Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Hodinář
Platnost standardu: Od 6.1.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami hodin a dodržovat je Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách hodin a dodržovat je Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace materiálů užívaných v hodinářství a dodržovat je Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základních vlastnostech kovů a nekovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit vlastnosti materiálů na fyzikální, mechanické, chemické a technologické Písemné ověření
b Vysvětlit, jak fyzikální vlastnosti materiálů rozhodují o jejich použití v hodinářství a uvést jeden příklad Ústní ověření
c Vysvětlit, jak mechanické vlastnosti materiálů rozhodují o jejich použití v hodinářství a uvést jeden příklad Ústní ověření
d Vysvětlit, jak chemické vlastnosti materiálů rozhodují o jejich použití v hodinářství a uvést příklad Ústní ověření
e Vysvětlit, jak technologické vlastnosti materiálů rozhodují o jejich použití v hodinářství a uvést příklad Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technických materiálech pro využití v hodinářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozdělení technických materiálů v přehledném uspořádání Písemné ověření
b Uvést rozdělení kovových materiálů podle hustoty a dalších kritérií Ústní ověření
c Vysvětlit základní rozdíly mezi železnými kovy a uvést příklady použití v hodinářství a jinde Ústní ověření
d Vyjmenovat základní vlastnosti konkrétních neželezných kovů a uvést příklady použití v hodinářství i jinde Ústní ověření
e Vyjmenovat základní nekovové materiály používané v hodinářství a uvést příklady použití podle jejich vlastností Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zpracování kovů a nekovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Používat a rozlišovat délková měřidla užívaná v hodinářství Praktické předvedení
b Pojmenovat předložené nástroje pro ruční obrábění a uvést jejich vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit teorii řezných úhlů Ústní ověření
d Zdůvodnit základní zásady pro ruční řezání, pilování, vrtání, vystružování Praktické předvedení a ústní ověření
e Provádět základní práce ručního obrábění, zhotovovat výrobky dle zadání Praktické předvedení
f Vysvětlit princip a zásady tepelného zpracování kovů, aplikovat je v praxi Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit a dodržovat zásady upínání a spojování materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v principech činnosti a složení hodinového stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip fungování hodinového stroje Ústní ověření
b Orientovat se ve skupinovém schématu hodinového stroje, vysvětlit význam jednotlivých skupin Písemné ověření
c Pojmenovat součástky jednotlivých funkčních skupin jicího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž a montáž jicího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat a složit jicí stroj Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium.
3

Používání hodinářských strojů, přístrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní druhy strojního zpracování materiálů užívané v hodinářství Písemné ověření
b Orientovat se v základních zásadách práce na soustruhu, brusce, stojanové vrtačce, leštičce a dodržovat je Praktické předvedení a ústní ověření
c Soustružit, brousit a vrtat podle zadání Praktické předvedení
d Na konkrétním zařízení ukázat a popsat základní části hodinářského soustruhu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyrobit na hodinářském soustruhu výrobky podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy hnacího mechanismu mechanických hodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkci hnacího mechanismu Písemné ověření
b Na předloženém reálném zařízení popsat složení a funkci hnacího mechanismu se závažím a zdůvodnit volbu použitých materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Na předloženém reálném zařízení popsat složení a funkci hnacího mechanismu s perem a zdůvodnit volbu použitých materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
d Porovnat pohon hodin závažím a perem, vysvětlit Mt-diagram Písemné ověření
e Diagnostikovat a opravit závady hnacího mechanismu Praktické předvedení
f Popsat méně běžné způsoby pohonu hodin Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Čistění hodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam čistění hodin Ústní ověření
b Rozlišit základní druhy čistění hodin Ústní ověření
c Na předložených vzorcích rozlišit čisticí prostředky používané v hodinářství a uvést jejich určení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčistit hodinový stroj i pouzdro Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy soukolí hodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam soukolí v hodinách Písemné ověření
b Na předložených zařízeních rozdělit soukolí do skupin, vyjmenovat jejich složení a zdůvodnit použité materiály Praktické předvedení a ústní ověření
c Spočítat v klasickém soukolí dobu chodu na jeden nátah a počet kyvů oscilátoru Praktické předvedení
d Na předložených zařízeních rozlišit hodinářské a strojírenské ozubení a popsat jeho základní charakteristiky Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést základní opravy ozubení (kromě kompletní výroby kol a pastorků) Praktické předvedení
f Na předložených zařízeních vysvětlit význam a rozlišit provedení třecích spojek jako prvku spojujícího hlavní a ručkové soukolí Praktické předvedení a ústní ověření
g Kontrolovat funkci a utužit třecí spojku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a seřizování hodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat stav hodin a diagnostikovat závady Praktické předvedení
b Demontovat a složit hodiny Praktické předvedení
c Seřídit chod a kompletně připravit hodiny pro zákazníka Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy kroků kyvadlových a setrvačkových hodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a princip krokového mechanismu Ústní ověření
b Rozdělit kroky podle připojeného oscilátoru a způsobu činnosti Ústní ověření
c Popsat složení a funkci běžných kyvadlových kroků a zdůvodnit použité materiály Ústní ověření
d Na předloženém zařízení popsat složení a funkci kolíčkového kroku budíku a zdůvodnit použité materiály Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést a vysvětlit pravidla seřizování kroků Písemné ověření
f Diagnostikovat závady kroku a opravit je včetně seřízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mazání hodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit potřebu mazání hodinových strojů Ústní ověření
b Charakterizovat specifika hodinářského mazání Ústní ověření
c Zdůvodnit základní vlastnosti hodinářských maziv Ústní ověření
d Na předloženém zařízení vysvětlit užití konkrétních maziv v mazacích místech hodinového stroje – mazací plán Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat prostředky a pomůcky pro hodinářské mazání Ústní ověření
f Namazat hodinový stroj Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy oscilátorů hodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam oscilátoru v hodinách Písemné ověření
b Na předloženém zařízení porovnat provedení a funkci mechanických oscilátorů hodin a zdůvodnit použité materiály Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést způsoby regulace chodu hodin Praktické předvedení a ústní ověření
d Kontrolovat funkci oscilátoru, diagnostikovat a odstranit závady a seřídit přesnost chodu hodin Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy nosných a spojovacích částí hodin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam nosných a spojovacích částí hodinového stroje Písemné ověření
b Pojmenovat části „kostry“ hodinového stroje a zdůvodnit použité materiály Ústní ověření
c Na předložených vzorcích rozdělit spoje používané v hodinářství z hlediska provedení, výhod a nevýhod a vysvětlit rozdělení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vytvářet podle zadání rozebiratelná a nerozebiratelná spojení - především spoje šroubové, kolíkové, pájené, se silovým stykem a nýtované Praktické předvedení
e Porovnat základní druhy hodinářských uložení z hlediska použití a materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
f Kontrolovat stav a opravit čepy a ložiska Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy budících strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam a rozlišit druhy budicích strojů podle způsobu zvonění atd. Praktické předvedení a ústní ověření
b Na předložených zařízeních popsat složení a funkci budicích strojů s mimostřednou a centrální budicí ručkou Praktické předvedení a ústní ověření
c Kontrolovat, diagnostikovat závady, opravit a seřídit budicí stroj s hlasitým nepřerušovaným zvoněním Praktické předvedení
d Vysvětlit funkci mechanismů s opakovaným a postupným zvoněním Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy bicích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na předložených zařízeních vysvětlit význam a rozlišit druhy bicích strojů podle způsobu odbíjení, počítání úderů a druhu akustických signálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Na předložených zařízeních popsat složení a funkci bicích strojů půlových a čtvrťových s pohonem pérem i závažím Praktické předvedení a ústní ověření
c Kontrolovat, diagnostikovat závady, opravit a seřídit bicí stroj půlový se závěrkovým kolem i početníkem a stupnicí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v méně běžných časoměrných zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a stručně popsat alespoň tři typy méně běžných mechanických hodin Písemné ověření
b Na předloženém zařízení vysvětlit užití a funkci šachových hodin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Příjem a evidence hodinářských oprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní zásady obsluhy a jednání se zákazníky Ústní ověření
b Popsat postup při příjmu, evidenci a výdeji hodinářských oprav Ústní ověření
c Provést příjem a evidenci hodinářské opravy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace hodinářského pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na konkrétním pracovišti popsat uspořádání hodinářského pracoviště s ohledem na příjem, výdej a provádění hodinářských oprav Praktické předvedení a ústní ověření
b Na konkrétním pracovišti zdůvodnit organizaci pracovního místa hodináře – stolu a židle, ergonomie, osvětlení, požadavků na udržování čistoty práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opravy miniaturních mechanických hodin se setrvačkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na předložených zařízeních vysvětlit odlišnosti konstrukce miniaturních hodinových strojů a velkých hodin Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se ve skupinovém schématu a kinematických schématech hodinek Písemné ověření
c Kontrolovat, diagnostikovat závady a kompletně opravit miniaturní budík B-50, Slava atp. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy setrvačky hodinek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat a předvést funkci setrvačky Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení, uvést význam a použité materiály jednotlivých částí setrvačky Písemné ověření
c Diagnostikovat závady a provést opravy setrvačky (úprava a rovnání vlásku, výměna setrvační hřídele, rovnání házovosti a vyvažování atd.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Regulace, kontrola chodu na časovém komparátoru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem regulace hodinek a vyjmenovat možné principy Písemné ověření
b Popsat složení a funkci běžného regulačního zařízení hodinek Ústní ověření
c Rozlišit jemnou regulaci a regulační systémy z hlediska významu, provedení a užitných vlastností Praktické předvedení a ústní ověření
d Diagnostikovat závady regulačního zařízení a opravit je Praktické předvedení
e Definovat časový komparátor, orientačně popsat princip činnosti a vyzvednout přínos pro práci hodináře Písemné ověření
f Rozlišit druhy časových komparátorů a vyjmenovat zásady práce na komparátoru Praktické předvedení a ústní ověření
g Regulovat chod hodinek daným regulačním zařízením za pomoci časového komparátoru i bez něj Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy kroků hodinek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam kroku pro funkci hodinek Ústní ověření
b Vyjmenovat a na předloženém zařízení rozlišit druhy kroků používaných v hodinkách Praktické předvedení a ústní ověření
c Na předloženém zařízení popsat podrobně složení a funkci švýcarského kroku a zdůvodnit použité materiály Praktické předvedení a ústní ověření
d Na předložených zařízeních popsat provedení a funkci kroku vřeténkového, válečkového, koaxiálního a kroků s konstantním popudem Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést význam, funkci a druhy tourbillonu Ústní ověření
f Diagnostikovat závady švýcarského kroku, opravit je a krok seřídit Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy soukolí a třecích spojek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na předloženém zařízení vysvětlit význam soukolí a jeho tří skupin, zdůvodnit použité materiály Praktické předvedení a ústní ověření
b Na předloženém zařízení popsat a rozlišit rozdíly v provedení soukolí pro uspořádání s mimostřednou a centrální sekundovou ručkou i bez ní Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat závady v soukolí a odstranit je Praktické předvedení
d Orientovat se ve způsobech dosažení vícedenní doby chodu hodinek Písemné ověření
e Na předložených zařízeních rozlišit druhy přenosu síly do ručkového soukolí (třecí spojky) z hlediska umístění a funkce Praktické předvedení a ústní ověření
f Diagnostikovat závady třecí spojky, spojku utužit Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy pohonu hodinek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provedení a funkci hnacího mechanismu hodinek Ústní ověření
b Na předložených zařízeních zdůvodnit a rozlišit druhy hnacích per z hlediska materiálů, tvarů a způsobu uchycení Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit závady hnacího mechanismu a odstranit je Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Čistění hodinek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam čistění hodinek a čistoty hodinářské práce obecně. Dodržovat zásady čisté práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozdělit čistění podle použitých metod, vybavení, čisticích prostředků atd. Ústní ověření
c Čistit stroj a jeho komponenty i pouzdro a jeho příslušenství ručně i v čisticích strojích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy natahovacích a západkových mechanismů hodinek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na předložených zařízeních vysvětlit význam a popsat složení a funkci základních natahovacích mechanismů hodinek. Zdůvodnit volbu použitých materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Kontrolovat funkci a opravit závady natahovacího mechanismu Praktické předvedení
c Zdůvodnit technologický postup a zhotovit natahovací hřídel Praktické předvedení a ústní ověření
d Na předložených zařízeních vysvětlit význam, rozlišit a popsat složení a funkci západkových mechanismů hodinek a zdůvodnit použité materiály Praktické předvedení a ústní ověření
e Kontrolovat funkci a opravit závady západkového mechanismu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s pouzdry a ukazateli hodinek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel hodinkového pouzdra z hlediska ochranného, estetického atd. Ústní ověření
b Na předložených vzorcích rozdělit pouzdra podle materiálů a povrchové úpravy, počtu dílů a těsnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Diagnostikovat závady pouzder a opravit je Praktické předvedení
d Charakterizovat a rozlišit předložená voděodolná pouzdra, popsat jejich druhy a provedení Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést a vyhodnotit test vodotěsnosti Praktické předvedení
f Demontovat a vsazovat pásek nebo tah. Leštit a matovat pouzdro a náramek z oceli. Zkracovat článkový náramek, opravit sponu atd. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Užití kalibru hodinek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit užívání kalibru a typového čísla, na předloženém zařízení určit kalibr hodinek Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v servisním manuálu, vyhledat konkrétní pracovní postup a náhradní díl Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Mazání hodinek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit potřebu mazání hodinek Písemné ověření
b Na předložených zařízeních a vzorcích vysvětlit a rozlišit způsoby mazání, volbu mazacího množství a zdůvodnit používané mazací prostředky a pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
c Namazat kompletně stroj hodinek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace ve vlivech rušivě působících na přesnost chodu hodinek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat vlivy narušující přesnost chodu hodinek (vlivy vnější i dané konstrukcí stroje) Písemné ověření
b Vysvětlit princip vzájemné kompenzace rušivých vlivů Písemné ověření
c Vysvětlit a uvést příklady, jak může škodit přirozený magnetismus a elektromagnetismus v hodinářství Písemné ověření
d Kontrolovat hodinky na přítomnost magnetických polí a provést jejich demagnetizaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s nosnými a spojovacími částmi hodinek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit rozdělení dílů kostry stroje na základnu a můstky, jejich materiály a povrchové úpravy Ústní ověření
b Na předložených zařízeních rozlišit způsoby spojování v miniaturních hodinových strojích, použité materiály a povrchové úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Na předložených zařízeních rozlišit a pojmenovat způsoby uložení kol, setrvačky a dalších pohyblivých dílů v hodinkách a charakterizovat je z hlediska konstrukce a materiálového provedení Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat a rozlišit možné závady ve spojích a uložení Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout způsob opravy závady ve spojích a uložení a prakticky opravu provést Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v doplňkových mechanismech hodinek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a na předložených zařízeních rozlišit obvyklé doplňkové mechanismy hodinek (komplikace) a uvést jejich význam Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat orientačně funkci a provedení náramkového budíčku a bicích hodinek Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opravy datumových a kalendářních mechanismů hodinek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam datumových a kalendářních mechanismů a rozdělit je podle způsobu zobrazování, rychlosti změny údaje a dalších kritérií Ústní ověření
b Na předložených ukázkách popsat složení a funkci základních datumových a kalendářních mechanismů Praktické předvedení a ústní ověření
c Charakterizovat roční a věčný kalendář a svými slovy popsat funkci věčného kalendáře Ústní ověření
d Vyjmenovat možné závady, demontovat, sestavit a seřídit základní typy datumových a kalendářních mechanismů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy automatických nátahů hodinek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit přínos a princip činnosti automatického nátahu Ústní ověření
b Na předloženém zařízení popsat složení, funkci a použité materiály základních provedení samonátahu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat možné závady, demontovat, provést opravy a zprovoznit základní typy mechanismů samonátahu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy stopek a chronografů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na předložených zařízeních charakterizovat stopky a chronograf a rozlišit druhy podle přesnosti měření, způsobu práce, účelu a dalších kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
b Na předložených zařízeních popsat složení a vysvětlit a ukázat funkci jednoduchých stopek a stopek s dobíhající ručkou Praktické předvedení a ústní ověření
c Na předložených zařízeních popsat složení a vysvětlit funkci chronografu s klasickým i vačkovým rozdělovačem, přesuvným kolem, naklápěcím pastorkem, axiální spojkou a funkcí flyback Praktické předvedení a ústní ověření
d Demontovat, opravit, vyčistit, složit, mazat a seřídit stopky a chronograf Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy hodinek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat a posoudit stav a možnost opravy hodinek (přijímaných od zákazníka) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést částečnou nebo kompletní opravu hodinek podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce

Uchazečem o zkoušku může být každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň základy vzdělání, nebo účastník rekvalifikace podle zákona č. 435/2004 Sb., zákon o zaměstnanosti.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – (Odkaz na povolání v NSP: www.nsp.cz/jednotka-prace/hodinar)

Autorizovaná osoba zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce písemnou formou sdělí, kde a jakým způsobem se uchazeč může informovat o svých povinnostech a průběhu zkoušky a které doklady/dokumenty musí uchazeč předložit bezprostředně před započetím zkoušky.

2. Průběh zkoušky

Před zahájením zkoušky uchazeč předloží zkoušejícímu průkaz totožnosti a případně další dokumenty opravňující k připuštění ke zkoušce uvedené v části 1. Vstupní předpoklady pro účast na zkoušce.

Bezprostředně před zahájením zkoušky autorizovaná osoba seznámí uchazeče s pracovištěm, s organizací zkoušky, s jeho právy a povinnostmi v rámci zkoušky dle zákona č. 179/2006 Sb. a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zkoušející uzná, a tedy nemusí ověřovat, ty odborné způsobilosti, které byly již dříve u uchazeče ověřeny v rámci zkoušky z jiné profesní kvalifikace (nutno doložit osvědčením o získání profesní kvalifikace), a které jsou shodné svým rozsahem i obsahem. Rozsah a obsah odborné způsobilosti určují její jednotlivá kritéria a pokyny k realizaci zkoušky popsané v hodnoticím standardu. Zkoušející tyto odborné způsobilosti neuzná jako již ověřené, pokud by tím nebylo zajištěno řádné ověření ostatních požadavků stanovených tímto hodnotícím standardem (například při nutnosti dodržení technologických postupů a časové souslednosti různých činností).

Zkouška se koná v českém jazyce.

Zkouška je veřejná. Praktická část zkoušky a praktická zkouška není veřejná v případech, kdy to je nutné z hygienických důvodů nebo z důvodu ochrany zdraví a bezpečnosti práce.

Metodické pokyny

  1. Autorizovaná osoba připraví variantní zadání písemného ověřování s otevřenými otázkami pro kritéria, u kterých je jako způsob ověření uvedeno "Písemné ověření".

  2. Autorizovaná osoba uchazeči určí praktickou práci - opravu konkrétního budíku, bicích hodin a celkovou opravu mechanických hodinek. Autorizovaná osoba nasimuluje závady na uvedených předmětech. Součástí praktické práce jsou rovněž dílčí činnosti, při kterých uchazeč prokáže praktické dovednosti vztahující se ke kritériím, u kterých je uvedeno "Praktické předvedení".

  3. U kritérií, u kterých je uveden způsob ověření "Praktické předvedení a ústní ověření", uchazeč odpovídá na otázky kladené členy zkušební komise.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola průmyslová, technická a automobilní Jihlava