Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů a zařízení v dole
Platnost standardu: Od 30.1.2024 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z technologického předpisu nebo ze servisní dokumentace strojů a zařízení údaje potřebné pro obsluhu a běžnou údržbu (pásového dopravníku, hřeblového dopravníku, výsypné stanice, násypné stanice, vrátku, výklopníku, zásobníku) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat na výkresové dokumentaci pásový nebo hřeblový dopravník a vysvětlit jeho funkci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat na výkresové dokumentaci výklopník a zásobník a vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat na výkresové dokumentaci výsypnou a násypnou stanici a vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat na výkresové dokumentaci vrátek a vysvětlit jeho funkci Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat na výkresové dokumentaci pásový a hřeblový dopravník a vysvětlit jejich funkci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha dopravních a strojních zařízení v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle technologické dokumentace a servisní dokumentace pořadí činností (kontrola, spuštění, provoz, zastavení, vypnutí) při obsluze pásového dopravníku, hřeblového dopravníku, výsypné stanice, násypné stanice, vrátku, výklopníku, zásobníku Praktické předvedení a ústní ověření
b Obsluhovat stroje a zařízení (výklopníku, zásobníku, výsypné stanice, násypové stanice, vrátku, pásového dopravníku, hřeblového dopravníku) Praktické předvedení
c Vysvětlit § 226 (povinnosti obsluhy), § 228 (provoz zařízení) vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení v dole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup provádění běžné údržby pásového dopravníku, hřeblového dopravníku, výsypné stanice, násypné stanice, výklopníku, zásobníku, vrátku Ústní ověření
b Provést na základě vylosovaného zařízení výměnu dílu strojů a zařízení (pásového dopravníku, hřeblového dopravníku, výsypné stanice, násypné stanice, výklopníku, zásobníku, vrátku) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést použití osobních ochranných pracovních prostředků pracovníka při obsluze strojů a zařízení (pásového dopravníku, hřeblového dopravníku, výsypné stanice, násypné stanice, výklopníku, zásobníku, vrátku) Praktické předvedení
b Vyjmenovat zakázané činnosti při chodu strojů a zařízení u výklopníku, zásobníku, výsypné stanice, násypové stanice, vrátku, pásového, hřeblového dopravníku Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení provozních záznamů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provozu strojů a zařízení (pásového dopravníku, hřeblového dopravníku, výsypné stanice, násypné stanice, výklopníku, zásobníku, vrátku) Praktické předvedení
b Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o provedených úkonech běžné údržby (strojů a zařízení) (pásového dopravníku, hřeblového dopravníku, výsypné stanice, násypné stanice, výklopníku, zásobníku, vrátku) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-stroju-v-povrchov)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Zkouška probíhá na reálném důlním pracovišti vybaveném důlními stroji. 

Při způsobu ověření "praktické předvedení s ústním ověřením“ uchazeč v průběhu praktického předvádění nebo po jeho ukončení doplňuje činnosti ústním výkladem a zodpoví případné doplňující otázky zkoušejících.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČBÚ Praha

OKD, a. s.

TU Brno