Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Podlahář povlakových podlah
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci; čtení prováděcích výkresů podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí stavební výkresy související s podlahářskými pracemi Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit jednoduchý technický náčrt povlakové podlahy - skladbu podlahových prvků (kladečský plán), svislý řez podlahou, napojení na okolní konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technických norem (materiálové, technologické, normy
jakosti), vysvětlit jejich důležitost pro provádění povlakových podlah
Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít technické normy a technickou dokumentaci (technické listy, firemním informační materiály) pro řešení zadaného úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech pro zhotovování sportovních podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol předepsaný normami, výrobci materiálů nebo projektanty Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a materiálů pro zhotovování povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení povlakové podlahy pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrolování, úprava a převzetí pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolované parametry podkladu (rovinnost, vlhkost, tvrdost, přídržnost, pevnost v tlaku, pevnost v ohybu) a pracoviště (teplota, vlhkost, rosný bod) a jejich povolené odchylky Písemné a ústní ověření
b Zvolit vhodný typ měřícího zařízení pro kontrolu parametrů podkladu a pracoviště Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Zkontrolovat podklad a pracoviště dle kritéria a) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zhodnotit výsledky kontroly podkladu a pracoviště Praktické předvedení
e Navrhnout úpravu podkladu dle c) Praktické předvedení
f Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro zhotovování povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a používat nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a používat pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s nářadím Praktické předvedení
e Dodržovat zásady požární ochrany při práci s hořlavinami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů a příslušenství pro zhotovování povlakových podlah dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kvalitativní ukazatele dle technických podkladů výrobců Písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření a rozměřování povlakových podlah před pokládkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní pomůcky a nářadí pro měření rozměrů Praktické předvedení
b Změřit rozměry podlahy nebo je odečíst z výkresů, zhotovit náčrt půdorysu podlahy Praktické předvedení
c Vypočítat plochu podlahy z hodnot naměřených nebo zjištěných z výkresu Praktické předvedení s výpočtem
d Zaměřit navazující stavební konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
e Zaměřit výšku čisté podlahy Praktické předvedení
f Rozvrhnout povlakovou krytinu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů pro zhotovování povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu Praktické předvedení s výpočtem
b Vypočítat spotřebu materiálu Praktické předvedení s výpočtem
c Vypracovat kalkulaci ceny zakázky Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování povlakových podlah z PVC

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Upravit podklad pro položení povlakové podlahy z PVC Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit povlakovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování povlakových vinylových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit nebo upravit podklad pro položení vinylové povlakové podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit povlakovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování povlakových podlah linoleum

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit nebo upravit podklad pro položení povlakové podlahy linoleum Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit povlakovou podlahu linoleum Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování povlakových textilních podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit nebo upravit podklad pro položení textilní povlakové podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit textilní povlakovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování povlakových podlah na podlaze s podlahovým vytápěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady platné pro zhotovování povlakových podlah na podlahách s podlahovým vytápěním Písemné a ústní ověření
b Navrhnout zhotovení povlakové podlahy na podlaze s podlahovým vytápěním dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opravy, údržba a ošetřování povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav povlakové podlahy, rozpoznat vady a určit jejich příčinu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout materiál pro opravu podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Navrhnout způsob opravy podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout vhodný způsob údržby a ošetřování podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít stroje a zařízení pro úpravu podkladu povlakové podlahy Praktické předvedení
b Použít stroje a zařízení pro zhotovení povlakové podlahy Praktické předvedení
c Použít stroje a zařízení pro provedení dokončovacích prací povlakové podlahy Praktické předvedení
d Předvést a popsat opravy a údržbu strojů a strojních zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Dodržovat předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady při zhotovování povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné ověření
e Popsat způsoby nakládání s odpady při podlahářských pracích Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při zhotovování povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při provádění podlah Ústní ověření
b Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při práci s nářadím a stroji Ústní ověření
c Popsat osobní ochranné pracovní prostředky při provádění podlah Písemné a ústní ověření
d Popsat zásady první pomoci na pracovišti Ústní ověření
e Vysvětlit pravidla požární ochrany, popsat základní typy hasicích přístrojů a jejich použití Písemné a ústní ověření
f Popsat pravidla BOZ při práci s hořlavými látkami Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč musí být vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky (pracovní oděv, obuv a další), může použít osobní ruční nářadí a pracovní pomůcky odpovídajícími prováděným činnostem.

 

Vzhledem k tomu, že hodnoticí standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování způsobilostí, zkoušející rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání, např. rozměr a tvar podlahy, podklad podlahy, materiál podlahy (různé druhy podlahovin), požadovaná konečná úprava podlahy, podlaha s podlahovým vytápěním aj.)

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení technických norem:

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

 

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek a kvalitu provedení prací. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, dodržování předpisů PO a hygieny práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech podlahářů České republiky o.s.

Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g, 639 00 Brno

Schönox s.r.o., Škrobárenská 482, 617 00 Brno