Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Obsluha železniční dopravní cesty
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci a v základních informacích železniční dopravy pro činnost provozních zaměstnanců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve vybraných značkách a číst trasy v grafikonu Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost dopravních údajů v grafikonu a zapisovat je Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat základní právní předpisy týkající se železniční dopravy Písemné ověření
d Prokázat znalost základní terminologie železniční dopravy (námezník, návěstidlo, výhybka, výkolejka, volný schůdný a manipulační prostor, průjezdný průřez; posun, posun mezi dopravnami, přestavná jízda apod.) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokumentaci železniční dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost dopravní dokumentace železniční dopravy Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Vedení dokumentace provozu železniční stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést dopravní dokumentaci a objasnit prováděné technologické postupy Praktické předvedení a ústní ověření
b Zapisovat do dopravní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Poradenství v odborných otázkách železniční dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost problematiky železniční dopravy Ústní ověření
b Předvést komunikaci s cestujícím Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Poskytování informací o vlakových spojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat grafikon vlakové dopravy Ústní ověření
b Prokázat znalost jízdního řádu Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést komunikaci s cestujícím Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zabezpečovacího a sdělovacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy zabezpečovacích a sdělovacích zařízení Písemné ověření
b Obsluhovat zabezpečovací a sdělovací zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
c Sjednávat jízdy (rozkazy, hlášení) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat obsluhu zabezpečovacího a sdělovacího zařízení během poruchových stavů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení práce informační kanceláře železniční stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit práci informační kanceláře železniční stanice Ústní ověření
b Řídit a organizovat práce informační kanceláře železniční stanice Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) a prokazatelně doložit absolvování Kabinetu bezpečnosti práce, jehož součástí jsou zejména podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, požární ochrany (PO) a poskytování první pomoc. Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2095&kod_sm1=14).

 

Kritéria by měla být pokud možno ověřována v navazujících činnostech s využitím daných technologických postupů zejména v oblasti obsluhy dopravní cesty.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů i k časovému hledisku zvládání operací.

 

U Kompetence Vedení dokumentace provozu železniční stanice musí mít zkoušený k dispozici dopravní deník, telefonní zápisník a knihu předávky služby. Uchazeč zapíše do dopravního deníku, telefonního zápisníku a do knihy předávky služby vždy 1 událost, kterou mu určí zkoušející.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Dopravní vzdělávací institut, akciová společnost