Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Autoelektrikář
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách vozidel s hybridním a elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s diagnostikou a
opravami silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem a dodržovat je
Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami během
opravárenské činnosti silničních vozidel s elektrickým a hybridním pohonem a dodržovat je
Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace pracovních prostředků,
pomůcek a částí vozidel v autoopravárenství
Ústní ověření
d Popsat a předvést použití osobních ochranných prostředků používaných
při opravách silničních vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem
(izolační rukavice, ochranná obuv, ochranný štít, ochranná helma,
dielektrický koberec) včetně příkladů použití
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Orientace v technické dokumentaci automobilů s elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílů nebo celků v aktuální
verzi dílenské příručky
Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v elektronickém nebo tištěném katalogu náhradní díl Praktické předvedení a ústní ověření
c Najít v systému technické dokumentace její platnou verzi pro silniční
vozidla s elektrickým a hybridním pohonem
Praktické předvedení a ústní ověření
d Číst elektrická schémata včetně schémat kabeláže, multiplexních a
logických obvodů používaných v silničních vozidlech s elektrickým a
hybridním pohonem
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v osobních automobilech s elektropohonem, včetně měření jednotlivých veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky a elektroniky v
silničních vozidlech s elektrickým a hybridním pohonem
Ústní ověření
b Měřit základní elektrické veličiny za použití měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat druhy a vlastnosti snímačů výkonových prvků elektronických
systémů používaných v silničních vozidlech s elektrickým a hybridním
pohonem, prokázat znalost snímačové techniky a technologie
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v osobních a užitkových automobilech s elektropohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukci a údržbu trakčních akumulátorů pro pohon vozidel Ústní ověření
b Popsat battery pack, jeho umístění, konstrukci a propojování jednotlivých
článků do jednoho celku
Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria
3

Diagnostika dobíjení akumulátorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnost externích nabíječek a jejich hlavní rozdíly, popsat
kombinovanou zástrčku CCS (Combined charging system)
Ústní ověření
b Provést kontrolu funkce nabíjení trakčního akumulátoru silničních vozidel
s elektrickým a hybridním pohonem (zjištění okamžitých hodnot protékajícího
proudu nabíjecím obvodem a napětí na trakčním akumulátoru)
Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria
3

Orientace v konstrukci a činnosti elektropohonu vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip činnosti asynchronního a synchronního motoru Ústní ověření
b Vysvětlit činnost měniče napětí a jejich funkci, konstrukci a princip
regulace otáček
Ústní ověření
c Vysvětlit činnost elektromobilu při jízdě (trakční akumulátor, měnič,
elektromotor, rozvodovka) a jízdě z kopce s rekuperací)
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit činnost, koncepci, uspořádání a využitelnost dvou rozdílných
pohonných jednotek
Ústní ověření
b Vysvětlit činnost silničních motorových vozidel s pohonem: mikro hybrid,
mild hybrid, full hybrid a plug in hybrid
Ústní ověření
c Popsat základní rozdíly elektrické soustavy silničních vozidel s elektrickým
a hybridním pohonem
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Diagnostika a opravy elektrovozidel a vozidel s hybridním pohonem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést servisní prohlídku předepsanou výrobcem na silničním vozidle s
elektrickým a hybridním pohonem
Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést seriovou diagnostiku na všech jednotkách silničního vozidla s
elektrickým a hybridním pohonem
Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést kontrolu funkcí řídicích jednotek spojených s elektrickým a
hybridním pohonem a stavu napětí vysokonapěťových akumulátorů
Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést přípravu na uvedení vozidla do beznapěťového stavu a označení
silničního vozidla s elektrickým a hybridním pohonem
Praktické předvedení a ústní ověření
e Ověřit beznapěťový stav vozidla a popsat rizika a opatření na jejich
vyloučení
Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést postup při zajištění vozidla proti náhodnému či nechtěnému
znovuobnovení napětí na vysokonapěťovém systému neoprávněnou osobou
Praktické předvedení
g Provést přípravu na uvedení vozidla do provozu (včetně kontroly
izolačního stavu a kontroly ochrany pospojováním na společný potenciál
všech komponent vysokonapěťového systému)
Praktické předvedení a ústní ověření
h Předvést předepsaný postup uvedení vozidla do provozu Praktické předvedení a ústní ověření
i Po uvedení do provozu provést kontrolu funkčnosti bezpečnostních prvků
vozidla relevantních k pohonu silničních vozidel s elektrickým a hybridním
pohonem
Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/autotronik#zdravotni-zpusobilost).

Vstupní předpoklad: řidičské oprávnění skupiny B.

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

 • Dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

 • Nakládání s nebezpečnými odpady

 • Kvalitu odvedené práce

 • Dodržování technologických postupů


Specifikace podmínek ověřování kompetencí:

 • Kompetenci Dodržování zásad BOZP, PO, ochrany zdraví, životního prostředí a právních předpisů při opravách vozidel s hybridním a elektropohonem, kritéria a), b), c), d) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Orientace v technické dokumentaci automobilů s elektropohonem, kritéria a), b), c), d) ověřit na elektromobilu a hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Orientace v elektrotechnice a elektronice používané v osobních automobilech s elektropohonem, včetně měření jednotlivých veličin, kritéria a), b), c), d) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Orientace v konstrukci akumulátorů a jejich uložení v osobních a užitkových automobilech s elektropohonem, kritéria a), b) ověřit na elektromobilu a hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Diagnostika dobíjení akumulátorů, kritéria a), b) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Orientace v konstrukci a činnosti elektropohonu vozidel, kritéria a), b), c) ověřit na elektromobilu. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Orientace v uspořádání a konstrukci hybridních pohonů silničních motorových vozidel, kritéria a), b), c) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Diagnostika a opravy elektrovozidel a vozidel s hybridním pohonem, kritéria a), b), c) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

 • Kompetenci Diagnostika a opravy elektrovozidel a vozidel s hybridním pohonem, kritéria a), b), c), d), e), f) ověřit na hybridním vozidle. Konkrétní instrukce dá při zkoušce uchazeči autorizovaná osoba.

Požadavky pro činnost dle této profesní kvalifikace:

Pro výkon povolání/činnosti je potřeba splňovat požadavky na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to minimálně v rozsahu § 6 (elektrotechnik), nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení automobilového průmyslu

Škoda Auto, a. s.

Toyota Central Europe - Czech, s. r. o.

VOŠ, SPŠ automobilní a technická České Budějovice