Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Čalouník a dekoratér
Platnost standardu: Od 30.1.2009 do 18.1.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad bezpečnosti práce, používání pracovních pomůcek v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat při práci aktuální právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a protipožární ochrany Písemně nebo slovně Praktické předvedení
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti, organizovat si práci Písemně nebo slovně Praktické předvedení
c Dodržovat bezpečnost práce při práci na strojích a respektovat návody k obsluze a údržbě, dodržovat bezpečnost práce při práci ve výškách Písemně nebo slovně Praktické předvedení
d Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Písemně nebo slovně Praktické předvedení
e Uvést zdravotní rizika při používání materiálů, strojů, zařízení – respirační, dotyková, sluchová, způsob ochrany a likvidace případných nehod (znečištění lepidlem pokožky, prostřelení prstu spojovačem ze sponkovací pistole, prošití prstu strojní jehlou atd.) Písemně nebo slovně
f Uvést požární rizika (včetně nebezpečí zahoření v důsledku vzniku statické elektřiny) při manipulaci, skladování a zpracování měkkých a tuhých plastů, lepidel, dekoračních a potahových materiálů, balicích PE fólií, vlákenných přírodních materiálů, peří, vlny, kožešin, dřeva, materiálů na bázi dřeva, papíru apod. polotovarů, výrobků Písemně nebo slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v podkladech a technické dokumentaci pro zhotovování interiérové dekorace nebo exteriérové dekorace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se a umět číst z výkresové dokumentace v papírové i digitální podobě Praktické předvedení
b Číst ve stavebních výkresech, znát konstrukci stěn a použité materiály z důvodů kotvení interiérové nebo exteriérové dekorace Prakticky předvést
c Ovládat grafické programy pro čtení Prakticky předvést
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovení výtvarného návrhu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Měřit a vypočítat rozměry Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Orientovat se ve stylech a charakteristikách jednotlivých stylů a zhotovit ideový návrh celé dekorace dle příslušných požadavků zadavatele a respektování stylů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Navrhnout a rozkreslit jednotlivé části dekorace Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Zhotovit technickou dokumentaci, vytvořit plány a střihy Prakticky předvést, písemně se slovním doplněním
e Vypracovat rozpočet Písemně
f Prezentovat návrh ve vazbě na rozpočet Slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhodnocení kvality základních a pomocných materiálů pro dané použití z hlediska zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit základní a pomocné materiály a polotovary Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Objasnit technologie zpracování Slovní vysvětlení
c Provést výběr materiálů a technologií podle designu, stylu, uplatnění (např. orientace dle světových stran – oslunění, apod.) Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Zhodnotit kvalitu materiálů pro dané použití Prakticky předvést
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba materiálů, postupu práce, způsobu zpracování, nástrojů pro zhotovování všech druhů interiérových nebo exteriérových dekorací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat základní materiály a technologie zpracování pro určitý návrh, design, styl, uplatnění Praktické provedení a slovní doplnění
b Vybrat pomocné materiály dle funkce, designu, uplatnění, stylu Praktické provedení a slovní doplnění
c Vybrat nástroje, stroje, zařízení Praktické provedení a slovní doplnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce se vzorem (raportem) u vzorovaných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozměřit vzorovaný materiál podle střihového plánu v návaznosti vzoru (raportu) Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Střihat, sesadit a spojit v návaznosti vzoru (raportu) a požadavků dekorace Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Kontrolovat rozměry, návaznosti vzoru (raportu) Prakticky předvést se slovním doprovodem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stříhání, řezání, zhotovování, kompletace a instalace všech druhů interiérových nebo exteriérových dekorací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Položit dekorační, potahový, výplňový, pomocný textilní materiál, rozměřit, stříhat, spojit (špendlit, šít, prošívat, lepit apod.) jednotlivé části dekorace včetně složitých částí Prakticky předvést a slovně doplnit
b Zhotovit nadokenní čalouněný dílec (palmeta, čabraka) Prakticky předvést
c Kompletovat dekoraci Prakticky předvést
d Připravit závěsný systém, instalovat kotvení do stěn, stropu apod. nosného systému, kolejnice, tyče, garnýže, apod. Prakticky předvést
e Zavěsit, instalovat dekoraci Prakticky předvést
f Zkontrolovat provedení, tahy, konečný vzhled a funkčnost Prakticky předvést
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posouzení stavební konstrukce, volba způsobu upevnění dekorace, příprava podkladu, upevnění kotvicích elementů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stavební konstrukci Slovní vysvětlení
b Zvolit způsob upevnění Prakticky předvést
c Připravit podklad Slovní vysvětlení
d Upevnit kotvicí elementy Prakticky se slovním vysvětlením
e Zkontrolovat pevnost kotvení Slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit vznik a druhy odpadů v dekoratérství Slovní vysvětlení
b Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu Slovní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zaznamenávání technických údajů a výsledků práce v čalounické výrobě a dekoratérství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenávat veškeré technické aj. údaje Písemně a slovně
b Vypočítat potřebné údaje pro dekoratérskou práci Písemně a slovně
c Provádět provozní evidenci a dokumentaci - dokumentace zakázky, evidence materiálu, spotřeby, odpadu apod. Předvést písemně se slovním doprovodem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Ověřování by mělo být pokud možno spojeno v navazující činnosti vedoucí ke zhotovení jednoho případně dvou výrobků s využitím zvolených technologických postupů s tím, že by ověřování některými kritérii probíhalo i mimo tento rámec činnosti.

 

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

Příprava a zpracování výtvarného návrhu a pořízení technické dokumentace

Výběr základních a pomocných materiálů a technologie provedení

Měření a výpočty rozměrů, tvorba plánů a střihů

Vypracování návrhu a rozpočtu, jeho prezentace

Vyvzorování atypů a složitých modelů

Návrh a konstrukce nadokenních čalouněných dílů (palmeta, čabraka)

Kontrola použitých materiálů před oddělování dílů (stříháním, řezáním) a před jejich zpracováním

Střihání a řezání materiálů (např. potahových, dekoračních a technických textilií, záclon, roun, polyuretanové pěny, usně, tapet, kolejnic, tyčí, garnyží a dalších dekoratérských materiálů jako je linoleum, koberec aj.)

Zhotovování interiérových a exteriérových dekorací

Příprava podkladu pro tapetování podle stavební konstrukce, povrchu

Tapetování papírovou, vinylovou, textilní tapetou a jinými materiály

Provádění průběžné a konečné kontroly

Strojové, ruční šití a prošívání

Volba systému a příprava ukotvení dekorací do konstrukcí staveb, stěn, povrchových úprav, kotvení dekorací do různých konstrukcí

Montáže kolejnic, garnyží, tyčí, interiérových a exteriérových doplňků a instalace závěsů, záclon, palmet a čabrak, tapet a dalších dekoratérských materiálů a dekoračních výrobků

Opravy interiérových a exteriérových dekorací

Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě provádění všech kompetencí a kvalitě zhotoveného výrobku a ke znalosti dekoratérských materiálů a ke znalosti údržby dekoratérských výrobků.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou nábytkářů a zástupci následujících institucí:

Asociace českých nábytkářů

Cech čalouníků a dekoratérů

Národní ústav odborného vzdělávání

Svaz zaměstnanců dřevozpracujícího průmyslu