Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Kominík
Platnost standardu: Od 6.10.2009 do 31.12.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Prokázání znalostí předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a předpisech týkajících se stavby a provozu spalinových cest, připojování a provozu spotřebičů paliv Písemně zpracovat seznam norem a předpisů
b Prokázat znalost předpisů a norem pro stavbu, údržbu a provoz spalinových cest a připojování spotřebičů paliv Písemný test
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provozní kontrola a zkoušení spalinových cest

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést provozní kontrolu spotřebičů a spalinové cesty na různé druhy paliv podle zadání včetně tahové zkoušky Praktické provedení s popisem a zápisem
Je třeba splnit kritérium pro nejméně dva druhy paliv.
3

Provádění tlakové a kouřové zkoušky komínů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést a vyhodnotit tlakovou a kouřovou zkoušku podle zadání Praktické provedení se zápisem
Je třeba splnit kritérium.
3

Zpracování dokumentace a evidence kominických služeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy kominických služeb a dokumentů kominických služeb v rozsahu učebního textu Společenstva kominíků ČR (SKČR) Písemně nebo slovně s popisem
b Zpracovat dokumenty kominických služeb v rozsahu učebního textu SKČR Písemně
Je třeba splnit alespoň jedno kritérium.
3

Kontrola průchodnosti komínů, čištění komínů, kouřovodů a spotřebičů na pevná paliva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčistit průduch komína vícepodlažního domu jeho ústím nad střechou podle zadání Praktické provedení v souladu s technologickým postupem Společenstva kominíků ČR a platnými předpisy
b Vyčistit průduch komína vícepodlažního domu vymetacím otvorem podle zadání Praktické provedení v souladu s technologickým postupem Společenstva kominíků ČR a platnými předpisy
c Vyčistit celou spalinovou cestu ve spotřebiči a kouřovodu podle zadání Praktické provedení v souladu s technologickým postupem Společenstva kominíků ČR a platnými předpisy
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Uchazeč musí předložit doklad o seznámení s požadavky BOZP a PO, vztahujícími se k činnosti kontroly a čištění spalinových cest a současně svým podpisem potvrdí, že je zdravotně způsobilý k výkonu zkoušky. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=182&kod_sm1=41).

Hodnocení by mělo vycházet z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění úkonů a z výsledné kvality práce.

Při posuzování kvality se doporučuje hodnotit splnění zadaného úkolu podle těchto kritérií:

– Schopnost zkontrolované spalinové cesty bezpečně odvádět spaliny

– Čistota spalinové cesty po vyčištění

– Správnost a kompletnost zjištěných údajů při kontrole stavu

– Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele

Při ověřování způsobilostí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou ve stavebnictví, v níž byly zastoupeny:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů ČR

Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR

Svaz drobných, malých a středních podnikatelů ve stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely:

Společenstvo kominíků ČR