Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Čalouník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických dokumentech včetně čtení výkresů pro výrobu matracových potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst nákresy a výkresy matracových potahů, jader a matrací včetně 3D zobrazení a fotodokumentace v listinné nebo elektronické formě, předvést měření v metrické soustavě a vypočítat zadané rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit šířku a délku různých matracových potahů podle stanoveného matracového jádra Praktické předvedení
c Uvést rozdíly mezi matracovými potahy bez příhraní a s příhraněmi Ústní ověření
d Uvést rozdíly mezi snímatelnými a nesnímatelnými (pevnými) matracovými potahy Ústní ověření
e Popsat a naskicovat způsob střihu příhraní bez zdrhovadla nebo se zdrhovadlem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení pro výrobu snímatelných matracových potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy snímatelných matracových potahů podle druhového a materiálového rozdělení a způsobu odvětrávání, provést vhodný výběr matracových materiálů a polotovarů podle zadaného potahu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit důvody a způsoby odvětrávání matracových potahů, popsat odvětrávací otvory nebo odvětrávací systémy v bočních plochách matracových potahů Ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace postup práce, způsob provedení technologických operací Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvořit střihový plán neformátovaných proševů nebo matracových textilií podle zadání a stanovit spotřebu materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit podle zadání pomocné spojovací materiály, zdrhovadla, běžce, zdobné prvky, úchytky, značkovky, lemovky a ostatní součásti Praktické předvedení
f Zvolit stroje, nástroje a zařízení k zhotovení zadaného potahu, zdůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, strojů, nástrojů a zařízení pro výrobu nesnímatelných (pevných) matracových potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup práce a výběr hlavních a pomocných materiálů při výrobě jednotlivých typů nesnímatelných matracových potahů Písemné ověření
b Popsat druhy matracových jader vkládaných do nesnímatelných matracových potahů Písemné ověření
c Popsat způsoby zhotovení pevného potahu obalujícího matracové jádro Písemné ověření
d Vybrat podle obrazové dokumentace stroje a zařízení pro výrobu nesnímatelných matracových potahů podle zadání, zdůvodnit výběr Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat finalizaci zadané matrace s nesnímatelným matracovým potahem a matracovým jádrem Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení na výrobu matracových snímatelných potahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit funkci strojů a zařízení na výrobu snímatelných matracových potahů Ústní ověření
b Zvolit, zdůvodnit a připravit pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro výrobu a kontrolu snímatelných matracových potahů podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit a provést technologické operace podle daného pracovního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
d Na zvolených strojích a zařízeních na výrobu snímatelných matracových potahů zhotovit potah matrace Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických materiálů Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení
c Popsat zásady označování výrobků nebo polotovarů podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků, polotovarů, materiálů podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v procesu čalounické výroby Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem ze šicí dílny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu ze šicí dílny včetně znehodnocených jehel Ústní ověření
b Naložit s odpadem v souladu s platnými předpisy s dodržením zásad BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat do formuláře technické údaje v čalounické výrobě a dekoratérství Praktické předvedení
b Podle ergonomických zásad vypočítat a upravit celkové a dílčí rozměry výrobku Praktické předvedení
c Zpracovat provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby materiálů, odpadu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce uchazeč zhotoví:

 • snímatelný potah s příhraní, větracím pásem a zdrhovadlem na jedné dlouhé straně a spojitě na 1/3 obou krátkých stran s úchytkami a značkovkami
 • snímatelný potah bez příhraně se zdrhovadlem po celém rozpojitelném obvodu s úchytkami, značkovkami a zdobnými prvky

 

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na otevřené otázky (vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru) týkající se úkolů a zadání vyplývajících z příslušných kritérií hodnocení. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce, zhotovených potahů a k znalosti značení matracových potahů. Měření materiálů a polotovarů musí být v souladu s platnými normami.

 

Na zkoušku si účastník donese vlastní pracovní oděv a obuv.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

 

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání čalouník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti čalounické výroby.
 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti čalounické výroby.
 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti nábytkářské výroby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti čalounické výroby.
 4. Vysokoškolské vzdělání a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti čalounické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti čalounické výroby.
 5. Profesní kvalifikace 33-008-H Výrobce/výrobkyně matracových potahů a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti výroby matracových potahů.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům.

 

Požadavky splňuje čalounická dílna se skladovacím prostorem vybavená následujícím materiálně-technickým vybavením:

 • Technologické postupy, nákresy, výkresy a fotografie matracových snímatelných potahů a matrací s nesnímatelnými potahy rozdílných druhů a typů, nejméně 3 druhy snímatelných potahů se zdrhovadly, odvětráváním, úchytkami, značkovkami, nejméně 3 druhy matrací s nesnímatelnými potahy s odlišnými odvětrávacími otvory, úchytkami, značkovkami, zdobnými prvky
 • Vzorkovnice textilních materiálů pro výrobu matracových potahů
 • Materiály pro zhotovení zadaných matracových potahů: 3 druhy rozdílných textilních materiálů v množství potřebném pro zhotovení matracového potahu z každého druhu materiálu, strojové nitě více druhů a barev, hranové lemovky, značkovky (etikety) k všívání, zdrhovadla nekonečná, jezdce min. 4 ks pro každý druh zdrhovadla, zdrhovadla ukončená potřebné délky (min. 2 druhy a délky pro rozdílný způsob uzavírání matracových potahů), textilní odvětrávací sítě, náviny nebo pásy, kovové zděře a kroužky odvětrávacích otvorů, módní zdobné prvky podle současných trendů
 • Fotografie a nákresy strojů a zařízení na výrobu matrací s nesnímatelnými potahy
 • Fotografie a nákresy matracových jader různých druhů
 • Měřicí, kreslicí a pro strojové šití a obnitkování potřebné pracovní pomůcky včetně rýsovacích potřeb
 • Základní vybavení pracoviště pro zhotovení střihových a nářezových plánů, střihů, šablon
 • Střihací technika a pracovní pomůcky: střihací stůl, ruční nůžky malé, ruční nůžky velké krejčovské, ruční elektrický řezací strojek s kotoučovým nožem, ruční elektrický řezací strojek s přímým nožem
 • Elektrický průmyslový šicí stroj se stehem vázaným - jednojehlový
 • Elektrický průmyslový šicí stroj se stehem vázaným na všívání zdrhovadel - dvoujehlový
 • Elektrický průmyslový obnitkovací šicí stroj tří nebo vícenitný
 • Strojové jehly (min. balení 10 ks k příslušnému šicímu stroji, šitému a šicímu materiálu) a jehly k prošívacím strojům, druh a počet podle typu stroje
 • Špendlíky krejčovské, špendlíky čalounické
 • Vypichovače
 • Místnost pro písemnou část zkoušky, PC nebo tablet, psací potřeby, označené listy papíru
 • Ochranné pracovní prostředky
 • Příjemky, výdejky zboží a materiálů
 • Potřeby k udržování čistoty na pracovišti

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 15 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Doba trvání písemné části zkoušky jednoho uchazeče je 90 minut.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmys, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace

Čalounictví Bednář, Jamné nad Orlicí