Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Provozní zámečník a montér , Strojní zámečník , Mechanik báňské záchranné služby , Montér vzduchotechniky , Mechanik opravář , Montér točivých strojů , Důlní zámečník , Provozní zámečník , Montér ocelových konstrukcí
Platnost standardu: Od 28.1.2009 do 8.9.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro montáž a opravy ocelových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické dokumentace Slovně nad technickým výkresem
b Orientovat se ve výběrech norem, strojnických tabulkách apod. Slovně s vyhledáním v dílenských tabulkách, výběrech norem apod.
c Používat technické normy a odpovídající podklady ocelových konstrukcí Slovně s vyhledáním v dílenských tabulkách, výběrech norem apod. Slovně nad technologickým postupem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřící metody a vhodné měřící a kontrolní prostředky dle výkresu obrobku Praktické předvedení se slovním zdůvodněním
b Měřit správnost délkových rozměrů a rozměrů geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu Praktické předvedení se slovním zdůvodněním
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení se slovním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru, nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
b Používat racionálně nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
c Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
d Obrábět ručně a zpracovávat kovové materiály popř. jiné plasty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování, montáž a demontáž ocelových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovovat stavební konstrukce (např. kovové schodiště, ocelové stropní konstrukce, rozvody energií apod.) Praktické předvedení
b Kontrolovat jejich funkci a měřit je, spolupracovat na jejich instalaci Praktické předvedení
c Provést funkční zkoušku (přesnost, bezvadná funkce, statická a dynamická zkouška apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Používání různých prostředků pro manipulaci s ocelovými konstrukcemi a jejich částmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pro prováděné práce pracoviště, zvolit a používat manipulační, zdvíhací a jiné pomocné zařízení a prostředky, usnadňující popř. umožňující montáž Praktické předvedení
b Používat mechanizační prostředky pro manipulaci s břemeny a to zejména mobilní manipulační prostředky (pojízdné montážní jeřáby, kladkostroje, zvedáky a manipulátory Praktické předvedení
c Dodržovat bezpečnost práce a používat předepsané ochranné pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rovnání kovů pod lisem a pomocí ohřevu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ohřívat polotovary z různých druhů ocelí a neželezných kovů bez nežádoucího ovlivnění jejich vnitřní struktury Praktické předvedení
b Opravovat rovnáním pod lisem Praktické předvedení
c Vyrobit přípravky a pomůcky potřebné k rovnání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Svařování kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Svařovat kovy (svářečský průkaz ) – základní zkouška – odborná způsobilost podle ČSN 05 0705 Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium.
3

Příprava ocelových konstrukcí na svařování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit jednotlivé částí svařenců pro svařování pevným upnutím Praktické předvedení
b Připravit jednotlivých částí svařenců pro svařování stěhováním Praktické předvedení
c Označit jednotlivé částí svařenců pro svařování Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium c) a jedno se dvou kritérií a), b).
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a dílů pro provádění montáže a demontáže ocelových konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit odpovídající postup práce Písemně nebo slovně se zdůvodněním
b Určit potřebné náhradní díly Písemně nebo slovně se zdůvodněním
c Vyčíst správně údaje pro ošetřování, údržbu, seřizování, provoz a obsluhu Slovně vysvětlit, popsat, uvést důležité faktory
d Volit nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla a strojní zařízení, potřebné při sestavení, opravě, a údržbě, nářadí, přípravků, měřidel aj. pomůcek či jejich součástí Slovně vysvětlit, popsat a zdůvodnit
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí k ucelenému opravárenskému úkonu.

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

- Číst různé druhy technické dokumentace, orientovat se ve výběrech norem, pracovat se servisními příručkami apod.

- Volit odpovídající postup prácí, volit nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k montáži, sestavení a údržbě ocelových konstrukcí (viz také dále část Požadavky na materiálně technické zázemí autorizované osoby)

- Vypracovávat postupy montáží ocelových konstrukcí

- Sestavovat ocelové konstrukce v celek, tak jak to vyžaduje jejich vzájemná poloha, provést funkční zkoušky ocelových konstrukcí

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada strojírenství

Národní ústav odborného vzdělávání