Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Stavební truhlář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci stavební a stavebně-truhlářského výrobku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst dodanou stavební dokumentaci v tištěné i elektronické formě, orientovat se v technickém popisu, ve značení materiálů, v kótování Praktické předvedení a ústní ověření
b Používat odpovídajícím způsobem dokumentaci stavebně-truhlářského výrobku v tištěné i elektronické formě Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zpracování výrobního výkresu okna a dveří, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky okna Praktické předvedení
b Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky dveří Praktické předvedení
c Provést související výpočty k vypracování kusovníku okna a dveří podle konkrétního zadání Praktické předvedení
d Rozkreslit podle konkrétního zadání jednotlivé konstrukční prvky, konstrukční spoje, osazení výplní v rámu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování výrobního výkresu příček, vestavěného nábytku, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky příček Praktické předvedení
b Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky vestavěného nábytku Praktické předvedení
c Vypracovat podle konkrétního zadání jednotlivé kusovníky pro příčku a vestavěný nábytek a provést související výpočty Praktické předvedení
d Rozkreslit podle konkrétního zadání jednotlivé konstrukční prvky, konstrukční spoje, používané u příček a vestavěného nábytku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování výrobního výkresu obkladů, schodišť a podlah, včetně výpočtů a rozpisu materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky obkladů Praktické předvedení
b Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky schodišť Praktické předvedení
c Rozměřit a rozkreslit podle technické dokumentace a konkrétního zadání truhlářské prvky podlah Praktické předvedení
d Vypracovat podle konkrétního zadání jednotlivé kusovníky pro obklady, schodiště, podlahy a provést související výpočty Praktické předvedení
e Rozkreslit podle konkrétního zadání jednotlivé konstrukční prvky a konstrukční spoje, používané u obkladů, schodišť a podlah Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování oken a dveří

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle technické dokumentace konkrétního zadání zvolit druh, množství a kvalitu surovin, polotovarů a součástek Praktické předvedení
b Zvolit podle technické dokumentace konkrétního zadání postup práce a způsob provedení technologických operací a zdůvodnit navržený výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle konkrétního zadání zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro výrobu a montáž oken a dveří Praktické předvedení
d Podle konkrétního zadání popsat organizaci práce při výrobě a montáži oken a dveří Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při výrobě a kompletaci příček a vestavěného nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle technické dokumentace konkrétního zadání zvolit druh, množství a kvalitu surovin, polotovarů a součástek Praktické předvedení
b Zvolit podle technické dokumentace konkrétního zadání postup práce a způsob provedení technologických operací a zdůvodnit navržený výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle konkrétního zadání zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro výrobu a kompletaci příček a vestavěného nábytku Praktické předvedení
d Podle konkrétního zadání popsat organizaci práce při výrobě a kompletaci příček a vestavěného nábytku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování a montáži obkladů, schodišť a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podle technické dokumentace konkrétního zadání zvolit druh, množství a kvalitu surovin, polotovarů a součástek Praktické předvedení
b Zvolit podle technické dokumentace konkrétního zadání postup práce, způsob provedení technologických operací při zhotovování a montáži obkladů, schodišť a podlah a zdůvodnit navržený výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle konkrétního zadání zvolit stroje a zařízení, nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla pro zhotovení a montáž obkladů, schodišť a podlah Praktické předvedení
d Podle konkrétního zadání popsat organizaci práce při výrobě a montáži obkladů, schodišť a podlah Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní druhy, materiálové provedení a důležité parametry obráběcích nástrojů z hlediska jejich použití při obrábění dřevěných, kovových a plastových materiálů Ústní ověření
b Zvolit a použít nástroje, nářadí, pomůcky a materiály pro obrábění a spojování dřevěných, kovových a plastových materiálů při výrobě stavebně truhlářských výrobků a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a použít pracovní postupy řezání, hoblování, frézování, tvarování, dlabání, vrtání, broušení a lepení dřevěných, kovových a plastových materiálů a zdůvodnit navržený výběr Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést obrábění a opracování dřevěných, kovových a plastových materiálů v odpovídající kvalitě Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a montáž oken a dveří včetně osazování kování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit zadaný druh okna nebo jeho části včetně osazení kování a dokončovacích prací Praktické předvedení
b Vyrobit zadaný druh dveří nebo jejich části včetně osazení kování a dokončovacích prací Praktické předvedení
c Zvolit a použít vhodný technologický postup při montáži, seřízení a opravě jednotlivých prvků kování a zdůvodnit navržený výběr Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a montáž příček a vestavěného nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit zadaný druh dřevěné příčky včetně montáže a dokončovacích prací Praktické předvedení
b Vyrobit zadaný druh vestavěného nábytku včetně montáže a dokončovacích prací Praktické předvedení
c Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba a montáž obkladů, schodišť a podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyrobit zadaný druh obkladů včetně montáže a dokončovacích prací Praktické předvedení
b Vyrobit zadaný druh schodiště včetně montáže a dokončovacích prací Praktické předvedení
c Vyrobit zadaný druh podlahy včetně montáže a dokončovacích prací Praktické předvedení
d Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava stavebně truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy povrchových úprav stavebně truhlářských výrobků Ústní ověření
b Podle konkrétního zadání zvolit, připravit a použít vhodné druhy materiálů pro povrchovou úpravu stavebně truhlářských výrobků, zdůvodnit výběr materiálů i použité úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
c Podle konkrétního zadání zvolit, použít a dodržet technologické postupy dokončování povrchů výrobků a zdůvodnit navržený výběr Praktické předvedení a ústní ověření
d Podle konkrétního zadání popsat ošetřování a údržbu stavebně truhlářských výrobků Ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice truhlářských výrobků a materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady provádění kontroly v celém procesu výroby a skladování stavebně truhlářských výrobků a materiálů Ústní ověření
b Popsat zásady označování výrobků podle platných právních předpisů, popsat a označit určené stavebně trulářské prvky Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat způsoby balení, expedice a dopravy stavebně truhlářských výrobků podle jejich charakteru a množství Ústní ověření
d Popsat zásady manipulace a skladování stavebně truhlářských výrobků a materiálů v celém procesu výroby Ústní ověření
e Při všech pracovních operacích dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh prací a technologického procesu výroby stavebně truhlářských výrobků Praktické předvedení
b Vysvětlit význam údajů o poruchách, opravách a běžné údržbě strojů a zařízení při výrobě stavebně truhlářských výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při truhlářské výrobě Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při truhlářské výrobě Ústní ověření
c Provést úklid pracoviště a roztřídění odpadu vzniklého pří výrobě zadaných stavebně truhlářských výrobků, dodržet zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/stavebni-truhlar#zdravotni-zpusobilost).

Při ověřování kritérií hodnocení bude kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím k samostatnému rozhodování a ekonomickému hledisku výroby. Zadávané úkoly se zaměří na práci s technickou dokumentací stavební a stavebně-truhlářského výrobku, na volbu postupu práce, nástrojů a materiálů pro zhotovení požadovaného výrobku, na výrobu a montáž zadaného výrobku, manipulaci s materiálem, obsluhu, seřizování a běžnou údržbu dřevoobráběcích strojů a nástrojů.

 

Uchazeč v rámci zkoušky zpracuje technickou dokumentaci a vyrobí minimálně:

1. jeden druh okna a jeden druh dveří, případně část okna a část dveří - podle náročnosti konkrétního úkolu, který musí být zadán tak, aby byly ověřeny všechny kompetence

2. jednu příčku ve tvaru U s vestavěnou skříní nebo příčku ve tvaru L s vestavěnou skříní v rozsahu, který umožní ověřit všechny kompetence.

 

3. Uchazeč v rámci zkoušky zpracuje technickou dokumentaci a podle konkrétního zadání provede:

 1. výrobu a montáž obkladu o rozměru min. 1 m², který bude obsahovat jeden vnitřní nebo vnější roh a jedno zakončení obkladu

- montáž latí roštu (uchazeč navrhne rozteč latí)

- montáž palubek (založení obkladu, obložení rohu a ukončení obkladu zalištováním)

- připevnění palubek (např. pomocí kotvicích sponek a vrutů)

b) výrobu a montáž minimálně 3 schodišťových stupňů

c) výrobu a montáž podlahy o rozměru min. 2 m²:

- výrobu a montáž hranolů roštu (uchazeč navrhne rozteč hranolů)

- montáž prkenné nebo palubové podlahy (založení podlahy, obložení rohu a ukončení podlahy zalištováním)

- připevnění podlahovek k hranolům bude provedeno pomocí vrutů do per.

 

Ověřování odborných kompetencí autorizovanou osobou:

1) Orientace v technické dokumentaci stavební a stavebně-truhlářského výrobku: autorizovaná osoba posoudí, jak se uchazeč pomocí čtení výkresů orientuje v technické dokumentaci.

 

2) Zpracování výrobního výkresu okna a dveří, včetně výpočtů a rozpisu materiálu: autorizovaná osoba připraví technickou dokumentaci, podle které uchazeč vypracuje kusovník s potřebnými výpočty a provede rozkreslení konstrukčních spojů pro jeden druh okna a jeden druh dveří nebo jejich části, podle náročnosti výrobku v rozsahu, který umožní ověřit všechny kompetence - doporučujeme jeden výrobek jednodušší a jeden složitější, např. jednoduché okno do již připraveného rámu a jeden druh dveří včetně zárubně.

 

3) Zpracování výrobního výkresu příček, vestavěného nábytku, včetně výpočtů a rozpisu materiálu: autorizovaná osoba připraví technickou dokumentaci, podle které uchazeč vypracuje kusovník s potřebnými výpočty a provede rozkreslení konstrukčních spojů pro jednu příčku ve tvaru U s vestavěnou skříní nebo příčku ve tvaru L s vestavěnou skříní v rozsahu, který umožní ověřit všechny kompetence.

 

4) Zpracování výrobního výkresu obkladů, schodišť a podlah, včetně výpočtů a rozpisu materiálu: autorizovaná osoba připraví technickou dokumentaci, podle které uchazeč vypracuje kusovník s potřebnými výpočty a provede rozkreslení konstrukčních spojů pro výrobu a montáž v rozsahu, který umožní ověřit všechny kompetence pro:

 1. obklad o rozměru min. 1 m², který bude obsahovat jeden vnitřní nebo vnější roh a jedno zakončení obkladu

- výroba a montáž latí roštu (uchazeč navrhne rozteč latí)

- montáž palubek (založení obkladu, obložení rohu a ukončení obkladu zalištováním)

- připevnění palubek např. pomocí kotvicích sponek a vrutů

b) výrobu a montáž minimálně 3 schodišťových stupňů

c) výrobu a montáž podlahy o rozměru min. 2 m²:

- výroba a montáž hranolů roštu (uchazeč navrhne rozteč hranolů)

- montáž prkenné nebo palubové podlahy (založení podlahy, obložení rohu a ukončení podlahy zalištováním)

- připevnění podlahovek k hranolům bude provedeno pomocí vrutů do per.

5) Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování oken a dveří: autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje uchazeče při výběru kvality materiálů, volbě nástrojů a nářadí a pracovních postupů potřebných pro výrobu jednoho druhu okna a jednoho druhu dveří nebo jejich části, podle náročnosti výrobku - doporučujeme jeden výrobek jednodušší a jeden složitější, např. jednoduché okno do již připraveného rámu a jeden druh dveří včetně zárubně.

 

6) Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při výrobě a kompletaci příček a vestavěného nábytku: autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje uchazeče při výběru kvality materiálů, volbě nástrojů a nářadí a pracovních postupů potřebných pro výrobu jedné příčky ve tvaru U s vestavěnou skříní nebo příčky ve tvaru L s vestavěnou skříní v rozsahu, který umožní ověřit všechny kompetence.

 

7) Volba materiálů, technologických postupů, nástrojů, strojů a zařízení, organizace práce při zhotovování a montáži obkladů, schodišť a podlah: autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje uchazeče při výběru kvality materiálů, volbě nástrojů a nářadí a pracovních postupů potřebných pro výrobu:

a) obkladu o rozměru min. 1 m², který bude obsahovat jeden vnitřní nebo vnější roh a jedno zakončení obkladu

- výroba a montáž latí roštu (uchazeč navrhne rozteč latí)

- montáž palubek (založení obkladu, obložení rohu a ukončení obkladu zalištováním)

- připevnění palubek např. pomocí kotvicích sponek a vrutů

b) výrobu a montáž minimálně 3 schodišťových stupňů

c) výrobu a montáž podlahy o rozměru min. 2 m²

- výroba a montáž hranolů roštu (uchazeč navrhne rozteč hranolů)

- montáž prkenné nebo palubové podlahy (založení podlahy, obložení rohu a ukončení podlahy zalištováním)

- připevnění podlahovek k hranolům bude provedeno pomocí vrutů do per.

8) Obrábění a spojování materiálů ze dřeva, plastu, kovů: autorizovaná osoba posuzuje uchazeče při volbě a vhodném použití strojů a nástrojů, optimálních pracovních postupů při opracování a spojování materiálů v rámci zadaných výrobků.

 

9) Výroba a montáž oken a dveří včetně osazování kování: autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje pracovní postupy uchazeče a zhotovený výrobek - jeden druh okna a jeden druh dveří nebo jejich části, podle náročnosti výrobku (doporučujeme jeden výrobek jednodušší a jeden složitější např. jednoduché okno do již připraveného rámu a jeden druh dveří včetně zárubně).

10) Výroba a montáž příček a vestavěného nábytku: autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje pracovní postupy uchazeče a zhotovený výrobek - příčku ve tvaru U s vestavěnou skříní nebo příčku ve tvaru L s vestavěnou skříní.

 

11) Výroba a montáž obkladů, schodišť a podlah: autorizovaná osoba kontroluje a posuzuje pracovní postupy uchazeče při výrobě a montáži:

a) obkladu o rozměru min. 1 m², který bude obsahovat jeden vnitřní nebo vnější roh a jedno zakončení obkladu

- výroba a montáž latí roštu (uchazeč navrhne rozteč latí)

- montáž palubek (založení obkladu, obložení rohu a ukončení obkladu zalištováním)

- připevnění palubek např. pomocí kotvicích sponek a vrutů

b) minimálně 3 schodišťových stupňů

c) podlahy o rozměru min. 2 m²

- výroba a montáž hranolů roštu (uchazeč navrhne rozteč hranolů)

- montáž prkenné nebo palubové podlahy (založení podlahy, obložení rohu a ukončení podlahy zalištováním)

- připevnění podlahovek k hranolům bude provedeno pomocí vrutů do per.

12) Povrchová úprava stavebně truhlářských výrobků: autorizovaná osoba vybere jeden z uvedených způsobů povrchové úpravy výrobků - moření, voskování, bělení, imitování dřeva, nanášení tmelů, emailů a laků strojně nebo ručně pro každý typ výrobku. Uchazeč povrchovou úpravu podle zadání aplikuje na části okna nebo dveří, na části příčky nebo na části vestavěného nábytku a na části obkladu nebo na schodišťovém stupni nebo na části podlahy.

 

13) Kontrola, balení a expedice stavebně truhlářských výrobků a materiálů: uchazeč popíše způsoby a zásady provádění kontroly, balení a expedice, manipulace a skladování stavebně truhlářských výrobků a materiálů a provede označení stavebních prvků minimálně na třech různých výrobcích - okno nebo dveře, části příčky nebo vestavěného nábytku, části obkladu nebo schodišťových stupňů nebo podlahy.

 

14) Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce: uchazeč popíše význam technických údajů a zaznamená průběh prací těchto výrobků:

a) zhotoveného okna nebo dveří

b) části vyrobené příčky nebo vestavěného nábytku

c) části obkladu nebo schodišťových stupňů nebo podlahy.

15) Nakládání s odpadem z truhlářské výroby: uchazeč popíše odpady vzniklé při výrobě zadaných výrobků, jejich skladování a další zpracování, roztřídí je a uklidí pracoviště.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku a k časovému hledisku zvládání operací.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání truhlář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebně truhlářské výroby.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebně truhlářské výroby.

 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebně truhlářské výroby.

 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na oblast dřevovýroby nebo zpracování dřeva a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavebně truhlářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování nebo odborného výcviku v oblasti stavebně truhlářské výroby.

 5. Profesní kvalifikace 33-002-H Stavební truhlář/truhlářka nebo 33-022-H Truhlář/truhlářka pro výrobu oken a dveří a 33-023-H Truhlář/truhlářka pro výrobu oken a dveří a 33-024-H Truhlář/truhlářka pro obklady, schodiště a podlahy a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavebně truhlářské výroby.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici truhlářskou dílnu vybavenou základními profesionálními truhlářskými stroji a zařízením k vykonání zkoušky, s následujícím minimálním materiálně-technickým vybavením:

– Prostory a zdroj potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

– Materiály a polotovary pro zhotovování stavebně truhlářských výrobků podle zadání

– Stavební dokumentaci v tištěné nebo elektronické podobě pro ověření příslušných kompetencí

– Technologické postupy a výkresy v tištěné nebo elektronické podobě

– Technologické vybavení pro výrobu stavebně truhlářských výrobků:

a) Základní truhlářské stroje:

 1. formátovací kotoučová pila na plošný materiál
 2. formátovací pila na řezivo
 3. stojanová pásová pila
 4. srovnávací frézka minimální šíře záběru 300 mm
 5. tloušťkovací frézka minimální šíře záběru 300 mm
 6. spodní stolová frézka s průměrem hřídele 30 mm
 7. vrtací dlabačka s upínací hlavou do minimálního průměru 25 mm
 8. stojanová vrtačka se sklíčidlem do průměru 13 mm
 9. vrtačka vysukovací
 10. pásová bruska s minimální šíří brusného pásu 150 mm
 11. bruska hranová (tvarová)
 12. olepovačka hran (na hrany tloušťky 0,5 mm, 1 mm a 2 mm a šířky hrany do 42 mm)

 

b) Pomůcky, nástroje, nářadí:

truhlářská hoblice, hoblík klopkař, římsovník, hladík, macek, uběrák, žlábkovec, cidič, úhelník dřevěný s příložníkem (200 mm), příložník ocelový, úhelník stavitelný (120 mm), úhelník ocelový (120 mm), pokosník dřevěný, pokosník ocelový, palička dřevěná (250 g), palička gumová (Ø 60 x 120 mm), rejsek, kosořez - pokosnice, metr skládací, metr svinovací, ztužidlo truhlářské 200 mm, profi svěrka, sada dlát (6 mm, 10 mm, 14 mm, 20 mm, 26 mm), sada zapouštěcích dlát, brousek, sada šroubováků, hlubič kuželový, obtahovačka, kleště štípací, kleště kombinované, pila truhlářská sklopná 800 mm, pila ocaska, pila děrovka, pila čepovka, pila dýhovka, kleště rozváděcí na pilové listy, pilník na pily tříhranný, pilník hrubý na dřevo, rašple úsečová, rašple plochá, stěrka malířská (špachtle), vodováha, smetáček, tužka, kladivo.

 

– Příjemky, výdejky zboží a surovin

– Počítač se základní softwarovou výbavou

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro vykonání zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 45 až 50 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška budet rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA s. r. o., Blatno 118

ESOZ Chomutov

LINETA, a. s., Praha

Radek Nový - RN střechy