Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Ošetřovatel koní
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení prvotní evidence v chovu koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat veškerou dokumentaci příslušející ke koni a uvést, kdo provádí její evidenci Ústní ověření
b Provést příslušné záznamy do prvotní evidence o obratu stáda a o krmení koní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Podestýlání, čištění a údržba stájí, výběhů a ohrad pro koně, ošetřování a čištění koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit a popsat stav ustájovacího prostředí a způsob ustájení a mikroklima ve stáji Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a dodržovat zásady BOZP v chovu koní a předvést přístup ke koni Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit stav výběhů a navrhnout postup pro sanaci a péči o pastviny a popsat dezinfekci ustájení Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyčistit, podestlat a připravit ustájení pro koně Praktické předvedení
e Zhodnotit a popsat celkový stav koně a jeho čistotu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vyčistit koně s využitím vhodných pomůcek Praktické předvedení
g Předvést základní péči a ošetření kopyta Praktické předvedení
h Zkontrolovat funkčnost všech zařízení ve stáji, výbězích a ohradách, případně popsat jejich opravu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava krmiv, napájení, krmení a pasení koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat základní druhy krmiv, posoudit jejich kvalitu, vhodnost a nezávadnost pro krmení jednotlivých plemen a kategorií koní Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodné způsoby uskladnění jednotlivých krmiv a možné úpravy krmiv, odhadnout hmotnost předložených krmiv Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit krmiva pro zadanou kategorii koní Praktické předvedení
d Zajistit napájení koní na přiděleném pracovišti a popsat systém napájení Praktické předvedení a ústní ověření
e Podat vhodným způsobem připravená krmiva Praktické předvedení
f Dovést koně na pastvinu (do výběhu), posoudit jeho celkový stav a mechaniku pohybu, charakterizovat technická zařízení a vybavení na pastvinách Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví a pohodu (welfare) koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit prevenci v péči o zdraví koní (mikroklima, trénink, krmivo, podávání antiparazitik, ochranné očkování) Ústní ověření
b Posoudit zdravotní stav koně, popsat denní kontrolu zdraví koně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat základní nemoci a vady koní, příznaky onemocnění a změny v chování nemocného koně Ústní ověření
d Změřit tělesnou teplotu a zjištěné údaje vyhodnotit Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat první pomoc při drobném i větším zranění Ústní ověření
f Popsat poskytnutí první pomoci koni postiženému kolikovými bolestmi Ústní ověření
g Charakterizovat další vady koní (zlozvyky, skryté vady apod.) Ústní ověření
h Popsat základní a minimální podmínky prostředí ustájení a chovu koní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o všechny kategorie koní dle věku a využití

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat předvádění a vodění zadaného koně Praktické předvedení
b Popsat příznaky říje u klisny Ústní ověření
c Uvést specifika ošetřování plemenných hřebců Ústní ověření
d Uvést specifika péče o hříbata a mladé koně a o jejich správný vývoj Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat a popsat jednotlivé části výstroje koně Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést údržbu a očištění jednotlivých částí výstroje Praktické předvedení
c Popsat a předvést opravu drobné závady ve výstroji koně Praktické předvedení a ústní ověření
d Ošetřit a uložit použité pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pomoc při podkování a korekturách kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést různé způsoby fixace koní Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat kopyto jako anatomický útvar Ústní ověření
c Popsat asistenci při podkování koní a korekturách kopyt, uvést zásady a předvést správné držení končetin, zásady BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit význam podkování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přeprava koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady pohybu koní po veřejných komunikacích podle platné legislativy Ústní ověření
b Popsat a předvést přípravu koně před přepravou Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést příslušné doklady pro přepravu koní Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (https://nsp.cz/jednotka-prace/osetrovatel-konii#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování musí být spojeno do navazujících činností vedoucích k ucelenému obrazu ošetřovatele koní. Při práci s koňmi je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování zásad pohody zvířat (welfare). Uchazeč bude pracovat s jedním koněm. Při demonstraci práce s koněm je nutné z časových a bezpečnostních důvodů použít zaučeného koně.

Uchazeč si přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

U kompetence Příprava krmiv, napájení, krmení a pasení koní u kritéria c) autorizovaná osoba určí jednu kategorii koní (hříbata po odstavu, dvouletá hříbata, plemenní hřebci v připouštěcí sezoně, apod.).

U kompetence Údržba, ošetřování a drobné opravy výstroje koně u kritéria c) autorizovaná osoba zadá uchazeči jednu z následujících oprav: obrácené udidlo, překroucené lícnice nebo otěže, srovnání porouchané zápřesky, vytvoření dalších otvorů do třmenového řemene, výměna přetrženého třmenového řemene.

 

Při plnění úkolů formou praktického předvedení je nutné přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování hygieny práce, jakož i ke kvalitě a časovému hledisku zvládání předváděných operací. Přitom je nutné posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na správnou manipulaci s koňmi, podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Šlechtitelský chov koní Kubišta, s. r. o.

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA, s. r. o.

Asociace svazů chovatelů koní ČR, z. s.

Svaz chovatelů českého teplokrevného koně, z. s.