Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Platnost standardu: Od 11.2.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii, fyziologii a fyziologii zátěže, kineziologii a biomechanice pro potřeby instruktora sjezdového lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost struktury pohybového systému lidského těla a jeho funkčních možností Písemné ověření
b Prokázat znalost tvaru a funkcí jednotlivých kostí, kloubů, částí páteře, kloubních rozsahů s důrazem na klouby hlezenní, kolenní, kyčelní, páteř a pánev s ohledem na jejich využití ve sjezdovém lyžování Písemné ověření
c Prokázat znalost nejdůležitějších svalů, svalových skupin a jejich řetězení z hlediska funkce při sjezdovém lyžování Písemné ověření
d Prokázat znalosti obecné fyziologie svalové činnosti i fyziologie zátěže, krevního zásobení svalů při pohybu, energetických zdrojů svalové činnosti, projevů únavy a možnosti regenerace s důrazem na využití ve sjezdovém lyžování Písemné ověření
e Prokázat znalosti biomechanických zákonitostí a vlivu sil působících na lyžaře při sjezdovém lyžování Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v pedagogice, psychologii, didaktice pro potřeby instruktora sjezdového lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní zásady průběhu výukové lekce lyžování a vysvětlit význam jednotlivých částí výukové lekce Ústní ověření
b Vyjmenovat a popsat základní didaktické zásady a vysvětlit jejich využití při výuce sjezdového lyžování Písemné ověření
c Vyjmenovat metody využívané při výuce sjezdového lyžování a jednu z nich, dle zadání zkušební komise, popsat Písemné ověření
d Popsat fáze motorického učení v kontextu výuky sjezdového lyžování Písemné ověření
e Vyjmenovat komunikační kanály a druhy zpětné vazby využívané při výuce lyžování, popsat možnosti ovlivnění motivace klienta Ústní ověření
f Uplatňovat pedagogické a didaktické zásady při vedení lekce sjezdového lyžování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních aspektech profese instruktora lyžování/snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní orientaci v právních aspektech podnikání se zaměřením na činnost instruktora lyžování a provoz lyžařské školy Písemné ověření
b Prokázat znalosti z oblasti právní odpovědnosti při výkonu profese instruktora lyžování a při provozování lyžařské školy Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Analýza pohybu lyžaře pro potřeby instruktora sjezdového lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip analýzy pohybu lyžaře Ústní ověření
b Provést okamžitou verbální analýzu pohybu lyžaře (figuranta) v terénu a navrhnout postup následné výuky Praktické předvedení a ústní ověření
c Natočit videosekvenci jízdy lyžaře (figuranta) na vhodně zvoleném místě a ve vhodném terénu, ve zkušební místnosti provést videoanalýzu pohybu lyžaře (figuranta) a navrhnout postup následné výuky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Sjezdové lyžování pro potřeby instruktora sjezdového lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést správnou techniku jízdy oblouku v pluhu na modré sjezdové trati na 150-200 m dlouhém úseku Praktické předvedení
b Předvést správnou techniku jízdy paralelního oblouku středního rádia na červené sjezdové trati na cca 200 m dlouhém úseku Praktické předvedení
c Předvést správnou techniku jízdy krátkého oblouku na červené sjezdové trati na cca 200 m dlouhém úseku Praktické předvedení
d Předvést správnou techniku jízdy carvingového oblouku o středním až dlouhém rádiu na modré sjezdové trati na cca 400 m úseku Praktické předvedení
e Na cca 200 m dlouhém úseku na modré sjezdové trati předvést správnou techniku provedení 2 průpravných prvků dle výběru zkušební komise z následujících: čapí oblouk, javelin, pivoting, kombinace 3 oblouků – podupávání, skákání, šoupání Praktické předvedení
f Na cca 400 m dlouhém úseku na červené sjezdové trati správně předvést jednu techniku sportovní jízdy dle výběru zkušební komise z následujících: dynamická jízda krátkými paralelními oblouky, změna rytmu a rychlosti jízdy dle terénu, jízda ve variabilních podmínkách Praktické předvedení
g Předvést správnou techniku přechodu jízdy dlouhými oblouky do jízdy krátkými oblouky na cca 400 m dlouhém úseku, na modré nebo červené sjezdové trati s místem změny rytmu jízdy zhruba 250–300 m od začátku úseku Praktické předvedení
h Předvést technicky korektní a z hlediska dynamiky efektivní sportovní jízdu v branách obřího slalomu (délka tratě 350–450 m, výškový rozdíl mezi startem a cílem 160–220 m; vzdálenost mezi GS branami 20–25 m) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Vedení výukové lekce ve sjezdovém lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zahájit výukovou lekci sjezdového lyžování v rozsahu 25–30 minut, pro modelovou cílovou skupinu dle zadání zkušební komise s využitím figurantů Praktické předvedení
b Vést výuku s ohledem na bezpečnost, používat vhodnou úroveň komunikace s ohledem na věk a dosavadní dovednosti klienta, důraz na vhodný způsob vysvětlení vyučovaného prvku a správné provedení ukázky Ústní ověření
c Diagnostikovat případné chyby klientů, vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
d Vhodně motivovat klienty, udržovat při lekci pozitivní atmosféru a správným způsobem výuku zakončit Praktické předvedení
e Vysvětlit výuku základů techniky a taktiky jízdy v obřím slalomu Ústní ověření
f Vystavět část tratě obřího slalomu v rozsahu 6–8 bran se vzdáleností bran 20–25 m pro sportovně-rekreační lyžování modelové cílové skupiny dle zadání zkušební komise. Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit specifika postupu výuky lyžaře se zrakovým, sluchovým a mentálním handicapem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence nehod při výuce sjezdového lyžování/snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost ČSN 01 8027 (Značení a zabezpečení v zimním středisku) s ohledem na činnost instruktora sjezdového lyžování Písemné ověření
b Vyjmenovat a vysvětlit zásady bezpečnosti při lyžování a vedení výuky lyžování jednotlivce i skupiny na sjezdových tratích Ústní ověření
c Vyjmenovat a vysvětlit zásady bezpečného pohybu lyžaře ve volném terénu mimo vyznačené sjezdové tratě uvnitř nebo v bezprostřední blízkosti lyžařského areálu (okolí sjezdových tratí, spojovací trasy, přesuny mezi areály apod.) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
4

Poskytování první pomoci při výuce lyžování/snowboardingu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést s využitím figuranta základní úkony první pomoci při úrazu: zajištění místa nehody, zajištění bezpečí zraněného i zachránce, diagnostika stavu z hlediska ohrožujícího krvácení, vědomí či bezvědomí, přivolání zdravotnické první pomoci při dodržení pravidel telefonické komunikace se záchranáři Praktické předvedení
b Předvést s použitím figuranta postup resuscitace dospělého či dítěte v bezvědomí Praktické předvedení
c Předvést s použitím figuranta postup první pomoci dospělému či dítěti při vědomí u úrazu či náhlém stavu vzniklém působením vnějšího prostředí dle výběru zkušební komise Praktické předvedení
Kritérium a) musí být splněno vždy, z kritérií b) a c) zkušební komise zadá uchazeči jedno dle svého výběru
4

Poskytování poradenských služeb instruktora sjezdového lyžování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Poskytnout poradenství při výběru lyžařské výzbroje a jejích dalších
součástí s ohledem na věkovou kategorii, pohlaví, technickou vyspělost a terén dle zadání zkušební komise
Praktické předvedení
b Poskytnout klientovi poradenství při ošetřování skluznice a hran lyží; provést instruktáž základního způsobu ošetření skluznice a ošetření hran sjezdových lyží brouskem s možným úhlováním Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na příbuzné povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/instruktor-horske-sluzby#zdravotni-zpusobilost).

Profesní kvalifikace Instruktor/instruktorka sjezdového lyžování ověřuje kompetence instruktora sjezdového lyžování na sjezdovkách a v lyžařských areálech, nikoliv instruktora lyžování ve volném terénu.

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní lyžařskou výzbroj a výstroj (vhodné oblečení, lyže pro sjezdové lyžování, lyžařská přilba). Doporučen je chránič páteře.

 

Uchazeč může využívat v rámci přípravy na zkoušku i v průběhu zkoušky databázi platných právních předpisů.

 

Zkušební komise hodnotí v rámci ověřování všech kompetencí:

 • dodržování pravidel bezpečnosti dle FIS pravidel a ČSN 01 8027

 • správné používání lyžařské terminologie

 • využívání bezpečnostních ochranných prvků lyžařské výstroje / výzbroje (zvl. přilba)

Specifikace pokynů pro vybraná kritéria

 

Kompetence Orientace v anatomii, fyziologii a fyziologii zátěže, kineziologii a biomechanice pro potřeby instruktora sjezdového lyžování:

 • Kritéria a)–e) jsou ověřována testem. Ke každému z kritérií jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí volenou ze 3-4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi.

Kompetence Orientace v právních aspektech profese instruktora sjezdového lyžování:

 • Kritérium a) je ověřováno testem. Ke každému z následujících témat jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí volenou ze 3–4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi:

  1. živnostenské oprávnění

  2. daně a odvody

  3. pracovní vztahy a typy smluv

  4. obchodní podmínky

 • Kritérium b) je ověřováno testem. Ke každému z následujících témat a) - f) jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí volenou ze 3–4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi. Cílem je ověření znalostí zásad a povinností při výkonu profese, se zvláštním akcentem na bezpečnost a prevenci vzniku újmy. Každá otázka se specificky vztahuje k výkonu profese instruktora sjezdového lyžování, resp. k provozování lyžařské školy:

  1. kategorizace odpovědnosti – smluvní/mimosmluvní (deliktní), občanskoprávní/trestněprávní, subjektivní/objektivní

  2. odpovědnost za újmu – újma majetková a nemajetková (na zdraví), povinnost náhrady újmy

  3. profesní odpovědnost instruktora sjezdového lyžování

  4. profesní odpovědnost provozovatele lyžařské školy

  5. odpovědnost při organizaci závodů, tréninků a sportovních akcí

  6. odpovědnost lyžaře

Kompetence Sjezdové lyžování pro potřeby instruktora sjezdového lyžování:

Autorizovaná osoba hodnotí u kritérií a)–g):

 • tvar oblouku „S“ a plynulost jízdy

 • kontrolu rychlosti a poloměru

 • načasování, intenzitu a rozsah otáčení

 • načasování, intenzitu a rozsah kontroly tlaku

 • načasování, intenzitu a rozsah hranění

 • funkční polohu těla – udržení dynamické rovnováhy a efektivního pohybu

 • paralelní vedení lyží po celou dobu oblouku vyjma oblouků v přívratném postavení

 • načasování a funkční zapíchnutí hole při přehranění

Autorizovaná osoba hodnotí u kritéria h):

 • načasování, intenzitu a rozsah otáčení

 • načasování, intenzitu a rozsah kontroly tlaku

 • načasování, intenzitu a rozsah hranění

 • funkční polohu těla

 • udržení dynamické rovnováhy a efektivního pohybu

 • volbu funkční linie jízdy vzhledem ke sklonu svahu, vytyčené trati a typu sněhové pokrývky

Hodnotí se s ohledem na tzv. „školní provedení“ jízdy, tj. vzorová jízda instruktora, který demonstruje korektně provedenou jízdu klientovi.

Kompetence Vedení výukové lekce ve sjezdovém lyžování:

 • Kritérium a) Cílová skupina bude namodelována zkušení komisí pomocí tabulky č. 1 kombinací 4 charakteristik: velikost skupiny, věk, struktura skupiny, další specifika. Po zadání úkolu uchazeč reaguje bez přípravy na zadané parametry a další faktory.

Tabulka č. 1

Velikost skupinyVěkStruktura skupinyDalší specifika
1 osobaDěti do 6 letHomogenníZačátečník až pokročilý
2 osobyDěti 6–10 letRodinaRozdílná úroveň dovedností
Skupina 3–4 osobDěti 10–13 letSkupina přátelStrach, soutěživost
Skupina 5 a více osobDospělýLidé, kteří se neznajíS instruktorem se vidí poprvé nebo již pokračují
Starší klientZdravotní omezení
Nedisciplinovanost, malý zájem

 • Kritérium f) Uchazeč postaví část tratě s ohledem na modelovou cílovou skupinu a trať zároveň přizpůsobí danému terénu (sklon svahu, změny směru tratě a zvládnutí terénních nerovností). Cílová skupina bude namodelována autorizovanou osobou pomocí tabulky č. 1 kombinací 4 charakteristik: velikost skupiny, věk, struktura skupiny, další specifika. Uchazeč dále ústně zodpoví dotazy autorizované osoby na téma výuka techniky a taktiky jízdy v obřím slalomu.

Kompetence Dodržování zásad bezpečnosti a prevence nehod při výuce sjezdového lyžování/snowboardingu:

 • Kritérium a) je ověřováno testem. Ke každému z následujících témat jsou v testu minimálně dvě otázky s výběrovou odpovědí volenou ze 3-4 variant, přičemž správná je vždy právě jedna varianta odpovědi. Součástí otázek jsou v relevantních případech i obrázky.

  1. základní orientace v oblasti značení sjezdových tratí

  2. zdroje nebezpečí – rozlišení typické/atypické nebezpečí (bezpečnostní prvky při lyžování)

  3. pravidla pro další činnosti v lyžařském areálu

  4. pravidla pro pořádání závodů a závodních tréninků v lyžařském areálu

  5. 10 FIS pravidel chování při lyžování

Kompetence Poskytování první pomoci při výuce lyžování a snowboardingu; kritérium c) - úraz či náhlý stav k výběru: řezná rána, distorze, zlomenina, otřes mozku, omrzliny

Kompetence Poskytování poradenských služeb instruktora sjezdového lyžování:

 • Kritérium a) Modelový klient bude namodelován autorizovanou osobou pomocí tabulky č. 2 kombinací 4 charakteristik: věk a pohlaví, zdatnost, terén a další specifika.

 • Kritérium b) Klienta předvádí člen zkušební komise, včetně typických dotazů.

Tabulka č. 2

VěkPohybová úroveňTerénDalší specifika
Děti do 6 letZačátečníkSjezdová traťNižší hmotnost, štíhlý(á)
Děti 6–10 letPokročilýSjezdová traťNadváha
Děti 10–13 letExpertSjezdová traťSportovní postava
Dospělá ženaZávodníkSnowparkStrach z rychlosti
Dospělý mužBývalý závodníkPreference rychlé jízdy
Klient senior/kaZdravotní omezení

Pravidla pro aplikaci písemného testu jako způsobu ověřování:

 • Písemným testem jsou ověřována všechna kritéria, u kterých je tento způsob ověření výslovně předepsán, přičemž každý uchazeč má ve svém testu ke každému kritériu minimálně dvě otázky.  

 • Testové otázky jsou uzavřené s výběrem ze 3–4 možností, přičemž vždy právě jedna je správná.

 • Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 • Celkový soubor otázek, z něhož autorizovaná osoba generuje testy pro jednotlivé uchazeče, obsahuje pro každé takto ověřované kritérium minimálně 4 otázky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy

Svaz lyžařů ČR

EDUSKI ČR

Český svaz lyžařských škol

Asociace profesionálních učitelů lyžování

Asociace instruktorů sportů na sněhu