Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Čalouník a dekoratér
Platnost standardu: Od 30.1.2009 do 18.1.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat aktuální právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a protipožární ochrany Písemně nebo slovně + praktické předvedení
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
c Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Písemně nebo slovně + praktické předvedení
d Uvést zdravotní rizika při používání materiálů, strojů, zařízení – respirační, dotyková, sluchová, způsob ochrany a likvidace případných nehod Písemně nebo slovně
e Uvést požární rizika (včetně nebezpečí zahoření v důsledku vzniku statické elektřiny) při manipulaci, skladování a zpracování měkkých a tuhých plastů, lepidel, potahových materiálů, balicích PE fólií, vlákenných přírodních materiálů, peří, vlny, kožešin, ostatních čalounických materiálů, polotovarů, výrobků Písemně nebo slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů tvarovacích, kypřicích, potahových, pomocných popř. i pružicích prefabrikátů pro výrobu jedno i třídílných matrací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vhodný výběr tvarovacích, kypřicích, potahových materiálů, popř. pružicích prefabrikátů podle typu a druhu zhotovované matrace; rozdělit a popsat základní druhy Praktické provedení a slovní doplnění
b Zhotovit střihový plán a stanovit spotřebu materiálu Praktické provedení a slovní doplnění
c Zvolit a použít pomocný materiál Praktické provedení a slovní doplnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení jedno i třídílných matrací z přírodních materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit podle postupu materiály přírodního původu Praktické provedení a slovní doplnění
b Zhotovit jednotlivé typy matrací včetně ručního prošívání Praktické provedení a slovní doplnění
c Provádět/předvést ruční hranování Praktické provedení a slovní doplnění
d Provádět/předvést strojní hranování Praktické provedení a slovní doplnění
e Kontrolovat kvalitu provedení Praktické provedení a slovní doplnění
f Využít a likvidovat odpad Slovní doplnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro výrobu matrací z materiálů přírodního původu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost materiálů přírodního původu, popsat způsoby přípravy těchto materiálů pro zpracování do matrací, uvést typy a druhy klasických matrací Písemně nebo slovně
b Zvolit vhodné strojní zařízení a nářadí podle druhu materiálu a matrace Praktické provedení a slovní doplnění
c Zvolit vhodné strojní rozvolňovací zařízení vlákenných materiálů a obsluhovat je Praktické provedení a slovní doplnění
d Zvolit vhodné hranovací stroje podle druhu a typu matrace a obsluhovat je Praktické provedení a slovní doplnění
e Zvolit vhodné prošívací stroje a zařízení a obsluhovat je Praktické provedení a slovní doplnění
f Zvolit a používat pomocné nářadí, nástroje a měřidla pro výrobu a kontrolu matrací Písemně nebo slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování Slovní vysvětlení
b Provést výrobní kontrolu a zkontrolovat kvalitu provedení hotových výrobků Prakticky předvést
c Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů Slovní vysvětlení
d Popsat způsoby balení a kompletace výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a dopravy Slovní vysvětlení
e Popsat zásady manipulace a skladování v celém procesu výroby Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů z čalounické výroby Slovní vysvětlení
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu Slovní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenávat veškeré technické aj. údaje (dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod.) Písemně a slovně
b Vypočítat potřebné údaje Písemně a slovně
c Provádět provozní evidenci a dokumentaci – dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Předvést písemně se slovním doprovodem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Ověřování způsobilostí by mělo pokud možno probíhat jako sled navazujících činností vedoucích s využitím zvolených technologických postupů ke zhotovení jednoho, případně dvou výrobků s tím, že některé způsobilosti by se ověřovaly i mimo tento rámec činnosti.

 

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

Práce s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací

Volba postupu práce, volba materiálů, volba strojů, nástrojů, zařízení pro výrobu matrací z přírodních materiálů

Zhotovení střihových plánů

Dělení a rozvolňování čalounických materiálů ručními nástroji a strojky, stroji

Ruční nebo strojní šití, prošívání a hranování

Konečná úprava, značení, balení, manipulace, využití nebo likvidace odpadu

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě práce i zhotoveného výrobku, ke znalosti čalounických materiálů a ke znalosti údržby čalouněných výrobků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou nábytkářů a zástupci následujících institucí:

Asociace českých nábytkářů

Cech čalouníků a dekoratérů

Národní ústav odborného vzdělávání

Svaz zaměstnanců dřevozpracujícího průmyslu