Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Technický kontrolor
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kontrola kompletnosti a funkčnosti strojírenských výrobků dle dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v jednoduchých strojírenských výkresech a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit kompletnost a funkčnost strojírenského výrobku podle dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodné měřicí metody a vhodné měřicí a kontrolní prostředky dle výkresu výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést kontrolu délkových rozměrů a geometrického tvaru pomocí posuvného měřítka, mikrometru, mezních kalibrů včetně kontroly jakosti povrchu (drsnost, tvrdost, barva, ...) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit na výrobcích dodržení úchylek tvaru a vzájemné polohy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Vyhotovování záznamů a vystavování osvědčení o výsledcích kontrol strojírenských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhotovit záznam o výsledcích provedené kontroly Praktické předvedení a ústní ověření
b Vystavit osvědčení o výsledcích provedené kontroly daného strojírenského výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Posuzování materiálových vad kovových a nekovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit materiálové vady a jejich možný dopad na kvalitu výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit předložený výrobek dle Katalogu vad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

  • Číst různé druhy technické dokumentace, orientovat se ve výběrech norem, pracovat se servisními příručkami apod.
  • Volit odpovídající postup práce, volit nástroje, nářadí, pomůcky potřebné při kontrole strojírenských výrobků (viz také dále část Požadavky na materiálně-technické zázemí autorizované osoby)

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VIZA AUTO CZ, s. r. o.

Žďas, a. s.

ŠKODA TRANSPORTATION, a. s.

SPŠ Strojnická prof. Švejnara