Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: Od 18.8.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních pravidel při provozu 3D tisku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a dodržovat bezpečnostní pravidla provozu příslušných 3D tiskových technologií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit dané kritérium.
4

Orientace v základních 3D tiskových technologiích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést princip tisku jednotlivých 3D tiskových technologií Ústní ověření
b Uvést dostupné materiály k jednotlivým technologiím 3D tiskových technologií Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Příprava 3D modelů pro 3D tisk

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit daný model 3D model z hlediska limitů zvolené technologie 3D tisku Praktické předvedení a ústní ověření
b Upravit zadaný 3D model s ohledem na limity zvolené technologie 3D tisku Praktické předvedení
c Zvolit orientaci a umístění 3D modelu ve stavebním prostoru tiskárny Praktické předvedení a ústní ověření
d Exportovat orientovaný 3D model s požadovaným rozlišením polygonální sítě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

3D tisk a jeho jednotlivé procesní úkony

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zadat parametry a materiál pro výrobu na zvolených typech 3D tiskáren v rámci obslužného software Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést předpokládané vlastnosti výtisků v závislosti na zvolených parametrech a materiálech pro výrobu Ústní ověření
c Spustit tisk na minimálně dvou typech 3D tiskáren a provést dohled nad procesem výroby Praktické předvedení a ústní ověření
d Optimalizovat orientaci modelu a parametry 3D tisku v případě problémů v procesu 3D tisku Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmout 3D tištěné dílce ze stavebního prostoru 3D tiskárny a provést jejich očištění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola vytištěného dílu a návrh možné optimalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat rozměry vytištěného dílu Praktické předvedení
b Zkontrolovat kvalitu povrchu vytištěného dílu Praktické předvedení
c Navrhnout úpravu zadávaných parametrů pro zlepšení přesnosti rozměrů tištěných dílů Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout úpravu zadávaných parametrů pro zlepšení kvality povrchu tištěných dílů Praktické předvedení a ústní ověření
e Upravit původní zdrojový 3D model v plošném modeláři (CAD software) s ohledem na kvalitu vytištěných dílců Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba, po obdržení přihlášky ke zkoušce od uchazeče, bude uchazeče do 14 dnů informovat, na jakých 3D tiskárnách bude zkouška probíhat.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek.


Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétně zadaných úkolů. Autorizovaná osoba připraví vhodné 3D modely pro realizaci zkoušky podle stanovených kritérií.

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Příprava 3D modelů pro 3D tisk kritérium b), c), d) uchazeč upraví jeden zadaný 3D model, zvolí jeho orientaci a umístění a exportuje jej s požadovaným rozlišením polygonální sítě.

U odborné kompetence 3D tisk a jeho jednotlivé procesní úkony, kritérium a),c), d), e) uchazeč zadá parametry a materiál pro výrobu jednoho zadaného 3D modelu, spustí tisk na 2 typech 3D tiskáren, provádí dohled při tisku a vyjme 3D vytištěné dílce a očistí je.

U odborné kompetence Kontrola vytištěného dílu a možné optimalizace, kritérium a) až e) uchazeč zkontroluje rozměry a kvalitu vytištěného dílu, navrhne úpravy k jejich zlepšení a upraví původní zdrojový 3D model.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém zkouška probíhá.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SŠ-PVC Dobruška

VŠB - technická univerzita Ostrava

EDU poradenství, s. r. o. Brno