Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Podlahář povlakových podlah
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci; čtení prováděcích výkresů podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst prováděcí stavební výkresy související s podlahářskými pracemi Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit jednoduchý technický náčrt povlakové podlahy - skladbu podlahových prvků (kladečský plán), svislý řez podlahou, napojení na okolní konstrukce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy technických norem (materiálové, technologické, normy
jakosti), vysvětlit jejich důležitost pro provádění povlakových podlah
Praktické předvedení a ústní ověření
b Použít technické normy a technickou dokumentaci (technické listy, firemním informační materiály) pro řešení zadaného úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v technologických postupech pro zhotovování sportovních podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol předepsaný normami, výrobci materiálů nebo projektanty Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a materiálů pro zhotovování povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení povlakové podlahy pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrolování, úprava a převzetí pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolované parametry podkladu (rovinnost, vlhkost, tvrdost, přídržnost, pevnost v tlaku, pevnost v ohybu) a pracoviště (teplota, vlhkost, rosný bod) a jejich povolené odchylky Písemné a ústní ověření
b Zvolit vhodný typ měřícího zařízení pro kontrolu parametrů podkladu a pracoviště Praktické předvedení s ústním odůvodněním
c Zkontrolovat podklad a pracoviště dle kritéria a) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Zhodnotit výsledky kontroly podkladu a pracoviště Praktické předvedení
e Navrhnout úpravu podkladu dle c) Praktické předvedení
f Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek pro zhotovování povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a používat nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a používat pracovní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat pravidla bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s nářadím Praktické předvedení
e Dodržovat zásady požární ochrany při práci s hořlavinami Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality materiálů a příslušenství pro zhotovování povlakových podlah dostupnými prostředky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kvalitativní ukazatele dle technických podkladů výrobců Písemné ověření
b Posoudit kvalitu konkrétního materiálu prostředky, které má pracovník běžně k dispozici (smyslovými vjemy, jednoduchými měřidly apod.), posudek odůvodnit Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření a rozměřování povlakových podlah před pokládkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit pracovní pomůcky a nářadí pro měření rozměrů Praktické předvedení
b Změřit rozměry podlahy nebo je odečíst z výkresů, zhotovit náčrt půdorysu podlahy Praktické předvedení
c Vypočítat plochu podlahy z hodnot naměřených nebo zjištěných z výkresu Praktické předvedení s výpočtem
d Zaměřit navazující stavební konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
e Zaměřit výšku čisté podlahy Praktické předvedení
f Rozvrhnout povlakovou krytinu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů pro zhotovování povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu Praktické předvedení s výpočtem
b Vypočítat spotřebu materiálu Praktické předvedení s výpočtem
c Vypracovat kalkulaci ceny zakázky Praktické předvedení s výpočtem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování povlakových podlah z PVC

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Upravit podklad pro položení povlakové podlahy z PVC Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit povlakovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování povlakových vinylových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit nebo upravit podklad pro položení vinylové povlakové podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit povlakovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování povlakových podlah linoleum

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit nebo upravit podklad pro položení povlakové podlahy linoleum Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit povlakovou podlahu linoleum Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování povlakových textilních podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup zhotovení podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zhotovit nebo upravit podklad pro položení textilní povlakové podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit textilní povlakovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Napojit podlahu na okolní konstrukce (lištování, dilatace) Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Zkontrolovat hotovou podlahu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Zpracovat předávací protokol Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování povlakových podlah na podlaze s podlahovým vytápěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady platné pro zhotovování povlakových podlah na podlahách s podlahovým vytápěním Písemné a ústní ověření
b Navrhnout zhotovení povlakové podlahy na podlaze s podlahovým vytápěním dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opravy, údržba a ošetřování povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav povlakové podlahy, rozpoznat vady a určit jejich příčinu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Navrhnout materiál pro opravu podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Navrhnout způsob opravy podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout vhodný způsob údržby a ošetřování podlahy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít stroje a zařízení pro úpravu podkladu povlakové podlahy Praktické předvedení
b Použít stroje a zařízení pro zhotovení povlakové podlahy Praktické předvedení
c Použít stroje a zařízení pro provedení dokončovacích prací povlakové podlahy Praktické předvedení
d Předvést a popsat opravy a údržbu strojů a strojních zařízení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Dodržovat předpisy BOZP a hygieny práce, používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady při zhotovování povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, uvést nebezpečné látky používané v oboru Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit označování výrobků z hlediska nebezpečných látek Písemné a ústní ověření
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Písemné ověření
d Popsat způsoby skladování a manipulace s materiály Písemné ověření
e Popsat způsoby nakládání s odpady při podlahářských pracích Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při zhotovování povlakových podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při provádění podlah Ústní ověření
b Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při práci s nářadím a stroji Ústní ověření
c Popsat osobní ochranné pracovní prostředky při provádění podlah Písemné a ústní ověření
d Popsat zásady první pomoci na pracovišti Ústní ověření
e Vysvětlit pravidla požární ochrany, popsat základní typy hasicích přístrojů a jejich použití Písemné a ústní ověření
f Popsat pravidla BOZ při práci s hořlavými látkami Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

 

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč musí být vybaven osobními ochrannými pracovními prostředky (pracovní oděv, obuv a další), může použít osobní ruční nářadí a pracovní pomůcky odpovídajícími prováděným činnostem.

 

Vzhledem k tomu, že hodnoticí standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování způsobilostí, zkoušející rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání, např. rozměr a tvar podlahy, podklad podlahy, materiál podlahy (různé druhy podlahovin), požadovaná konečná úprava podlahy, podlaha s podlahovým vytápěním aj.)

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení technických norem:

ČSN 74 4505 Podlahy - Společná ustanovení

 

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek a kvalitu provedení prací. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP, dodržování předpisů PO a hygieny práce a používání osobních ochranných pracovních prostředků. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru 36-59-H/01 Podlahář s praxí v délce minimálně 7 roků ve funkci osoby zodpovědné za realizace podlahářských prací (např. technik firmy, majitel firmy se zaměstnanci atd.), z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou se stavebním zaměřením s praxí v délce minimálně 7 roků ve funkci osoby podílející se na realizaci podlahářských prací (např. stavbyvedoucí), z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.
  3. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-59-H/01 Podlahář a pedagogické vzdělání dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, minimálně 5 let praxe v povolání učitele odborného výcviku v oboru vzdělání 36-59-H/01 Podlahář nebo 36-59-E/01 Podlahářské práce, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  4. Střední vzdělání s maturitní zkouškou se stavebním zaměřením a pedagogické vzdělání dle § 9 odst. 5 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících, minimálně 5 let praxe v povolání učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oboru vzdělání 36-59-H/01 Podlahář nebo 36-59-E/01 Podlahářské práce, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  5. Vysokoškolské vzdělání s technickým zaměřením na stavebnictví s praxí v délce minimálně 5 roků ve funkci osoby podílející se na realizaci podlahářských prací, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

Další požadavky:

  1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými materiály a mechanizmy na přípravu podkladu a pokládku podlahovin, dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími z hlediska BOZP a hygienických předpisů (včetně výměny vzduchu).

 

Měřidla: měřicí přístroje na měření relativní vlhkosti a teploty (CM, orientační elektronické a další metody).

 

Nářadí a zařízení: jednokotoučová bruska (různé unášeče: kámen, brusný papír, plech s diamantem), vysavač, míchadlo a nádoby na míchání, další elektrické nářadí na úpravu podkladu (bourací kladivo, drážkovačka atd.), pokosová pila, podlahářské nože včetně různých čepelí, svářečku PVC krytin, podlahářský válec, špachtli a štětku na nanášení lepidel, napínací svorky, podlahářské pravítko lineár.

 

Zdroj elektrické energie 230 V.

 

Technická dokumentace související s hodnocenými činnostmi.

 

ČSN 74 4505 Podlahy – Společná ustanovení.

 

Pomocný personál.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech podlahářů České republiky o.s.

Střední škola polytechnická Brno, Jílová 36g, 639 00 Brno

Schönox s.r.o., Škrobárenská 482, 617 00 Brno