Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Výrobce dámských kostýmů a plášťů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Přijímání zakázek na výrobu dámských kostýmů a plášťů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Oslovit zákaznici, zjistit její požadavky, doporučit vhodný model oděvu pro danou postavu a účel použití oděvu (tvar, členění, délka, funkční a zdobné prvky, volba materiálu) Praktické předvedení
b Vyhotovit technický popis a technický nákres (siluetu a členění oděvu – pohled na přední a zadní díl, detaily, popřípadě vnitřní vypracování) konkrétního oděvu (dámských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště) na zakázkový list Praktické předvedení a ústní ověření
c Změřit základní, pomocné a případně kontrolní tělesné rozměry na postavě zákaznice potřebné pro zhotovení konkrétního oděvu (dámských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště), použít krejčovské měřidlo, při měření dodržet obvyklé pořadí měření a zásady měření tělesných rozměrů Praktické předvedení a ústní ověření
d Zapsat jednotlivé tělesné rozměry zákaznice (používat obvyklé názvy a zkratky základních tělesných rozměrů) Praktické předvedení a ústní ověření
e Změřit krejčovským měřidlem materiál, který si přinesla zákaznice, zkontrolovat kvalitu, zjistit složení materiálu, zapsat délku a šíři materiálu do zakázkového listu a zaevidovat donesenou oděvní přípravu. Poradit zákaznici při volbě materiálu z nabídky firmy (výběr z fiktivního katalogu), stanovit vhodnou drobnou přípravu Praktické předvedení a ústní ověření
f Stanovit předběžnou cenu zakázky (podle fiktivního ceníku firmy), dojednat se zákaznicí termín dokončení zakázky, doplnit další důležité údaje do zakázkového listu (jméno, kontakt na zákaznici, předběžnou cenu, zálohu, termín dokončení zakázky) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Konstruování střihů dílů a součástí dámských kostýmů a plášťů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pomůcky pro konstrukci střihů oděvů Praktické předvedení
b Provést konstrukční výpočty potřebné pro konstrukci konkrétního oděvu (dámských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště), využít zjištěné tělesné rozměry Praktické předvedení
c Zhotovit konstrukční síť a zakreslit jednotlivé části základního střihu konkrétního oděvu (dámských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště), použít obecně používanou metodiku konstrukce střihu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Modelování základních střihů dámských kostýmů a plášťů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést modelovou úpravu základního střihu konkrétního oděvu (dámských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště) dle zvolené fazony Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (záševky, kapsy), porovnat střih s technickým nákresem a popisem ze zakázkového listu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvořit střihové šablony dílů – přidat patřičné šířky na švové a koncové záložky, vytvořit potřebné dílenské šablony Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování střihových poloh pro oddělování dílů a součástí oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyžehlit materiál, zjistit jeho srážlivost a zpracovatelské vlastnosti, přeměřit délku a šířku Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozložit nebo složit textilii v závislosti na fazoně a použitém materiálu, vyrovnat okraje textilie, zajistit textilii proti posunutí Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit šablony do střihové polohy (respektovat požadavky na pokládání střihových šablon – dle referenční linie, dle charakteru materiálu, respektovat souměrnost a návaznost vzoru, dbát na úsporu materiálu) Praktické předvedení a ústní ověření
d Zakreslit obrysy jednotlivých dílů, vyznačit potřebné značky (nástřihy, záševky, kapsy) Praktické předvedení a ústní ověření
e Stanovit spotřebu materiálu na zadaný oděvní výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystřihnout jednotlivé díly z oděvního materiálu (podle zakreslení střihových šablon, včetně nástřihů) Praktické předvedení
b Zkontrolovat nastříhané díly, označit jednotlivé nastříhané díly a připravit pro předání na šití Praktické předvedení
c Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu ke zhotovování dámských kostýmů a plášťů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný technologický postup pro zhotovení konkrétního oděvu (dámských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště) Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit stroje a zařízení pro zhotovení konkrétního oděvu (dámských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště), zohlednit vlastnosti materiálu a seznam strojového vybavení, které je k dispozici Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sešívání jednotlivých dílů a součástí dámských kostýmů a plášťů a montáž výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit konkrétní oděv (dámské kalhoty a podšité sako nebo podšitý plášť) k 1. zkoušce, v souladu se zvolenou technologií spojit jednotlivé díly stehováním a šitím, koncové záložky zastehovat podle označení, vypracovat detaily a součásti, jejichž tvar lze po zkoušce změnit, doplnit oděvní přípravu Praktické předvedení
b Provést úpravy po 1. zkoušce – v souladu se zvolenou technologií dokončit jednotlivé operace dílců, u kalhot rozhodnout o nutnosti 2. zkoušky, podšité sako nebo podšitý plášť připravit ke 2. zkoušce Praktické předvedení
c Provést úpravy po 2. zkoušce, tj. dokončit kalhoty a dokončit nebo podrobně vysvětlit postup dokončení podšitého saka, dokončit nebo podrobně vysvětlit postup dokončení podšitého pláště Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě dámských kostýmů a plášťů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obnitkovat okraje jednotlivých dílů a součástí konkrétního oděvu – dámských kalhot, event. součástí podšitého saka nebo podšitého pláště Praktické předvedení
b Vyšít dírku na konfekčním dírkovacím stroji Praktické předvedení
c Zapošít záložky na zapošívacím stroji Praktické předvedení
d Přišít knoflík na knoflíkovacím stroji Praktické předvedení
e Vyšít uzávěrku na závorovacím stroji Praktické předvedení
f Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvarování dámských kostýmů a plášťů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Podlepit jednotlivé části konkrétního oděvu (dámských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště) podle potřeby vzhledem k dané fazoně a materiálu: nastavit teplotu, tlak, dobu trvání, event. program podlepování dle vlastností spojovaných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zažehlit určené díly podle druhu oděvu podle všeobecně používaných pravidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést mezioperační žehlení, zažehlování a rozžehlování dle zvolené fazony a technologie pro konkrétní oděv (dámské kalhoty a podšité sako nebo podšitý plášť) Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyžehlit hotový oděvní výrobek podle technologických pravidel konečného žehlení nebo vysvětlit postup konečného žehlení Praktické předvedení nebo ústní ověření
e Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zkoušení rozpracovaných dámských kostýmů a plášťů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést 1. zkoušku rozpracovaného oděvu (dámských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště), označit potřebné úpravy a změny (křídou, špendlíky, stehováním) – postupovat v souladu se zvolenou technologií, dodržovat obecně používané zásady pro zkoušení oděvů (sledovat celkový tvar a padnutí oděvu, umístění členicích švů, směru a umístění záševků, osy jednotlivých dílů, přiléhavost a přiměřenou volnost v obvodových partiích, šíři, délkové míry, vzhled každé jednotlivé součásti) Praktické předvedení a ústní ověření
b Snažit se vyhovět přáním a připomínkám zákaznice, posoudit, zda členicí švy a ozdobné detaily oděvu odpovídají estetickým a funkčním požadavkům podle typu postavy zákaznice Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout o nutnosti 2. zkoušky kalhot (případně provést 2. zkoušku kalhot), provést 2. zkoušku podšitého saka nebo podšitého pláště Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola kvality při zhotovování dámských kostýmů a plášťů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat konkrétní oděv (dámské kalhoty a podšité sako nebo podšitý plášť) před zkouškou, zkontrolovat, zda členicí švy a jednotlivé detaily oděvu odpovídají technickému nákresu a technickému popisu, přeměřit oděv a srovnat s naměřenými hodnotami Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu jednotlivých operací (posoudit, zda oděv odpovídá požadavkům na kvalitu šití a žehlení) Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést celkovou kontrolu hotového výrobku – posoudit, zda oděv odpovídá technickému nákresu a technickému popisu, požadavkům na kvalitu šití a žehlení, nebo vysvětlit postup provádění výstupní kontroly Praktické předvedení nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování šicích strojů při zhotovování dámských kostýmů a plášťů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, zda stroje potřebné pro zhotovení konkrétního oděvu (dámských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště) jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat, zda parametry a seřízení strojů a zařízení potřebných pro zhotovení konkrétního oděvu (dámských kalhot a podšitého saka nebo podšitého pláště) odpovídají zpracovávanému materiálu a zhotovovanému oděvu, seřídit stroje podle zpracovávaného materiálu a zhotovovaného oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést údržbu vybraného stroje v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic (očištění stroje od provozních nečistot, zkontrolovat zásobu oleje, doplnit olej) Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést výměnu jehly a nití u jednojehlového šicího stroje, obnitkovacího stroje, dírkovacího stroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat návody k obsluze a údržbě strojů a zařízení, udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Předávání zakázek ve výrobě oděvů zákazníkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat výslednou kalkulaci – vypočítat cenu výrobku podle skutečných nákladů (informace čerpat z fiktivního ceníku firmy) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat hotový oděvní výrobek na postavě zákaznice, posoudit, zda odpovídá estetickým požadavkům, přání zákaznice a požadavkům na kvalitu zpracování oděvního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Předat hotový oděvní výrobek zákaznici, informovat o způsobu ošetřování výrobku, vyplnit pokladní doklad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria hodnocení sestaveny v jeden proces (v technologické návaznosti jednotlivých činností) – uchazeči je zadáno zhotovení střihu konkrétních oděvů (dámských kalhot, podšitého saka nebo podšitého pláště) pro konkrétní zákaznici (tzn. na konkrétní postavu), nastříhání dílů (z vrchového materiálu), zhotovení kalhot a rozpracování podšitého saka nebo podšitého pláště nejméně po 2. zkoušku, včetně oprav po 2. zkoušce (tzn. budou kompletně vypracovány dílce a montáž bude provedena minimálně stehováním).

Z důvodů jednotného přístupu k přezkoušení uchazeče budou dámské kalhoty vypracovány do pasového límce z vrchového materiálu, budou mít rozparek zapínaný na zdrhovadlo a boční kapsy klínové. Dámské sako nebo plášť budou celopodšité, s fazonou a límcem se stojáčkem, zapínané na knoflíky, přední díly budou mít 2 vnější prostřižené kapsy, rukávy budou hlavicové dvoušvové, v ramenou budou ramenní výztuže, podšívka bude i u pláště v délce uzavřená. Další detaily jsou volitelné.

Uchazeč si zvolí kalhoty a podšité sako nebo podšitý plášť, dále zvolí konkrétní podobu (fazonu), přičemž musí respektovat výše uvedené požadavky a možnosti strojového vybavení autorizované osoby. Informaci o zvoleném oděvu a fazoně sdělí uchazeč autorizované osobě před zkouškou.

 

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení, které jsou k dispozici) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou. Dále autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou; autorizovaná osoba umožní uchazeči při zkoušce používat odbornou literaturu pro konstrukci střihů.

 

Uchazeč si ke zkoušce připraví a přinese psací a kreslicí potřeby, vystřižené střihové a dílenské šablony, oděvní materiál v potřebném množství (vrchovou textilii v metráži, podšívku a kapsový, výztužný a výplňkový materiál ve formě nastříhaných dílů a součástí, drobnou přípravu). V případě, že bude kompetence Sestavování střihových poloh pro oddělování dílů a součástí oděvů uznána z jiné PK, není nutno přinést vystřižené střihové šablony. V případě, že bude uznána z jiné PK kompetence Oddělování jednotlivých dílů a součástí oděvů, je nutné si ke zkoušce přinést nastříhané díly i z vrchového materiálu. Uchazeč zajistí ke zkoušce přítomnost osoby, na kterou bude zhotovován výrobek.

 

Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek pracovní činnosti, tak na proces. Při ověřování splnění kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba se zaměřit na kvalitu zhotoveného výrobku (vzhled, funkčnost, přesnost tvaru a rozměrů) a dále je třeba přihlížet především k technologickým možnostem a také bezpečnému provádění všech úkonů (zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při ověřování splnění kritérií hodnocení formou praktického předvedení a ústního ověření se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. V případech, kdy je jako způsob ověření uvedeno „Praktické předvedení nebo ústní ověření“, může podle časové náročnosti fazony uchazeč operace uvedené v kritériích hodnocení prakticky provést nebo vysvětlit, tzn., že trupový výrobek (podšité sako nebo podšitý plášť) nemusí být zcela dokončen.

Při ověřování odborné kompetence Obsluha speciálních šicích strojů při výrobě dámských kostýmů a plášťů volí uchazeč v kritériu a) díly v závislosti na zvolené fazoně a materiálu, pro kritérium hodnocení b) zvolí uchazeč typ dírky v závislosti na typu oděvu a zvolené fazoně. Všechna kritéria hodnocení této odborné kompetence může uchazeč splnit na vzorku jiného materiálu, tzn., že tato odborná kompetence nemusí být ověřována na zhotovovaném výrobku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, o. d., Konice