Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Dělník v koželužské, kožedělné a obuvnické výrobě
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Základní seřizování, ošetřování a údržba plastikářských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj a zařízení pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti při dodržení zásad BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní údržbu, čištění, mazání stroje s ohledem na dodržování BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Obsluha strojů pro plastikářskou obuvnickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup při výrobě plastové obuvi na zadaném technologickém zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat parametry a seřízení vstřikovacího stroje pro výrobu plastové obuvi nebo komponentů podle výrobní dokumentace Ústní vysvětlení v reálném provozu
c Předvést a popsat vytypovanou pracovní operaci podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit zadané hodnoty (teplota, tlak, doba, bezpečnostní zabezpečení) při obsluze plastikářských strojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Volba postupu práce pro sériovou výrobu plastové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce a určit technologické podmínky pro stanovený vzor obuvi s pomocí výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit výrobní zařízení a materiál podle výrobního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Příprava směsí pro výrobu plastové obuvi a plastových komponentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat suroviny pro přípravu plastových směsí Ústní ověření
b Předvést pracovní postup míchání plastových směsí a vysvětlit jednotlivé operace na základě technické dokumentace a s ohledem na zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Volba pracovní operace při výrobě máčené nebo odlévané obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci a účel výrobní linky pro výrobu máčené nebo odlévané obuvi Ústní vysvětlení v reálném provozu
b Vyjmenovat a vysvětlit pracovní operace vykonávané na lince pro výrobu máčené nebo odlévané obuvi Ústní vysvětlení v reálném provozu
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Volba pracovní operace při výrobě obuvi vstřikováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup při vstřikování obuvi podle výrobní dokumentace Ústní ověření
b Posoudit zadané hodnoty (teplota, tlak, doba) při vstřikování plastové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Volba pracovní operace při výrobě plastových polotovarů a komponentů obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci, princip a složení vstřikovacího stroje Ústní vysvětlení v reálném provozu
b Popsat jaké obuvnické komponenty a za jakých podmínek lze vyrábět vstřikovacím strojem Ústní vysvětlení v reálném provozu
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Úprava a dokončování plastové obuvi včetně přípravy obuvnických pryžových výrobků pro expedici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat pracovní operace na úpravu a dokončování plastové obuvi pro daný výrobní způsob podle výrobní dokumentace Ústní ověření
b Provést pracovní operaci (úpravu nebo dokončení plastové obuvi) v dokončovacím úseku Praktické předvedení
c Připravit plastikářský výrobek, zkontrolovat kvalitu výrobku a počet párů v balení, podle technologické dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-plastikarskou#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném provozu plastikářské obuvnické výroby.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku plastikářské výroby obuvi.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Obsluha strojů pro plastikářskou obuvnickou výrobu, kritérium hodnocení a), technologické zařízení (výrobní odlévací nebo vstřikovací nebo máčecí linky) podle zaměření konkrétní plastikářské výroby, místa konání zkoušky a technických možností strojního vybavení daného provozu.

 

Z důvodu zamezení finančních ztrát je žádoucí, aby uchazeč v odborných kompetencích Základní seřizování, ošetřování a údržba plastikářských strojů a zařízení, Obsluha strojů pro plastikářskou obuvnickou výrobu, Pracovní operace při výrobě máčené nebo odlévané obuvi, Pracovní operace při výrobě obuvi vstřikováním, Jednoduché pracovní operace při výrobě plastových polotovarů a komponentů obuvi při ověřování kritérií hodnocení vykonával prakticky ty operace nebo pracovní úkony, které nezpůsobí finanční ztráty, tj. některé postupy simuluje, nebo některé pracovní úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu, nebo vykonává některé pracovní úkony operací pod dohledem řádné obsluhy, nebo vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím a ostatní operace popíše nebo vysvětlí zkoušejícímu.

 

Vybrané úkony operací může uchazeč vykonávat paralelně nebo ve spolupráci s řádnou obsluhou strojů a zařízení. Zkouška bude probíhat za běžného provozu v plastikářské výrobě obuvi, při kterém s ohledem na charakter výroby jde o velké finanční hodnoty zpracovávaných materiálů, strojů, linek a kvalitu vyrobeného produktu.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií hodnocení. Při ústním ověřování kritérií hodnocení je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oblečení a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Střední škola obchodně technická, Zlín