Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Zámečník
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci strojů, přístrojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci Ústní ověření
b Používat příslušné technické normy podle platné ISO normy včetně Strojnických tabulek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technologickou dokumentaci Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových a nekovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit odpovídající postup práce v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení a ústní ověření
b Volit nástroje, nářadí, pomůcky a materiál na obrábění a tvarování kovových a nekovových součástí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit vhodné měřicí metody podle technologického postupu a příslušných norem Praktické předvedení a ústní ověření
b Měřit správnost délkových rozměrů a geometrického tvaru a jakosti povrchu s využitím vhodných měřicích metod Praktické předvedení
c Vyhodnotit dodržení rozměrových tolerancí, tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním a zakružováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru součástí a dílů ručním obráběním a zpracováním kovových a nekovových materiálů (řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním a zakružováním) Praktické předvedení
b Používat racionálně nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výroba jednoduchých součástí na běžných druzích obráběcích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit vhodné nástroje na strojní obrábění Praktické předvedení
b Upínat obrobky a nástroje na konvenčních obráběcích strojích (hrotový soustruh, frézka, hoblovka, obrážečka, vrtačka, karusel) Praktické předvedení
c Nastavit řezné podmínky na obráběcích strojích Praktické předvedení
d Obrábět materiály, polotovary a opravované součástky jednoduchými technologickými operacemi na obráběcích strojích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rovnání kovů pod lisem i bez použití lisu pomocí ohřevu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ohřívat polotovary z různých druhů ocelí a neželezných kovů bez nežádoucího ovlivnění jejich vnitřní struktury Praktické předvedení
b Tvarovat a opravovat rovnáním pod lisem za pomoci vhodně zvoleného přípravku Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orýsovat dvojrozměrnou součást (součást z kovových a nekovových materiálů) s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
b Orýsovat trojrozměrnou součást na rýsovací desce s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
c Orýsovat součást s použitím rýsovačského přístroje Praktické předvedení
d Provést kontrolu orýsované součásti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování dílů, součástí, částí strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se servisními příručkami Praktické předvedení a ústní ověření
b Sestavit součásti v celek podle výkresové dokumentace v souladu s technologickým postupem Praktické předvedení
c Provést funkční zkoušku Praktické předvedení a ústní ověření
d Opravit zjištěné vady a nedodělky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/zamecnik#zdravotni-zpusobilost).

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotovené práce, případně výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

 

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence „Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a materiálů pro ruční a strojní obrábění a tvarování kovových a nekovových materiálů“, kritérium a), b) uchazeč stanoví postup práce výroby a potřebné nástroje a nářadí pro výrobu jedné zadané kovové součásti a jedné zadané nekovové součásti podle zadané technické dokumentace.

U odborné kompetence „Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu“, kritérium b) uchazeč změří a zkontroluje rozměry, tvar, polohu a jakost povrchu u jedné zadané součásti podle zadané technické dokumentace pomocí měřidel.

U odborné kompetence „Ruční obrábění a zpracování kovových a nekovových materiálů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením, ohýbáním a zakružováním“, kritérium a), b) uchazeč podle předem stanoveného postupu práce ručně vyrobí jednu zadanou kovovou součást a jednu zadanou nekovovou součást za pomoci nářadí a nástrojů.

U odborné kompetence „Výroba jednoduchých součástí na běžných druzích obráběcích strojů", kritérium a), b), c), d) uchazeč vyrobí dvě jednoduché kovové součásti, jednu součást válcového tvaru a jednu součást rovinného tvaru pomocí konvenčních obráběcích strojů.

U odborné kompetence „Rovnání kovů pod lisem i bez použití lisu pomocí ohřevu“, kritérium a), b) uchazeč předvede na jedné zadané kovové součásti její ohřev a její tvarování či rovnání pod lisem anebo bez jeho použití.

U odborné kompetence „Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů“, kritérium a), b), c) uchazeč orýsuje jednu dvojrozměrnou a jednu trojrozměrnou součást buď kovovou nebo nekovovou za pomoci rýsovacího nářadí.

U odborné kompetence „Sestavování dílů, součástí, částí strojů a zařízení“, kritérium b), c) uchazeč sestaví poskytnuté díly v jeden celek (díly strojů, ocelové profily, pásy, trubky, plechy, tyče, spojovací materiál) a provede funkční zkoušku a případně opraví zjištěné závady a nedodělky (chybějící otvory, nečistoty na dosedacích plochách, otřepy, netolerované rozměry).

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Aircraft Industries, a. s.

Vítkovice, a. s.

Kronospan, spol. s r. o.