorové tabule nebo vorového pramene Ústní ověření
b Vysvětlit zásady výpočtu spotřeby tradičních spojovacích materiálů (houžve, sluky, svlaky, vořiny) Ústní ověření
c Vypočítat spotřebu materiálů na stavbu vorové tabule nebo vorového pramene dle zadané dokumentace s výpočtem Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Doprava materiálů, uložení na místě zpracování, ruční manipulace během stavby a kompletace vorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ukládání materiálu na vazišti Písemné a ústní ověření
b Popsat a navrhnout způsoby ruční manipulace s materiálem během stavby a kompletace vorů při stavbě na souši Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Uložit materiál na vazišti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Dodržet BOZP, použít osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústním vysvělením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stavba voru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy vorařských konstrukcí Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Popsat prvky konstrukce voru – klády, houžve, vořiny, rozvory, sluky, svlaky, šrek, vejpony, nožice, vesla a příslušenství (firma, lavice, ohniště) Písemné a ústní ověření
c Popsat pracovní postupy ručního opracování dřevěných materiálů (odkornění kulatiny, řezání, vrtání, dlabání) dle zadání včetně popisu ručního nářadí Písemné a ústní ověření
d Připravit nářadí a pracovní pomůcky pro ruční opracování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Orýsovat a opracovat materiál Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zhotovit a upravit prvky konstrukce voru – klády, houžve, vořiny, rozvory, sluky, svlaky, šrek, vejpony lávku, nožice, vesla a firmu historicky doloženými postupy ručním nářadím dle zadání pracovního úkolu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Nakreslit a popsat vorařské spoje, vysvětlit jejich význam a použití Praktické předvedení s ústním vysvětlením
h Popsat dřevěné spojovací prostředky a vysvětlit jejich použití dle historicky doložených postupů z archiválií spolků Vltavan a předanými zkušenostmi předků Písemné a ústní ověření
i Sestavit a vystrojit vorovou tabuli nebo pramen pomocí tradičních dřevěných vorařských spojů dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
j Popsat způsoby osazení příslušenství voru - firma, lavice, ohniště Písemné a ústní ověření
k Osadit příslušenství na voru dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
l Kontrolovat provedené konstrukční spoje Praktické předvedení s ústním vysvětlením
m Dodržet předpisy BOZP, použít osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v plavbě vorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby plavby – tabule, prameny, svazky Písemné a ústní ověření
b Popsat posádku voru a její úkoly Písemné a ústní ověření
c Popsat ovládání voru během plavby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením. (odkaz na NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/tesar-pro-zhotovovani-mon-8e36)

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky, které budou odpovídat prováděným pracím.

 

Vzhledem ke způsobu stavby voru historickými (tradičními) postupy, které mají nezbytně charakter kolektivní práce, je třeba stavbu provádět nejméně s 8 pracovníky (uchazeč/či + pomocný personál).

 

Vorová tabule bude sestavena ze 6 – 8 klád.

 

Uchazeč o profesní kvalifikaci bude provádět pouze ruční manipulaci s materiály pro stavbu voru.

Pro manipulaci s materiály o objemu nebo hmotnosti neumožňující ruční manipulaci (otep houžví, klády, vořiny), zajistí autorizovaná osoba odpovídající mechanizační a dopravní prostředky.

 

V souladu s § 17 odst. 6 zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, je pro výkon zkoušky vymezeno roční období duben až září.

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat právní předpisy:

 • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, §§ 2-11, 101 odst. 1 a 2, § 102, 103 a 106, ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 13), ve znění pozdějších předpisů

 • Zákon č. 88/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů

 • NV 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

 • NV 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů

 • NV č. 339/2017 Sb., o bližších požadavcích na způsob organizace práce a pracovních postupů při práci v lese a na pracovištích obdobného charakteru (dále jen „nařízení vlády“), ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, § 200 a další, ve znění pozdějších předpisů

 • Vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, které jsou zakázány těhotným ženám, kojícím ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, ve znění pozdějších předpisů

 • další nově vydané právní předpisy a technické normy a změny platných právních předpisů a technických norem, které vstoupily v platnost v době platnosti hodnoticího standardu PK

 

Při zkoušce se doporučuje využít následující literaturu a materiály spolku Vltavan vztahující se k voroplavbě:

 • Nedbal, F.: Publikace Spolku Vltavan Purkarec

 • Fröhlich, Velková: Lidé od vody, plavecké historky z Vltavy a Otavy, J&M 2017

 • Kostelecký, R.: Stavba lodí v Týně nad Vltavou a historie loděnice rodiny Šílených, Praha, Mare-Czech, 2008

 • Svoboda, J.: Historie voroplavby v Čechách, Professional publishing, 2018

 • Šílený, V.: Stavba dřevěných nákladních lodí v loděnici Jan Šílený v Týně nad Vltavou, Týn nad Vltavou, MCKV, Město Týn nad Vltavou, 2013

 • Vorařská kronika Františka Vondráška z Purkarce. Týn nad Vltavou, 2012.

 

Při praktickém předvedení je hodnocena organizace práce, volba a dodržování předepsaných technologických a pracovních postupů, volba a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek, kvalita provedení prací, dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce, používání osobních ochranných pracovních prostředků.

Při způsobu ověření "ústní ověření" uchazeč odpoví ústně.

Při způsobu ověření "písemné a ústní ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď, kterou doplní o ústní vysvětlení.

Při způsobu ověření „praktické předvedení“ uchazeč předvede praktickou činnost požadovanou kritériem.

Při způsobu ověření "praktické předvedení s ústním ověřením“ uchazeč v průběhu praktického předvádění nebo po jeho ukončení doplňuje činnosti ústním výkladem a zodpoví případné doplňující otázky zkoušejících.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vltavan Čechy, Svaz vltavských spolků, z. s.