Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Montér výtahů specialista
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Objasnění funkce elektrických zařízení výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst základní obvodová schémata výtahů včetně používaných značek a symbolů Ústní ověření
b Popsat zapojení a funkci prvků v motorovém obvodu Ústní ověření
c Popsat zapojení a funkci prvků v bezpečnostním obvodu Ústní ověření
d Popsat zapojení a funkci prvků v řídicím obvodu Ústní ověření
e Popsat zapojení a funkci prvků ve světelném obvodu Ústní ověření
f Popsat zapojení a funkci prvků v signalizačním obvodu Ústní ověření
g Popsat funkci ochrany proti zkratu a přetížení Ústní ověření
h Popsat funkci ochrany před přemostěním v bezpečnostním obvodu Ústní ověření
i Popsat prvky elektrických obvodů v rozváděči výtahu Ústní ověření
j Monitorovat stav a identifikovat závady v rozváděči s procesorovým řízením Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu v šachtě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat elektrické přístroje a zařízení v šachtě výtahu Ústní ověření
b Popsat vedení bezpečnostního obvodu v šachtě Ústní ověření
c Zapojit dveřní uzávěrku šachetních dveří Praktické předvedení a ústní ověření
d Zapojit ovládače ve stanici Praktické předvedení a ústní ověření
e Zapojit ovládačovou kombinaci v kleci výtahu se 3 stanicemi Praktické předvedení a ústní ověření
f Zapojit elektrickou instalaci a přístroje na kleci Praktické předvedení a ústní ověření
g Zapojit vlečné kabely výtahu se 3 stanicemi Praktické předvedení a ústní ověření
h Zapojit elektrickou instalaci a přístroje v prohlubni Praktické předvedení a ústní ověření
i Zapojit osvětlení a zásuvku v prohlubni Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zapojování přístrojů a elektrické instalace výtahu ve strojovně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky na přívod elektrického proudu do strojovny, napájení osvětlení šachty a strojovny Ústní ověření
b Zapojit hlavní vypínač Praktické předvedení a ústní ověření
c Zapojit napájení motoru Praktické předvedení a ústní ověření
d Zapojit brzdu Praktické předvedení a ústní ověření
e Zapojit koncový vypínač Praktické předvedení a ústní ověření
f Zapojit spínač omezovače rychlosti Praktické předvedení a ústní ověření
g Připojit přívod a napájení motorového obvodu v rozváděči Praktické předvedení a ústní ověření
h Zapojit zásuvky a osvětlení strojovny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy používaných měřidel, vysvětlit pojmy stanovená měřidla, pracovní měřidla, kalibrace měřidel Ústní ověření
b Změřit izolační odpor vodičů obvodů s ochranou samočinným odpojením, určit hodnotu vyhovujícího stavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit izolační odpor elektrických strojů a spotřebičů, určit hodnotu vyhovujícího stavu Praktické předvedení a ústní ověření
d Změřit izolační odpor mezi vodiči obvodů vedených společně, určit hodnotu vyhovujícího stavu Praktické předvedení a ústní ověření
e Přezkoušet tepelné jištění motoru Praktické předvedení a ústní ověření
f Změřit ochranný systém před nebezpečným dotykovým napětím, určit hodnotu vyhovujícího stavu Praktické předvedení a ústní ověření
g Přezkoušet teplotní čidla Praktické předvedení a ústní ověření
h Změřit příkon proudu Praktické předvedení a ústní ověření
i Přezkoušet ochranné zařízení při spojení na kostru nebo zem Praktické předvedení a ústní ověření
j Předvést způsoby identifikace poruch v jednotlivých obvodech Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování mechanických částí výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit brzdu výtahu Praktické předvedení a ústní ověření
b Seřídit dveřní uzávěrku otočných dveří Praktické předvedení a ústní ověření
c Seřídit odkláněcí magnet dveřní uzávěrky Praktické předvedení a ústní ověření
d Nastavit jednu z poloh pro vypnutí koncového vypínače Praktické předvedení a ústní ověření
e Seřídit šroubový koncový vypínač Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést seřizování spínače kontroly napnutí nebo přetržení nosných prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přezkoušení elektrického výtahu po ukončení montáže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozsah technické dokumentace, náležitosti Knihy výtahu Ústní ověření
b Vysvětlit účel zkoušky po ukončení montáže, uvést rozsah Ústní ověření
c Přezkoušet trakční schopnost, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
d Přezkoušet brzdové zařízení, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
e Přezkoušet koncový vypínač, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
f Přezkoušet omezovač rychlosti klece/vyvažovacího závaží, seřízení, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
g Přezkoušet zachycovače klece/vyvažovacího závaží, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
h Přezkoušet zařízení proti přetížení/vážení pohyblivé podlahy, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
i Přezkoušet nárazníky klece/vyvažovacího závaží, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
j Zkontrolovat vyvážení klece, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
k Přezkoušet ochranné zařízení proti nadměrné rychlosti klece směrem nahoru, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
l Přezkoušet funkce řízení včetně zastavování klece ve stanicích, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
m Přezkoušet zařízení k omezení doby chodu elektrického motoru, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
n Popsat funkci a způsob ověřování funkce nouzové signalizace / obousměrného dorozumívacího zařízení Ústní ověření
o Vyhotovit vzor zápisu o provedení zkoušky po ukončení montáže do Knihy výtahu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přezkoušení hydraulického výtahu po ukončení montáže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést rozsah technické dokumentace, náležitosti Knihy výtahu Ústní ověření
b Vysvětlit účel zkoušky po ukončení montáže, uvést rozsah Ústní ověření
c Přezkoušet koncový vypínač, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
d Přezkoušet brzdové zařízení, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
e Přezkoušet bezpečnostní lano, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
f Přezkoušet omezovač rychlosti klece, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
g Přezkoušet zachycovače klece, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
h Přezkoušet zařízení proti přetížení/vážení, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
i Přezkoušet nárazníky klece, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
j Přezkoušet svěrací zařízení, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
k Přezkoušet dosedací zařízení, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
l Ověřit omezení zdvihu pístu, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
m Přezkoušet bezpečnostní ventil, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
n Zkontrolovat škrticí ventil Praktické předvedení a ústní ověření
o Přezkoušet tlakový systém, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
p Přezkoušet kontrolu klesání, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
q Přezkoušet funkci řízení včetně zastavování klece ve stanicích, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
r Přezkoušet zařízení k omezení doby chodu elektrického motoru, uvést kritéria vyhodnocení Praktické předvedení a ústní ověření
s Popsat funkci a způsob ověřování funkce nouzové signalizace/obousměrného dorozumívacího zařízení Ústní ověření
t Vyhotovit vzor zápisu o provedení zkoušky po ukončení montáže do Knihy výtahu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Vstupní požadavky:

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/monter-vytahu-specialista#zdravotni-zpusobilost).

V případě, že uchazeč není držitelem stupně odborné způsobilosti elektrotechnik, či vedoucí elektrotechnik, autorizovaná

osoba před začátkem zkoušky provede školení a přezkoušení dle § 9, Nařízení vlády č. 194/2022 Sb. o požadavcích na

odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice, a to na

činnosti na elektrických zařízeních, se kterými uchazeč při zkoušce přijde do styku a bude s nimi manipulovat. O školení

a přezkoušení provede autorizovaná osoba písemný záznam. Čas na školení a přezkoušení není zahrnut do doby

vykonávání zkoušky, a ani do doby přípravy na zkoušku.

 

Praktické ověření všech kompetencí mimo kontrolních úkonů zjišťujících správnou funkčnost výtahu a jeho bezpečnostních komponent se provádí na výtahu a výtahovém zařízení, které je zcela odpojeno od přívodu elektrické energie.

Pro samostatný výkon povolání je třeba splňovat podmínky elektrotechnické způsobilosti dle § 6 nebo § 7 Nařízení vlády č. 194/2022 o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie výtahového průmyslu ČR