Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do 18.10.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 18.8.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení prvotní evidence v chovech drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, které záznamy patří do prvotní evidence v chovech drůbeže Ústní ověření
b Charakterizovat vedení evidence drůbeže (registr drůbeže v hospodářství, hlášení do ústřední evidence drůbeže) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat alespoň 6 druhů drůbeže chovaných v ČR a určit je na perokresbách nebo fotografiích Praktické předvedení a ústní ověření
b Ukázat části těla jednotlivých druhů hrabavé a vodní drůbeže a uvést hlavní masné partie Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit exteriér alespoň 5 kusů drůbeže s ohledem na jejich užitkovost Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit význam a způsoby značení drůbeže (křídelní značky, kroužky), provést označení drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a dezinfekce prostor pro chov drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat technologie chovu jednotlivých druhů a kategorií drůbeže Ústní ověření
b Specifikovat požadavky pro chov nosnic v klecových technologiích, ve voliérách, volně v halách a ve výbězích Písemné ověření
c Popsat způsob naskladňování hal Ústní ověření
d Popsat způsoby větrání a vytápění hal Ústní ověření
e Zkontrolovat funkčnost krmítek a napáječek v hale Praktické předvedení
f Popsat a předvést mechanické čistění haly po vyskladnění drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat postupy při dezinfekci prostor a uvést, kdy je možné opět naskladnit drůbež Ústní ověření
h Provést údržbu a případně drobné opravy zařízení v určeném chovu drůbeže Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sběr, ošetření a třídění vajec

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob učení snášení kuřic do snáškových hnízd v podestýlkových chovech Ústní ověření
b Popsat systémy sběru vajec a u konkrétní technologie (pro chov nosnic) sběr předvést Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést správné třídění, balení a skladování vajec Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit u vzorku vajec čistotu a neporušenost skořápky, velikost a tvar Praktické předvedení a ústní ověření
e Objasnit principy třídění a označování konzumních vajec, vysvětlit význam jednotlivých údajů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a dávkování krmiva pro drůbež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat používané krmné směsi pro jednotlivé kategorie slepic, krůt, kachen a hus Ústní ověření
b Zvážit reprezentativní vzorek drůbeže Praktické předvedení
c Uvést vhodnost různých typů krmítek a napáječek pro jednotlivé kategorie slepic, krůt, kachen a hus Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení, krmení, třídění a vyskladňování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit napájení pro drůbež ustájenou v hale Praktické předvedení
b Popsat a předvést způsoby dávkování medikamentů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat dostupnost krmení pro drůbež v hale Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný způsob krmení a nakrmit drůbež v hale Praktické předvedení
e Vysvětlit zásady pro vyskladňování drůbeže a demonstrovat správnou manipulaci s drůbeží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit zdravotní stav zvířat, rozpoznat příznaky onemocnění Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat (senzoricky) kvalitu předkládaného krmiva a vody Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit preventivní opatření proti zavlečení nákaz do chovu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Líhnutí drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést délku inkubace vajec jednotlivých druhů drůbeže (kur domácí, krocan domácí, kachna domácí, kachna pižmová, husa domácí, pštros africký) Písemné ověření
b Charakterizovat požadavky na násadová vejce, vysvětlit ošetřování násadových vajec Ústní ověření
c Posoudit vhodnost předložených násadových vajec pro inkubaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit principy líhnutí, popsat typy líhní a jejich obsluhu Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit význam a způsoby sexování drůbeže Ústní ověření
f Popsat nejčastější příčiny odumření zárodku během inkubace Ústní ověření
g Předvést zacházení s kuřaty při vybírání z líhní, třídění, vakcinaci, balení a přepravě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v chovu běžců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy běžců Ústní ověření
b Pojmenovat jednotlivé části těla běžce Písemné ověření
c Charakterizovat technologie chovu běžců Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat krmiva vhodná pro běžce Ústní ověření
e Popsat posouzení zdravotního stavu běžců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

U kompetence Posuzování drůbeže v kritériu b) bude uchazeč popisovat části těla jednotlivých druhů drůbeže s využitím perokreseb jednotlivých druhů.

 

Kompetence v tomto standardu, kromě poslední, se týkají hrabavé a vodní drůbeže. Poslední kompetence je věnována chovu běžců. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště s chovem drůbeže. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování pohody zvířat. Uchazečům jsou zadávány komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licentovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

AGRONEA, a. s., Polička

Společnost mladých agrárníků ČR

Svaz zemědělských družstev Svitavy

Regionální agrární komora Pardubického kraje