Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autotronik
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách vozidel s hybridním a elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s diagnostikou a opravami silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem Ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami během opravárenské činnosti silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem Ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství Ústní ověření
d Popsat a předvést použití osobních ochranných prostředků používaných při opravách silničních vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem (izolační rukavice, ochranná obuv, ochranný štít, ochranná helma, dielektrický koberec) včetně příkladů použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci automobilů s elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků v aktuální verzi dílenské příručky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradní díl Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému technické dokumentace její platnou verzi pro silniční vozidla s elektrickým a hybridním pohonem Praktické předvedení a ústní ověření
d Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže, multiplexních a logických obvodů používaných v silničních vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v osobních automobilech s elektropohonem, včetně měření jednotlivých veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky a elektroniky v silničních vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem Ústní ověření
b Měřit základní elektrické veličiny za použití měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy a vlastnosti snímačů výkonových prvků elektronických systémů používaných v silničních vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem, prokázat znalost snímačové techniky a technologie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v osobních a užitkových automobilech s elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci a údržbu trakčních akumulátorů pro pohon vozidel Ústní ověření
b Popsat battery pack, jeho umístění, konstrukci a propojování jednotlivých článků do jednoho celku Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika dobíjení akumulátorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnost externích nabíječek a jejich hlavní rozdíly, popsat kombinovanou zástrčku CCS /Combined charging system/ Ústní ověření
b Provést kontrolu funkce nabíjení trakčního akumulátoru silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem (zjištění okamžitých hodnot protékajícího proudu nabíjecím obvodem a napětí na trakčním akumulátoru) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukci a činnosti elektropohonu vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip činnosti asynchronního a synchronního motoru Ústní ověření
b Vysvětlit činnost měniče napětí a jejich funkci, konstrukci a princip regulace otáček Ústní ověření
c Vysvětlit činnost elektromobilu při jízdě (trakční akumulátor, měnič, elektromotor, rozvodovka) a jízdě z kopce s rekuperací Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit činnost, koncepci, uspořádání a využitelnost dvou rozdílných pohonných jednotek Ústní ověření
b Vysvětlit činnost silničních motorových vozidel s pohonem: mikro hybrid, mild hybrid, full hybrid a plug in hybrid Ústní ověření
c Popsat základní rozdíly elektrické soustavy silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a opravy elektrovozidel a vozidel s hybridním pohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést servisní prohlídku předepsanou výrobcem na silničním vozidle s elektrickým a hybridním pohonem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést seriovou diagnostiku na všech jednotkách silničního vozidla s elektrickým a hybridním pohonem Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu funkcí řídicích jednotek spojených s elektrickým a hybridním pohonem a stavu napětí vysokonapěťových akumulátorů Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést přípravu na uvedení vozidla do beznapěťového stavu a označení silničního vozidla s elektrickým a hybridním pohonem Praktické předvedení a ústní ověření
e Ověřit beznapěťový stav vozidla a popsat rizika a opatření na jejich vyloučení Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést postup při zajištění vozidla proti náhodnému či nechtěnému znovuobnovení napětí na vysokonapěťovém systému neoprávněnou osobou Praktické předvedení
g Provést přípravu na uvedení vozidla do provozu (včetně kontroly izolačního stavu a kontroly ochrany pospojováním na společný potenciál všech komponent vysokonapěťového systému) Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést předepsaný postup uvedení vozidla do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
i Po uvedení do provozu provést kontrolu funkčnosti bezpečnostních prvků vozidla relevantních k pohonu silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/autotronik#zdravotni-zpusobilost).

Vstupní předpoklady:

 • řidičské oprávnění skupiny B.
 • držitel osvědčení o zkoušce z platné vyhlášky č. 50/1978, paragraf min. 6

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

 • Dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce
 • Nakládání s nebezpečnými odpady
 • Kvalitu odvedené práce
 • Dodržování technologických postupů

 

Specifikace podmínek ověřování kompetencí:

 • Kompetenci Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách vozidel s hybridním a elektropohonem (l24.D.0021), kritera a), b), c), d) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Orientace v technické dokumentaci automobilů s elektropohonem (e74.D.1187), kritéria a), b), c), d) ověřit na eletromobile a hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v osobních automobilech s elektropohonem, včetně měření jednotlivých veličin (e81.D.1176), kritéria a), b), c), d) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v osobních a užitkových automobilech s elektopohonem (e74.D.1190), kritéria a), b), na eletromobile a hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Diagnostika dobíjení akumulátorů (e81.A.1084), kritéria a), b), ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Orientace v konstrukci a činnosti elektropohonu vozidel (e74.D.1191), kritéria a), b), c) ověřit na eletromobile. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel (e74.D.1188), kritéria a), b), c) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Diagnostika a opravy elektrovozidel a vozidel s hybridním pohonem (e81.A.1111), kritéria a), b), c) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Diagnostika a opravy elektrovozidel a vozidel s hybridním pohonem (e81.A.1111), kritéria a), b), c), d), e), f) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení automobilového průmyslu

Škoda Auto, a. s.

Toyota Central Europe - Czech s. r. o.

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice