Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Autotronik
Platnost standardu: Od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách vozidel s hybridním a elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s diagnostikou a opravami silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem Ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami během opravárenské činnosti silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem Ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků, pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství Ústní ověření
d Popsat a předvést použití osobních ochranných prostředků používaných při opravách silničních vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem (izolační rukavice, ochranná obuv, ochranný štít, ochranná helma, dielektrický koberec) včetně příkladů použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci automobilů s elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků v aktuální verzi dílenské příručky Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradní díl Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému technické dokumentace její platnou verzi pro silniční vozidla s elektrickým a hybridním pohonem Praktické předvedení a ústní ověření
d Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže, multiplexních a logických obvodů používaných v silničních vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v osobních automobilech s elektropohonem, včetně měření jednotlivých veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky a elektroniky v silničních vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem Ústní ověření
b Měřit základní elektrické veličiny za použití měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy a vlastnosti snímačů výkonových prvků elektronických systémů používaných v silničních vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem, prokázat znalost snímačové techniky a technologie Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v osobních a užitkových automobilech s elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci a údržbu trakčních akumulátorů pro pohon vozidel Ústní ověření
b Popsat battery pack, jeho umístění, konstrukci a propojování jednotlivých článků do jednoho celku Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Diagnostika dobíjení akumulátorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnost externích nabíječek a jejich hlavní rozdíly, popsat kombinovanou zástrčku CCS /Combined charging system/ Ústní ověření
b Provést kontrolu funkce nabíjení trakčního akumulátoru silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem (zjištění okamžitých hodnot protékajícího proudu nabíjecím obvodem a napětí na trakčním akumulátoru) Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukci a činnosti elektropohonu vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip činnosti asynchronního a synchronního motoru Ústní ověření
b Vysvětlit činnost měniče napětí a jejich funkci, konstrukci a princip regulace otáček Ústní ověření
c Vysvětlit činnost elektromobilu při jízdě (trakční akumulátor, měnič, elektromotor, rozvodovka) a jízdě z kopce s rekuperací Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit činnost, koncepci, uspořádání a využitelnost dvou rozdílných pohonných jednotek Ústní ověření
b Vysvětlit činnost silničních motorových vozidel s pohonem: mikro hybrid, mild hybrid, full hybrid a plug in hybrid Ústní ověření
c Popsat základní rozdíly elektrické soustavy silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika a opravy elektrovozidel a vozidel s hybridním pohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést servisní prohlídku předepsanou výrobcem na silničním vozidle s elektrickým a hybridním pohonem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést seriovou diagnostiku na všech jednotkách silničního vozidla s elektrickým a hybridním pohonem Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu funkcí řídicích jednotek spojených s elektrickým a hybridním pohonem a stavu napětí vysokonapěťových akumulátorů Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést přípravu na uvedení vozidla do beznapěťového stavu a označení silničního vozidla s elektrickým a hybridním pohonem Praktické předvedení a ústní ověření
e Ověřit beznapěťový stav vozidla a popsat rizika a opatření na jejich vyloučení Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést postup při zajištění vozidla proti náhodnému či nechtěnému znovuobnovení napětí na vysokonapěťovém systému neoprávněnou osobou Praktické předvedení
g Provést přípravu na uvedení vozidla do provozu (včetně kontroly izolačního stavu a kontroly ochrany pospojováním na společný potenciál všech komponent vysokonapěťového systému) Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést předepsaný postup uvedení vozidla do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
i Po uvedení do provozu provést kontrolu funkčnosti bezpečnostních prvků vozidla relevantních k pohonu silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/autotronik#zdravotni-zpusobilost).

Vstupní předpoklady:

 • řidičské oprávnění skupiny B.
 • držitel osvědčení o zkoušce z platné vyhlášky č. 50/1978, paragraf min. 6

 

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

 • Dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce
 • Nakládání s nebezpečnými odpady
 • Kvalitu odvedené práce
 • Dodržování technologických postupů

 

Specifikace podmínek ověřování kompetencí:

 • Kompetenci Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách vozidel s hybridním a elektropohonem (l24.D.0021), kritera a), b), c), d) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Orientace v technické dokumentaci automobilů s elektropohonem (e74.D.1187), kritéria a), b), c), d) ověřit na eletromobile a hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v osobních automobilech s elektropohonem, včetně měření jednotlivých veličin (e81.D.1176), kritéria a), b), c), d) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v osobních a užitkových automobilech s elektopohonem (e74.D.1190), kritéria a), b), na eletromobile a hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Diagnostika dobíjení akumulátorů (e81.A.1084), kritéria a), b), ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Orientace v konstrukci a činnosti elektropohonu vozidel (e74.D.1191), kritéria a), b), c) ověřit na eletromobile. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel (e74.D.1188), kritéria a), b), c) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Diagnostika a opravy elektrovozidel a vozidel s hybridním pohonem (e81.A.1111), kritéria a), b), c) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba
 • Kompetenci Diagnostika a opravy elektrovozidel a vozidel s hybridním pohonem (e81.A.1111), kritéria a), b), c), d), e), f) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na konstrukci a opravy motorových vozidel nebo elektrotechniku a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských nebo vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti diagnostiky a oprav automobilů s hybridním nebo elektropohonem. Držitel osvědčení o zkoušce z platné vyhlášky č. 50/1978, paragraf min. 6.
 2. Vyšší odborné vzdělání zaměřené na konstrukci a opravy motorových vozidel nebo elektrotechniku a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských nebo vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti diagnostiky a oprav automobilů s hybridním nebo elektropohonem. Držitel osvědčení o zkoušce z platné vyhlášky č. 50/1978, paragraf min. 6.
 3. Vysokoškolské vzdělání zaměřené na konstrukci motorových vozidel nebo elektrotechniku a alespoň 5 let odborné praxe v opravárenských nebo vzdělávacích nebo řídicích činnostech v oblasti diagnostiky a oprav automobilů s hybridním nebo elektropohonem. Držitel osvědčení o zkoušce z platné vyhlášky č. 50/1978, paragraf min. 6.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Dílenské prostory, které splňují podmínky kladené výrobcem na servis, údržbu a opravy osobních automobilů a odpovídají platným bezpečnostním a hygienickým předpisům včetně sloupového zvedáku

Ochranné, běžné pracovní pomůcky a speciální ochranné pomůcky stanovené výrobcem vozu při pracích na vysokonapěťových systémech (ochranná helma se štítem, ochranné dielektrické rukavice do 1000 V, spodní rukavice do dielektrických rukavic, nevodivý bavlněný ochranný oděv, bezdotykový digitální teploměr s laserovým ukazovátkem měřeného místa)

Servisní příručka pro opravy vozidel

Elektronický katalog náhradních dílů vozidel

Dílenské nářadí (kladiva, sada šroubováků, klešte, pilník, pila, důlčík, průbojník, závitníky, vrtáky)

Sada izolovaného nářadí do 1000V (šroubováky, TORX, klíče, ráčna, ořechy) pro vozy používané při zkoušce

Minimálně dva typy zkušebních osobních automobilů: jeden s hybridním pohonem a jeden s elektropohonem

Diagnostické zařízení pro kontrolu všech elektronických systémů osobních automobilů s pokročilými funkcemi pro měření, kódování

Multimetr METRAHIT H+E CAR nebo ekvivalentní, co se týká napěťového rozsahu, malých odporů a měření izolace; univerzální multimetr odpovídající parametry minimálně přístroji METEX 3800; klešťový ampérmetr s možností měřit stejnosměrný i střídavý proud do 400 A. Regulovatelný zdroj stejnosměrného napětí, vodiče a zátěž (žárovky) pro měření v základním elektrickém obvodu

Označovací bezpečnostní tabulky pro umístění na vozy s elektropohonem podle pokynů výrobce

Výrobcem schválená měřicí technika s platným kalibračním listem, umožňující provádění měření elektrických veličin na vozidle podle dokumentace a příručky

Přípravky propojitelné s měřicí technikou k ověření beznapěťových stavů vozidla a měření izolačních odporů VN vedení

Běžná dílenská nabíječka akumulátorů 12V

Počítačová tiskárna umožňující tisk dokumentů a formulářů z elektronické servisní příručky a diagnostického zařízení

Výrobcem předepsané ochranné prvky pro vozidlo během oprav (zakrytí nárazníků, blatníků, kapot, čelních stěn apod.)

Další speciální nářadí určené k provádění kontrolních a servisních úkonů podle technické dokumentace

Originální nabíjecí kabely dodané k vozidlu při jeho prodeji zákazníkovi

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 12 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení automobilového průmyslu

Škoda Auto, a. s.

Toyota Central Europe - Czech s. r. o.

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice