Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Montér elektrorozvodných sítí
Platnost standardu: Od 6.2.2009 do 9.11.2023
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 9.11.2023.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišovat na vybraném souboru elektrotechnických výkresů schematické značky obvodových prvků a součástek - Splnění kritéria: Znalost schématických značek obvodových prvků a součástek dle platných ČSN. Písemně
b Přenesení výkresové dokumentace do prostoru dle zadaného úkolu - Splnění kritéria: Rozmístění prvků dle výkresové dokumentace dle platných ČSN. Praktické předvedení zapojení dle výkresu na cvičném panelu
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Kontrola stavu a činnosti elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Kontrolovat stav jisticích a obvodových prvků, součástek, konektorů a spojů (určit místa nadměrného tepelného působení nebo mechanického přerušení obvodu) na zadaném úkolu - Splnění kritéria: Kontrola stavu jisticích a obvodových prvků s ohledem na bezpečnost a funkčnost dle platných ČSN a BOZP. Vypracování záznamu o kontrole. Praktické provedení a předložení písemného záznamu
b Odpojit elektrickou součástku ze zařízení a samostatně proměřit charakteristické vlastnosti - Splnění kritéria: Vypracování záznamu o měření. Praktické provedení a předložení písemného záznamu
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Vyhotovení záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Záznam o provedených pracovních úkonech v rozsahu zadaného úkolu podle stanovených příslušných ČSN a bezpečnostních předpisů - Splnění kritéria: Vyhotovení záznamu zadaného úkolu. Písemně
Je třeba splnit dané kritérium.
2

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Základy ručního opracování kovových i nekovových materiálů na zadaném úkolu - Splnění kritéria: Výrobek se základy ručního opracování kovových i nekovových materiálů (ze souborů zadání). Praktické vyhotovení výrobku dle zadání
Je třeba splnit dané kritérium.
2

Kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce a zapojování elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět elektrotechnické práce – elektrické zařízení dle zadaného úkolu - Splnění kritéria: Zapojení elektrického zařízení daného úkolu dle platných ČSN a BOZP. Praktické předvedení
b Záznam o provedené montáži elektrického zařízení v rozsahu zadaného úkolu podle stanovených příslušných ČSN a bezpečnostních předpisů - Splnění kritéria: Vyhotovení záznamu zadaného úkolu. Písemně
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Montáž a zapojování měřicích přístrojů a souprav pro měření a kontrolu odběru elektrické energie pro podružná měření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Osazení a zapojení elektroměrového rozvaděče dle zadaného úkolu - Splnění kritéria: Zapojení daného úkolu dle platných ČSN, BOZP a připojovacích podmínek distribučních společností. Praktické předvedení
Je třeba splnit dané kritérium.
2

Údržba a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prověřit funkčnost zařízení a diagnostika závady dle zadaného úkolu - Splnění kritéria: Zjištění závady. Praktické předvedení
b Zásady údržby elektrických zařízení dle zadaného úkolu - Splnění kritéria: Výběr zásad dle platných ČSN. Písemně
c Odstranění zjištěné závady dle zadaného úkolu - Splnění kritéria: Odstranění závady dle platných ČSN. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. (občanský průkaz, doklad o vzdělání, doklad o dosavadní praxi, lékařské osvědčení). Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen se zkušebními pracovišti a souvisejícími požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO). Uchazeč předloží doklad o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrických zařízeních a svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky.

Vstupní požadavky – minimální úroveň vzdělání je dána dokladem o základním vzdělání.

Zadané zkušební úkoly a testy lze při zkoušce volit jen ze souboru vydaného ČSZE, jež obsahuje:

 

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kontrola stavu a činností elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí

Vyhotovení záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo revizi elektrických zařízení, rozvodů a jejich součástí

Ruční obrábění a zpracování kovových materiálů a plastů

Kladení elektrických kabelů, montáž, rekonstrukce a zapojování elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení

Montáž a zapojování měřících přístrojů a souprav pro měření a kontrolu odběru elektrické energie pro podružná měření

Údržba a opravy elektroinstalací, elektrických rozvodů a zařízení

Na tvorbě standardu se podíleli

Sektorová rada pro energetiku

ČSZE

MPO ČR

SŠEaS Chomutov

SOŠE

COP Hluboká nad Vltavou

sdružení v Sektorové radě pro energetiku