Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Důlní elektrikář silnoproudých zařízení
Platnost standardu: Od 27.1.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základech elektrotechniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní vztahy mezi elektrickými jednotkami (napětí, proud, odpor, výkon) Ústní ověření
b Vysvětlit jednotky elektrických veličin (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud) Ústní ověření
c Popsat rozdělení a značení elektrických sítí (charakteristika druhů elektrických sítí – nn, vn, vvn) Ústní ověření
d Popsat na elektrotechnické dokumentaci způsoby označení vodičů a svorek (barvy na vodičích a jejich značení) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat elektrotechnickou dokumentaci (technická zpráva, stavební výkres, instalační výkres, zapojovací schéma, liniové schéma) a vysvětlit, k jakému účelu slouží a co obsahují Ústní ověření
b Popsat na elektrotechnické dokumentaci schematické značky elektrických přístrojů a spotřebičů, obvodů a elektroinstalačního příslušenství Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Montáž, rekonstrukce a zapojování důlních silnoproudých rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup pracovních činností při montáži kabelové přípojky v dole Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit materiál, nářadí, pomůcky při montáži kabelové přípojky v dole Praktické předvedení
c Vybrat měřicí přístroje potřebné pro měření kabelové přípojky (nebo souboru kabelových přípojek) v dole Praktické předvedení
d Provést instalaci kabelové přípojky Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit použití ochran před úrazem elektrickým proudem Ústní ověření
f Zapojit elektrický kabel do daného typu skříně NN Praktické předvedení
g Vysvětlit ukládání kabelů a vodičů v důlním díle Ústní ověření
h Provést připojení důlního zařízení ke kabelu NN, VN (důlní kombajn, ventilátor, čerpadlo) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostikování poruch elektrických zařízení a rozvaděčů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést postup provádění diagnostiky pomocí diagnostického přístroje na zařízeních Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvořit záznam z provedené diagnostiky zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Revize a kontrola stavu důlních silnoproudých rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu funkčnosti předloženého el. měřicího přístroje (voltmetr, ampérmetr, ohmetr) Praktické předvedení
b Vysvětlit pro dispečink pojem - stav: funkční/závada/mimořádná situace/havarijní stav Ústní ověření
c Provést záznam z kontroly funkčnosti přístroje běžně používaného v el. provozu (voltmetr, ampérmetr, ohmetr) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby měření základních elektrických veličin (napětí, proud, výkon, izolační a zemní odpor) Ústní ověření
b Předvést postup při měření základních elektrických veličin na přístroji Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést měření, vyhodnotit a interpretovat elektrické veličiny Praktické předvedení a ústní ověření
d Zaznamenat předepsaným způsobem údaje z měření elektrické veličiny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Indikace důlního ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat přenosný přístroj pro měření plynu metanu, oxidu uhelnatého nebo radonu Ústní ověření
b Provést měření metanu nebo radonu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést měření oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého Praktické předvedení a ústní ověření
d Zaznamenat naměřené hodnoty do provozní knihy zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad BOZP při montáži a připojování kabelových souborů k energetické síti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat bezpečnostní předpisy pro práci s elektrickým proudem (vyhláška č. 123/2022 Sb. ) a práci v dole (vyhláška ČBÚ č. 22/1989 Sb.) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést používání OOPP Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést první pomoci při popáleninách elektrickým proudem/napětím/obloukem Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést první pomoci při úrazu elektrickým proudem/napětím/obloukem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyhotovení záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat předepsaným způsobem údaje o průběhu provedené elektroúdržby a údržby silnoproudého zařízení Praktické předvedení
3

Údržba a opravy důlních silnoproudých rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní údržbu důlních silnoproudých rozvodů a zařízení v určeném provozním místě v dole Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést základní opravu důlních silnoproudých rozvodů a zařízení v určeném provozním místě v dole Praktické předvedení a ústní ověření
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/dulni-elektrikar-silnopro#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 6 („elektrotechnik“) bez omezení napětí v objektech bez nebezpečí výbuchu i s nebezpečím výbuchu, nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Pokud je v textu kritéria uveden výčet v závorce, je třeba, aby zadání pro každého uchazeče obsahovalo všechny v závorce uvedené prvky.

Při způsobu ověření "praktické předvedení s ústním ověřením“ uchazeč v průběhu praktického předvádění nebo po jeho ukončení doplňuje činnosti ústním výkladem a zodpoví případné doplňující otázky zkoušejících.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČBÚ Praha

OKD, a. s.

Těžební unie