Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kominík
Platnost standardu: Od 30.1.2009 do 31.12.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Montáž systémových komínů a kouřovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit předloženou výkresovou dokumentaci systémových komínů a kouřovodů - Splnění kritéria: Vyhodnotit předloženou dokumentaci, stanovit podmínky montáže a požadavky na komponenty. Správně určit způsob montáže komína, bezpečnou vzdálenost od hořlavých hmot, určit polohu a provedení kotvicích prvků. Povolena 1 nesprávnost Písemně zpracovat výklad předložené dokumentace ve smyslu učebních textů Společenstva kominíků ČR (SKČR)
b Provést montáž systémového komína dle zadání - Splnění kritéria: Sestavit a instalovat komín v souladu s dokumentací, se zadáním a s pokyny výrobce tak, aby odpovídal požadavkům ČSN 73 4201. Povolena 1 nesprávnost Praktické provedení
c Sestavit a instalovat kouřovod pro spotřebič dle zadání - Splnění kritéria: Sestavit a instalovat kouřovod v souladu s dokumentací, se zadáním a s pokyny výrobce tak, aby odpovídal požadavkům ČSN 73 4201. Povolena 1 nesprávnost Praktické provedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Rekonstrukce jednovrstvých komínů instalací komínové vložky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit vhodnost zadaného komína a podmínek pro instalaci vložky - Splnění kritéria: Zjistit stav komínu, rozhodnout o způsobu instalace vložky a o použití vhodného materiálu. Posoudit bezpečnostní rizika při provádění práce a navrhnout jejich odstranění (dle Technologického postupu SKČR). Písemně
b Instalovat komínovou vložku dle zadání - Splnění kritéria: Sestavit a instalovat komínovou vložku v souladu s dokumentací, se zadáním a s pokyny výrobce tak, aby odpovídala požadavkům ČSN 73 4201 (dle Technologického postupu SKČR). Praktické provedení s popisem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opravy komínů a jejich příslušenství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Opravit zděný komínový plášť, komínovou hlavu dle zadání - Splnění kritéria: Vyplnit otvor, odstranit netěsnost zdiva komínového pláště v celé tloušťce maltou a cihlami (vybrat správně druh). Rozebrat závadnou část zdiva v komínové hlavě, znovu vyzdít, instalovat krycí desku. Stav po opravě musí odpovídat požadavkům zadání a ustanovením ČSN 73 4201 (dle Technologického postupu SKČR). Povolena 1 nesprávnost. Praktické provedení s popisem
b Upravit, rekonstruovat komínovou vložku dle zadání - Splnění kritéria: Podle zadání dodatečně upravit délku komínové vložky, přemístit, nebo instalovat další připojovací tvarovku tak, aby vložka po úpravě odpovídala požadavkům ČSN 73 4201 (dle Technologického postupu SKČR). Praktické provedení s popisem
c Opravit komínovou lávku, instalovat komínová dvířka, provést sopouch – dle zadání - Splnění kritéria: Odstranit vadnou část komínové lávky a instalovat novou (předepsané vlastnosti). Vybourat ze zdiva stará komínová dvířka a zazdít správně nová (správně vybrat typ a materiál). Vybourat otvor do komínového pláště a zazdít zděř. Stav po opravě musí odpovídat požadavkům zadání a ustanovením ČSN 73 4201. Praktické provedení s popisem
Je třeba splnit alespoň jedno kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Absolvent musí předložit doklad o seznámení s požadavky BOZP a PO vztahujícími se k činnosti montáže komínů a komínových vložek a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Hodnocení by mělo vycházet z dodržení technologických postupů, ze zručnosti při provádění úkonů a z výsledné kvality práce.

Při posuzování kvality se doporučuje hodnotit podle těchto kritérií:

- Funkčnost sestavené spalinové cesty pro bezpečný odvod spalin

- Dodržení požadavků zadání, montážních pokynů výrobce

- Technické provedení a estetický vzhled podle zadání

Při ověřování odborných způsobilostí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Kominík - Montáž komínů a komínových vložek je pracovník, který sestavuje systémové komíny a komínové vložky podle schválené dokumentace a podle předepsané technologie výrobce. Zodpovědnost za uvedení nové spalinové cesty do provozu má kominík, který provádí příslušnou výchozí revizi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada ve stavebnictví

Národní ústav odborného vzdělávání

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Společenstvo kominíků ČR