Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Dlaždič - asfaltér
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební dokumentaci a dokumentaci dlaždičských a asfaltérských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební dokumentaci a výkresy podle druhů Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst prováděcí stavební výkresy (podle ČSN 01 34 20) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukčním řešení a pracovních postupech dlážděných chodníků a vozovek včetně asfaltových povrchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit konstrukční řešení dlážděných chodníků a vozovek na prováděcím výkresu Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit konstrukční řešení asfaltových povrchů chodníků a vozovek na prováděcím výkresu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů provádění a oprav chodníkových a vozovkových dlažeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup při pokládání a opravách chodníkových dlažeb a návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout pracovní postup při pokládání a opravách vozovkových dlažeb Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovního postupu provádění a oprav dlažeb z lomového kamene při úpravách koryt vodních toků, jezů a výtoků z přehrad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkres pokládky dlažby z lomového kamene Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout pracovní postup úpravy koryta vodního toku s použitím dlažby z lomového kamene Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovního postupu pokládání obalovaných drtí a litých asfaltů do profilů chodníků a vozovek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pro pokládku obalovaných drtí do profilu vozovky a návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout pracovní postup pro pokládku litého asfaltu do profilu chodníku a návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření a vytyčování délek, výšek a směrů při provádění dlažeb a asfaltových povrchů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí výkresy dlažeb a asfaltových povrchů Praktické předvedení a ústní ověření
b Měřit a vytyčovat délky, výšky a směry při pokládce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočty spotřeby materiálu pro provádění dlažeb a oprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochy a objemy z údajů zjištěných ve stavebních výkresech nebo naměřených na stavbě Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat a nacenit spotřebu materiálů pro zadané dláždění Praktické předvedení a ústní ověření
c Odhadnout počet potřebných pracovníků pro splnění úkolu v daném čase Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování a úprava podkladů pro dlažby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměřit výšky a sklony podkladu podle prováděcího výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit jednotlivé vrstvy podkladu – rozprostřít, urovnat a případně zhutnit Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Volba druhů výrobků pro dlažby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout druh dlažby pro určenou drobnou stavbu, návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
b Ke kritériu a) navrhnout alternativní řešení, návrh zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality stavebních materiálů dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést parametry kvality materiálů používaných pro dlažby Ústní ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu pro dlažbu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.) a posudek odůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava materiálů pro provádění dlažeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit ručně dlažební prvky sekáním a štípáním Praktické předvedení
b Upravit dlažební prvky řezáním a broušením mechanizovaným nářadím Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba malt a čerstvého betonu pro dlaždišské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup výroby malt a betonů pro dlaždičské práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit maltu nebo čerstvý beton (dle ČSN 72 24 30) o minimálním množství 120 litrů směsi (jedna malá stavební míchačka) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Spárování dlažeb maltou, asfaltem a jinými materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit spárovací materiály k použití Praktické předvedení a ústní ověření
b Spárovat dlažbu o minimální ploše 3 m², včetně očistění dlažby po spárování Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Provádění a opravy kamenných a betonových chodníkových a vozovkových dlažeb včetně lemování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést lemování dlažeb – osazení obrub Praktické předvedení
c Připravit podklad pro dlažbu Praktické předvedení
d Klást dlažební prvky, beranit a utahovat povrch Praktické předvedení
e Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a opravy povrchů vozovek a chodníků z obalovaných drtí a litých asfaltů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podklad pro asfaltový povrch Praktické předvedení
b Provést povrch z obalované drti dodané na stavbu minimálně na ploše 2 m² Praktické předvedení
c Provést povrch z litého asfaltu připraveného na místě ve vařiči minimálně na ploše 2 m² Praktické předvedení
d Provést konečnou úpravu asfaltového povrchu posypem Praktické předvedení
e Ošetřit asfaltérské nářadí, pomůcky a zařízení po ukončení prací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a opravy dlažeb z lomového kamene při úpravách koryt vodních toků, jezů a výtoků z přehrad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb z lomového kamene Praktické předvedení a ústní ověření
b Upravit poklad (lože) pro pokládku dlažby z lomového kamene Praktické předvedení
c Klást lomový kámen na sucho a do betonu minimálně na ploše 2 m² Praktické předvedení
d Kontrolovat sklon či rovinnost dlažby z lomového kamene Praktické předvedení a ústní ověření
e Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a opravy dlažeb schodů, přejezdů, kolejí pouliční dráhy, odvodňovacích rigolů a dlažeb ze zatravňovacích tvárnic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Upravit podklad (lože) pro pokládku dlažby Praktické předvedení
c Klást dlažební prvky Praktické předvedení
d Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a opravy dlažeb svahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytyčit délky, výšky a směry pro založení příčného profilu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést lemování dlažeb – osazení obrub Praktické předvedení
c Upravit podklad (lože) pro pokládku dlažby Praktické předvedení
d Klást dlažební prvky minimálně na ploše 3 m² Praktické předvedení
e Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění a opravy dlažeb parkovišť a odstavných ploch

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytyčit délky, výšky a směry pro pokládání dlažeb Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést lemování dlažeb – osazení obrub Praktické předvedení
c Upravit podklad (lože) pro pokládku dlažby Praktické předvedení
d Klást dlažební prvky minimálně na ploše 3 m² Praktické předvedení
e Beranit dlažbu a utahovat povrch Praktické předvedení
f Spárovat a čistit dlažbu po spárování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění mozaikových dlažeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pracovního úkolu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést přípravné práce pro dláždění – výškové a polohové vytyčení konstrukce, rozměření a vytýčení vzoru, organizovat pracoviště (připravit materiál, nářadí a pracovní pomůcky) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést pokládku mozaikové dlažby podle zadání minimálně na ploše 2 m² Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Bourání dlažeb a obrubníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Bourat dlažby ručně a pomocí mechanizovaného nářadí minimálně na ploše 2 m² Praktické předvedení
b Třídit vybouraný materiál Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro dlaždičské a asfaltérské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro dlaždičské práce podle zadaní Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat a udržovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky pro dlaždičské a asfaltérské práce Praktické předvedení a ústní ověření
c Provádět jednoduché opravy dlaždičských a asfaltérských nástrojů a zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování předpisů BOZP, PO a hygieny práce při práci s dlažbou a asfaltovými materiály

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozeznat škodlivé a neškodné odpady a popsat možnosti recyklace Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat vliv dlaždičských činností na životní prostředí Ústní ověření
d Zajistit bezpečné postupy při obsluze a běžné údržbě používaných strojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením.

Onemocnění vylučující výkon povolání:

 • Těžká, prognosticky závažná onemocnění oběhové soustavy.
 • Chladová alergie.
 • Raynaudův syndrom.
 • Prokázaná přecitlivělost na chemické látky pracovního prostředí.
 • Chronická, prognosticky závažná orgánová onemocnění podle toxikologických vlastností látek.
 • Astma bronchiale či jiná prognosticky závažná alergická onemocnění.
 • Prognosticky závažná onemocnění pohybového systému, znemožňující zátěž páteře a trupu.
 • Prognosticky závažná chronická onemocnění pohybového systému, zamezující práci ve vynucené poloze.
 • Záchvatovité a kolapsové stavy

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení následujících norem v platném znění.

Jde zejména o tyto normy:

ČSN 72 25 10 Dlažební kostky

ČSN EN 1342 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1343 Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody.

 

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování odborných způsobilostí je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob a mechanizační prostředky.

 

Pro ověření kompetence Volba druhů výrobků pro dlažby, kritérium a) Navrhnout druh dlažby pro určenou drobnou stavbu AOs připraví tyto varianty zadání: prostor pod pergolou v zahradě, venkovní terasa s podkladním betonem, odpočinková plocha v zahradě s lavičkou, chodník kolem domu s podkladním betonem pod přesahem střechy, cestička v zahradě, příjezd ke garáži, z nichž AOs pro ověření kompetence, vybere vždy minimálně tři varianty.

 

Pro ověření kompetence Úprava materiálů pro provádění dlažeb, kritérium a), b) autorizovaná osoba připraví minimálně čtyři druhy materiálů (žula, pískovec, beton, keramika) z nichž AOs pro ověření kompetence, vybere vždy minimálně dva materiály.

 

Ověření kompetence Provádění a opravy kamenných a betonových chodníkových a vozovkových dlažeb včetně lemování bude provedeno na ploše minimálně 3 m2. Plocha bude opatřena lemováním (osazením obrub) podél dvou delších stran.

 

Pro ověření kompetence Provádění a opravy dlažeb schodů, přejezdů, kolejí pouliční dráhy, odvodňovacích rigolů a dlažeb ze zatravňovacích tvárnic AOs připraví tyto varianty:

dlažba pro tři schodišťové stupně venkovního schodiště; zádlažba pouliční dráhy v délce 1,5 bm (možno provádět mimo reálné drážní těleso); zádlažba pro odvodňovací rigol v délce 1,5 bm, plocha pro dlažbu ze zatravňovacích tvárnic (min 3 m2).

Z těchto variant si uchazeč vylosuje tři úkoly.

 

Pro ověření kompetence Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek, strojních zařízení malé mechanizace a manipulačních prostředků pro dlaždičské a asfaltérské práce, kritérium c) Provádět jednoduché opravy daždičských a asfaltérských nástrojů a zařízení AOs zajistí tyto varianty údržby: vyměnit násadu lopaty, vyměnit topůrko dlaždičského kladiva, vyměnit diamantový řezný kotouč. Z těchto variant si uchazeč vylosuje jeden úkol.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání Dlaždič nebo v oboru vzdělání Dlaždičské práce + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zhotovování dlažeb a asfaltových povrchů nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru vzdělání Dlaždičské práce.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zhotovování dlažeb a asfaltových povrchů nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru vzdělání Dlaždičské práce.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zhotovování dlažeb a asfaltových povrchů nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru vzdělání Dlaždičské práce.
 4. Vysokoškolské vzdělání v oblasti stavebnictví a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zhotovování dlažeb a asfaltových povrchů nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru vzdělání Dlaždičské práce.
 5. Platné osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-181-H Dlaždič/dlaždička vydané v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti zhotovování dlažeb a asfaltových povrchů nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oboru vzdělání Dlaždičské práce.

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující vykonání zkoušek - vybavené dlaždičskými a asfaltérskými materiály, nářadím a zařízením pro provádění dlaždičských a asfaltérských prací a dopravu materiálu odpovídajícím požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

Měřidla: dřevěný skládací metr dl. 2 m, svinovací pásmo dl. 20 m, vodováha 0,6 m a 2 m, sklonoměr, dlaždičské kříže, výtyčky, kontrolní šablona, laserová vodováha a sklonoměr, trojboký vytyčovací hranol, hadicová vodováha, geodetické měřicí stroje (teodolit a nivelační stroj) s příslušenstvím.

Nářadí a zařízení: velké a prostřední dlaždičské kladivo, mozaikové kladívko, dlaždičská palice, sekáče, palička na sekání dlažby, beránky, pěch, dlaždičské kleště, kleště na podávání kostek, sochor (železník), řezačka, štípačka, bruska, diamantový kotouč, vibrační deska, kartáče, košťata, nářadí na přípravu spárovací malty, krumpáč, špičák, motyka, lopata, vidle na kámen, ocelové a dřevěné hrábě, kolečko stavební, hydrantový nástavec a klíč, zdvihák na obrubníky, mechanizované zařízení na hutnění podloží a dlažby, tavný kotlík, zálivkový vařič, zapalovač plynový pro přepravníky, vaničky na asfalt, nádoby na vodu (kbelíky a konve).

Mechanizační prostředky: jeden malý smykový nakladač (např.: Bobcat S 175, Caterpillar 236B, Mustang 2054, SUNWARD SWL 3220, Locust 903, GEHL 4635 SXT atp.)

Pomůcky: dlaždičská šňůra, tužka, dopravní značky k označení pracoviště, zábrany na ohrazení pracoviště, latě na kontrolu rovinnosti, emulze na čištění nářadí a zařízení.

Materiál: 3 m3 lomového kamene, 3 m2 betonové zámkové dlažby, 3 m2 žulových dlažebních kostek velkých (15/17 cm), 3 m2 žulových dlažebních kostek malých (8/10 cm), 2 m2 kostek pro chodníkové mozaiky (4/6 cm), 3 m2 zatravňovacích tvárnic, obalovaná drť a litý asfalt pro plochu 2 m2, cement, písek a kamenivo pro výrobu 0,3 m3 podkladního betonu, tři betonové schodišťové stupně, 1 m3 zeminy pro zásyp zatravňovacích tvárnic.

- Zdroj elektrické energie, vody a tlakového vzduchu

- Projektová dokumentace související s hodnocenými činnostmi, předepsané technologické postupy a informační materiály (např. technické listy)

- Pomocný personál (dva pomocní pracovníci)

- Normy: ČSN 72 25 10 Dlažební kostky

ČSN EN 1342 Dlažební kostky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody

ČSN EN 1343 Obrubníky z přírodního kamene pro venkovní dlažbu – Požadavky a zkušební metody.

 

Uchazeč: Pracovní oděv a obuv, osobní ochranné pracovní prostředky odpovídající prováděným pracím

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro průběh zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 20 až 24 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví ČR

Metrostav a. s.

SŠ stavebních řemesel Brno, Bosonohy

Stavební firma EMV s. r. o.