Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Podlahář
Platnost standardu: Od 7.10.2009 do 31.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavebních výkresů a dokumentace podle druhů Praktické předvedení s vysvětlením
b Číst prováděcí výkresy betonářských podlahářských prací Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít normy a technickou dokumentaci pro řešení zadaného úkolu Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
b Pracovat s dokumentací betonových podlah – technickými listy, firemními informačními materiály Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
c Rozlišit druhy norem, vysvětlit jejich důležitost pro provádění betonových podlah Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol Slovně s odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Slovně s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně s odůvodněním
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně s odůvodněním
c Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol Písemně s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, úprava a převzetí pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolované parametry Písemně s odůvodněním
b Zkontrolovat podklad Praktické předvedení s odůvodněním
c Zvolit vhodný typ měřícího zařízení Praktické předvedení s odůvodněním
d Zvolit a provést nutné zkoušky podkladu Praktické předvedení s odůvodněním
e Interpretovat výsledky měření Slovně s odůvodněním
f Provést vhodnou úpravu podkladu pro provedení betonové podlahy Praktické předvedení s odůvodněním
g Posoudit vhodnost podkladu s ohledem na mimořádné zatížení konstrukce Slovní vysvětlení
h Zpracovat předávací protokol Písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a používat nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu Slovně s odůvodněním
b Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s odůvodněním
c Zvolit a používat pracovní pomůcky Praktické předvedení s odůvodněním
d Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) s nářadím Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a rozměřování betonových podlah před prováděním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit rozměry místností Praktické předvedení s vysvětlením
b Zaměřit navazující konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
c Stanovit výšku čisté podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
d Nastavit licí výšku Praktické předvedení s vysvětlením
e Rozměřit dilatační pole Praktické předvedení s vysvětlením
f Provést kontrolu hotové podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu Praktické provedení s písemným výpočtem
b Vypočítat spotřebu materiálů Praktické provedení s písemným výpočtem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění betonových podlah včetně konečných úprav povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu podkladu Praktické předvedení s odůvodněním
b Navrhnout a provést dilataci (osadit dilatační prvky) Praktické předvedení s odůvodněním
c Položit betonovou podkladní vrstvu (potěr kontaktní, plovoucí, oddělený) Praktické předvedení s odůvodněním
d Provést betonovou podlahu Praktické předvedení s odůvodněním
e Provést konečnou úpravu povrchu podlahy (strojně hlazená, vsypy, nátěry, stěrky) Praktické předvedení s odůvodněním
f Provést kontrolu hotové podlahy Praktické předvedení s odůvodněním
g Vysvětlit provedení podkladní betonové vrstvy pro podlahu s podlahovým vytápěním Slovně s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a ošetřování betonových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést posouzení stávající betonové podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
b Rozpoznat vady a určit jejich příčinu Praktické předvedení s vysvětlením
c Navrhnout vhodný způsob sanace podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
d Navrhnout vhodný způsob ošetřování nové podlahy Slovně s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění betonových podlah a dopravu betonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s technickou dokumentací strojů a strojních zařízení, vybrat potřebné informace a porozumět jim Praktické předvedení s vysvětlením
b Používat stroje a zařízení pro úpravu podkladu Praktické předvedení s vysvětlením
c Používat stroje a zařízení pro zhotovení betonové podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
d Používat stroje pro provedení dokončovacích prací Praktické předvedení s vysvětlením
e Popsat opravy a údržbu strojů a strojních zařízení Slovně nebo písemně s vysvětlením
f Vyjmenovat základní předpisy BOZP při práci se stroji a strojními zařízeními Slovně nebo písemně s vysvětlením
g Popsat osobní ochranné pracovní prostředky Slovně nebo písemně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Slovně s odůvodněním
b Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Slovně s odůvodněním
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Slovně s odůvodněním
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Slovně s odůvodněním
e Popsat způsoby nakládání s odpady při podlahářských pracích Slovně s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.

Kritériem hodnocení může být:

proces (např. pracovní postup)

výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování způsobilostí, zkoušející rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení pracovního výkonu a kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky. Zkoušení lze variantně řešit jako týmovou práci s tím, že jednotliví uchazeči budou v týmu zastávat jak roli řídícího, tak provádějícího pracovníka.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou ve stavebnictví, v níž byly zastoupeny:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů ČR

Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR

Svaz drobných, malých a středních podnikatelů ve stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely:

Cech podlahářů ČR