Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel a ošetřovatel skotu
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Evidence a označování skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat způsoby označování skotu, popsat a připravit potřebné pomůcky pro označování Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit pojmy a údaje v průvodním listu skotu – části A vybrané dojnice Ústní ověření
c Popsat principy ústřední evidence skotu Ústní ověření
d Rozpoznat a charakterizovat plemena skotu chovaná v ČR Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat jednotlivé kategorie skotu - tele, jalovice, vysokobřezí jalovice, býk, prvotelka, dojnice, kráva v období stání na sucho Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba stájí a ohrad pro skot, posouzení mikroklimatu v objektech pro skot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat systémy ustájení a technologie vhodné pro jednotlivé užitkové typy a kategorie skotu Ústní ověření
b Vyjmenovat základní charakteristiky optimálního stájového mikroklimatu - teplota a rychlost proudění vzduchu, relativní vlhkost Ústní ověření
c Posoudit senzoricky mikroklima v zadaném objektu a navrhnout opatření pro zlepšení zoohygienických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat čištění a dezinfekci stájových prostor Ústní ověření
e Posoudit a navrhnout údržbu a případné drobné opravy v určeném objektu pro zvířata Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat postupy a vybrané úkony při údržbě výběhů (pastvin) Ústní ověření
g Popsat a sestavit elektrický ohradníkový systém a ověřit jeho správnou funkci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zacházení se skotem, čištění skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat hlavní zásady bezpečnosti práce při manipulaci se zvířaty a vybraná ustanovení zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
b Popsat přípravu zvířete na předvedení Ústní ověření
c Předvést použití praktických pomůcek určených pro manipulaci a fixaci zvířat Praktické předvedení
d Popsat a předvést manipulaci s jednotlivým zvířetem a skupinou zvířat na stání, ve výběhu nebo na pastvě s ohledem na bezpečnost práce a na zákon o ochraně zvířat proti týrání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a dávkování krmiva pro skot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsoby krmení a vyjmenovat druhy krmiv s ohledem na jednotlivé kategorie skotu Ústní ověření
b Rozpoznat základní druhy objemných a jadrných krmiv, senzoricky posoudit jejich kvalitu a vhodnost pro zkrmování Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodná krmiva pro určený užitkový typ a kategorii skotu s ohledem na roční období Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat základní způsoby úpravy krmiv Ústní ověření
e Vysvětlit způsoby konzervace pícnin a charakterizovat technologie výroby konzervovaných krmiv, uvést používané stroje a zařízení Ústní ověření
f Popsat důsledky nedodržení optimálního složení a kvality krmné dávky, popsat metabolické poruchy u skotu Ústní ověření
g Orientačně sestavit krmnou dávku pro zadanou kategorii skotu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení, krmení a pasení skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit zásady a rozdíly napájení zvířat ve stáji a na pastvě, provést kontrolu napájení a rutinní údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
b Objasnit zásady a rozdíly krmení zvířat ve stáji a na pastvě Ústní ověření
c Charakterizovat způsoby dopravy krmiv do skladů a stájových prostor, předvést práci s určeným typem dopravníku Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat stroje a zařízení pro přípravu a zakládání krmné dávky a předvést výrobu a založení krmné dávky Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit význam pastvy a charakterizovat jednotlivé systémy pastvy, popsat způsoby ošetřování a udržování pastvin Ústní ověření
f Charakterizovat zařízení používaná na pastvinách, sestavit je, zkontrolovat funkčnost Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat nejrozšířenější nemoci jednotlivých kategorií skotu, popsat vhodné ošetřovatelské postupy o nemocná zvířata u vybraných nemocí Ústní ověření
b Popsat zásady prevence proti zavlečení chorob a zajištění zdraví skotu Ústní ověření
c Rozpoznat příznaky onemocnění a změny v chování nemocného zvířete Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady manipulace a postupů ošetřovatelské péče u léčeného zvířete Ústní ověření
e Popsat zásady vedení evidence veterinárních úkonů a podávaných léčiv Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Reprodukce skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat způsoby plemenitby u skotu Ústní ověření
b Vysvětlit význam připařovacího plánu Ústní ověření
c Popsat projevy a způsoby detekce říje, předvést vyhledávání plemenic v říji Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést fixaci plemenice při inseminaci, připravit pomůcky k provedení inseminace Praktické předvedení
e Uvést způsoby zjišťování gravidity a stanovit předpokládaný termín porodu Ústní ověření
f Uvést specifika péče o březí plemenice Ústní ověření
g Rozpoznat a popsat příznaky blížícího se porodu Praktické předvedení a ústní ověření
h Charakterizovat průběh jednotlivých fází porodu a popsat možné porodní komplikace Ústní ověření
i Připravit porodní pomůcky a popsat zásady vedení porodu Praktické předvedení a ústní ověření
j Předvést péči o matku a mládě bezprostředně po porodu Praktické předvedení
k Vyjmenovat vlivy působící na obnovu reprodukčních funkcí po porodu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o narozená telata a o jejich správný růst

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat různé způsoby odchovu telat podle užitkového typu Ústní ověření
b Popsat zásady zoohygieny a prevence onemocnění u telat Ústní ověření
c Zhodnotit úrovně individuálního a skupinového ustájení telat v konkrétním chovu, včetně návrhů na zlepšení Praktické předvedení
d Popsat zásady mléčné a rostlinné výživy telat v průběhu jejich odchovu a zhodnotit úroveň výživy v podmínkách konkrétního chovu Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést přípravu mléčného nápoje, včetně údržby pomůcek a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha mechanizačních prostředků v chovech skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stroje a zařízení zlepšující kvalitu chovného a pracovního prostředí Ústní ověření
b Uvést zásady bezpečnosti práce s mechanizačními prostředky Ústní ověření
c Odstranit chlévskou mrvu s použitím určeného mechanizačního prostředku Praktické předvedení
d Předvést podestýlání a údržbu prostor pro ležení zvířat s využitím určeného mechanizačního prostředku Praktické předvedení
e Předvést přihrnování krmiva s využitím určeného mechanizačního prostředku Praktické předvedení
f Charakterizovat mobilní zařízení určená pro přepravu zvířat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dojení skotu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Porovnat dojicí systémy a charakterizovat typy dojíren, jejich strojní vybavení a organizaci provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Objasnit princip uvolňování mléka a dojení, popsat konstrukci základních částí dojicích zařízení Ústní ověření
c Popsat zásady správné ošetřovatelské péče o dojnici při dojení z hlediska jejího zdravotního stavu a kvality mléka Ústní ověření
d Popsat vybavení mléčnice, princip činnosti chladicího zařízení a jeho vliv na konečnou kvalitu mléka Ústní ověření
e Předvést strojní dojení s technologií používanou v dané stáji při dodržování zásad bezpečnosti a hygieny práce Praktické předvedení
f Předvést čištění a dezinfekci dojicích a chladicích zařízení, vyjmenovat používané dezinfekční prostředky a vysvětlit zásady pro práci s nimi Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat zásady ošetření mléka od nadojení až do jeho převzetí odběratelem Ústní ověření
h Popsat možnosti faremní kontroly kvality mléka Ústní ověření
i Vysvětlit zásady odběrů vzorků mléka pro kontrolu jakosti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-osetrovatel-sk#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč musí při vstupu do chovu splňovat požadavky veterinárních předpisů (zákon č. 166/1999 Sb. a vyhláška č. 342/2012 Sb.) a obecně platných pravidel zoohygieny. Pro ověření znalostí a dovedností uchazeče budou kompetence ověřovány nejen ve zkušební místnosti, ale také přímo v zemědělském provozu zaměřeném na chov skotu.

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutné posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování požadavků pohody zvířat.

 

U kompetence Evidence a označování skotu v kritériu b) je doporučeno využít průvodní list krav s min. 2 a více oteleními (porody). U kritéria d) bude pro ověření kritéria k dispozici atlas plemen, uchazeč rozpozná alespoň 3 dojná plemena a 5 masných plemen. Uchazeč uvede charakteristiky vybraných plemen skotu, stavy dojných a masných plemen, nejvíce rozšířená plemena podle užitkového typu.

U kompetence Údržba stájí a ohrad pro skot, posouzení mikroklimatu v objektech pro skot v kritériu e) se uchazeč zaměří na stájový objekt určený pro chov skotu (stáj pro krávy a jalovice), ve kterém proběhne posouzení vnitřního vybavení stájí, které může způsobit poranění zvířat, únik zvířat, a které není v souladu s požadavky welfare (kontrola technologií - boxová lože, konstrukce kotcových zábran, žlabové zábrany, požlabnice aj.).

U kompetence Zacházení se skotem, čištění skotu v kritériu c) uchazeč použije kožená pouta, C-imobilizátor a provaz pro fixaci přední a zadní končetiny ve fixačním boxu.

U kompetence Napájení, krmení a pasení skotu v kritériích c) a d) bude ověřováno zakládání krmiva s využitím nemechanizovaných zařízení.

U kompetence Péče o zdraví skotu v kritériu a) uchazeč vyjmenuje a charakterizuje nejvýznamnější onemocnění u jednotlivých kategorií skotu (průjmová onemocnění, respiratorní onemocnění, parazitární onemocnění, nemoci pohlavního aparátu, končetin a mléčné žlázy). Uchazeč dále popíše chovatelské - ošetřovatelské postupy v případě průjmových a respiratorních onemocnění telat, poporodního ulehnutí krav, zánětů mléčné žlázy u krav aj.

U kompetence Obsluha mechanizačních prostředků v chovech skotu v kritériu c) uchazeč odstraní chlévskou mrvu pomocí traktoru s radlicí nebo univerzálního čelního nakladače, s využitím oběžného shrnovače, pomocí shrnovacích lopat apod. v celém prostoru stáje.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká zemědělská univerzita v Praze

Institut vzdělávání v zemědělství, o. p. s.

Golf Sokolov, a. s.

ZD Sloupnice