Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Provozní zámečník a montér , Strojní zámečník , Mechanik báňské záchranné služby , Montér vzduchotechniky , Mechanik opravář , Montér točivých strojů , Důlní zámečník , Provozní zámečník , Montér ocelových konstrukcí
Platnost standardu: Od 28.1.2009 do 8.9.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro montáž a opravy ocelových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické dokumentace Slovně nad technickým výkresem
b Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách apod. Slovně s vyhledáním v dílenských tabulkách, výběrech norem apod.
c Používat technické normy a odpovídající podklady ocelových konstrukcí Slovně s vyhledáním v dílenských tabulkách, výběrech norem apod. Slovně nad technologickým postupem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky dle výkresu obrobku Praktické předvedení se slovním zdůvodněním
b Měřit správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení se slovním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru, nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
b Používat racionálně nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
c Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
d Obrábět ručně a zpracovávat kovové materiály popř. jiné plasty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování, montáž a demontáž ocelových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovovat stavební konstrukce (např. kovové schodiště, ocelové stropní konstrukce, rozvody energií apod.) Praktické předvedení
b Kontrolovat jejich funkci a měřit je, spolupracovat na jejich instalaci Praktické předvedení
c Provést funkční zkoušku (přesnost, bezvadná funkce, statická a dynamická zkouška apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání různých prostředků pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pro prováděné práce pracoviště, zvolit a používat manipulační, zdvíhací a jiné pomocné zařízení a prostředky, usnadňující popř. umožňující montáž Praktické předvedení
b Používat mechanizační prostředky pro manipulaci s břemeny a to zejména mobilní manipulační prostředky (pojízdné montážní jeřáby, kladkostroje, zvedáky a manipulátory Praktické předvedení
c Dodržovat bezpečnost práce a používat předepsané ochranné pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ohřívat polotovary z různých druhů ocelí a neželezných kovů bez nežádoucího ovlivnění jejich vnitřní struktury Praktické předvedení
b Opravovat rovnáním pod lisem Praktické předvedení
c Vyrobit přípravky a pomůcky potřebné k rovnání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Svařování kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Svařovat kovy (svářečský průkaz ) – základní zkouška – odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium.
3

Příprava ocelových konstrukcí na svařování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit jednotlivé částí svařenců pro svařování pevným upnutím Praktické předvedení
b Připravit jednotlivých částí svařenců pro svařování stěhováním Praktické předvedení
c Označit jednotlivé částí svařenců pro svařování Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium c) a jedno se dvou kritérií a), b).
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro provádění montáže a demontáže ocelových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit odpovídající postup práce Písemně nebo slovně se zdůvodněním
b Určit potřebné náhradní díly Písemně nebo slovně se zdůvodněním
c Vyčíst správně údaje pro ošetřování, údržbu, seřizování, provoz a obsluhu Slovně vysvětlit, popsat, uvést důležité faktory
d Volit nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla a strojní zařízení, potřebné při sestavení, opravě, a údržbě, nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek či jejich součástí Slovně vysvětlit, popsat a zdůvodnit
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k ucelenému opravárenskému úkonu.

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

- Číst různé druhy technické dokumentace, orientovat se ve výběrech norem, pracovat se servisními příručkami apod.

- Volit odpovídající postup prácí, volit nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k montáži, sestavení a údržbě ocelových konstrukcí (viz také dále část Požadavky na materiálně technické zázemí autorizované osoby)

- Vypracovávat postupy montáží ocelových konstrukcí

- Sestavovat ocelové konstrukce v celek, tak jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha, provést funkční zkoušky ocelových konstrukcí

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Výsledné hodnocení

Zkoušení uchazeče provádí jeden zkoušející. Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou způsobilost a výsledek zapisuje do klasifikačního zápisu o zkoušce. Výsledné hodnocení pro danou způsobilost musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé způsobilosti. Návrh na výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč vyhověl pro všechny způsobilosti, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč pro některou způsobilost nevyhověl.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou nebo před jedním autorizovaným zástupcem právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba musí mít nejméně střední vzdělání s maturitní zkouškou a současně musí splňovat jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání strojní mechanik, zámečník apod. + střední vzdělání s maturitní zkouškou (v jiném oboru vzdělání) a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti příslušného odvětví výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Střední vzdělání s maturitní zkouškou Strojírenství, popř. Mechanik seřizovač a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti příslušného odvětví výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Vyšší odborné vzdělání v oblasti strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti příslušného odvětví výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídících činnostech v oblasti příslušného odvětví výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

Další požadavky:

- Autorizovaná osoba, která nemá odbornou kvalifikaci podle příslušných ustanovení zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) a přípravu zaměřenou na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

- Autorizovaná osoba musí mít základní dovednosti práce s počítačem a s internetem (stačí doložit čestné prohlášení).

- Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC, tisku jednotného osvědčení a zasílání s vyhodnocením elektronickou poštou (stačí doložit čestné prohlášení).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnotícího standardu je třeba mít k dispozici minimálně následující materiálně technické zázemí:

Prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

Vhodné pracovní oblečení

Pomůcky k ustavení orýsovávaných součástí a polotovarů (šroubové podpěrky, klíny, prizmata, úhelníky, svěrky, přístroje na měření odchylky apod.)

Běžné rýsovačské nářadí a pomůcky k ustavení (rýsovací jehly, kružidla, důlčíky, kladívka, listová měřítka posuvná měřítka, mikrometrická měřidla, úhloměry, úhelníky, vodováhy apod.)

Dílenské tabulky a výběry norem, servisní příručkami apod.

Materiál, nástroje, nářadí, ruční mechanizované nářadí, stroje a zařízení usnadňující manipulaci s ocelovými konstrukcemi

Montážní plošinu

Kladkostroje

Různé druhy zvedáků podle nosnosti

 

K žádosti o autorizaci žadatel přiloží seznam svého materiálně technického vybavení pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně technické vybavení jiné organizace, přiloží k žádosti o autorizaci smlouvu o jeho využívání nebo pronájmu, která bude uzavřená nejméně na dobu pěti let.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 45 až 75 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 9,5 až 10,5 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být podle zadaných úkolů rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada strojírenství

Národní ústav odborného vzdělávání