Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Chovatel a ošetřovatel drůbeže a běžců
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení prvotní evidence v chovech drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit, které záznamy patří do prvotní evidence v chovech drůbeže Ústní ověření
b Charakterizovat vedení evidence drůbeže (registr drůbeže v hospodářství, hlášení do ústřední evidence drůbeže) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat alespoň 6 druhů drůbeže chovaných v ČR a určit je na perokresbách nebo fotografiích a charakterizovat jejich užitkové vlastnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Ukázat části těla jednotlivých druhů hrabavé a vodní drůbeže a uvést hlavní masné partie Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit význam a způsoby značení drůbeže (křídelní značky, kroužky), provést označení drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a dezinfekce prostor pro chov drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat technologie chovu jednotlivých druhů a kategorií drůbeže Ústní ověření
b Popsat požadavky pro chov nosnic v klecových technologiích, ve voliérách, volně v halách a ve výbězích Ústní ověření
c Popsat způsoby větrání a vytápění hal Ústní ověření
d Zkontrolovat funkčnost krmítek a napáječek v hale Praktické předvedení
e Popsat a předvést mechanické čistění haly po vyskladnění drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat postupy při dezinfekci prostor a uvést, kdy je možné opět naskladnit drůbež Ústní ověření
g Popsat a předvést údržbu a drobné opravy zařízení v určeném chovu drůbeže Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sběr, ošetření a třídění vajec

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob učení snášení kuřic do snáškových hnízd v podestýlkových a voliérových chovech Ústní ověření
b Popsat systémy sběru vajec pro chov nosnic Ústní ověření
c Posoudit u vzorku vajec čistotu a neporušenost skořápky, velikost a tvar Praktické předvedení a ústní ověření
d Objasnit principy třídění a označování konzumních vajec, vysvětlit význam jednotlivých údajů, popsat balení a skladování vajec Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a dávkování krmiva pro drůbež

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat používané krmné směsi pro jednotlivé kategorie kura domácího (kuřice, nosnice produkující konzumní vejce, kuřata chovaná na maso - brojleři), krůt, kachen a hus Ústní ověření
b Zvážit reprezentativní vzorek drůbeže na závěsných vahách určených pro vážení drůbeže Praktické předvedení
c Uvést vhodnost různých typů krmítek a napáječek pro jednotlivé kategorie kura domácího (kuřice, nosnice produkující konzumní vejce, kuřata chovaná na maso - brojleři), krůt, kachen a hus Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Napájení, krmení a manipulace s drůbeží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob naskladňování hal Ústní ověření
b Popsat a předvést napájení drůbeže ustájené v hale Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést způsoby dávkování medikamentů Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vhodné způsoby krmení drůbeže v hale Ústní ověření
e Zkontrolovat dostupnost krmení pro drůbež v hale Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit zásady pro vyskladňování drůbeže a demonstrovat správnou manipulaci s drůbeží Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o zdraví drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit zdravotní stav zvířat, rozpoznat příznaky onemocnění Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat (senzoricky) kvalitu předkládaného krmiva a vody Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit preventivní opatření proti zavlečení nákaz do chovu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Líhnutí drůbeže

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést délku inkubace vajec jednotlivých druhů drůbeže (kur domácí, krocan domácí, kachna domácí, kachna pižmová, husa domácí, pštros africký) Ústní ověření
b Charakterizovat požadavky na násadová vejce, vysvětlit ošetřování násadových vajec a požadavky na jejich skladování Ústní ověření
c Posoudit vhodnost předložených násadových vajec pro inkubaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit principy líhnutí, popsat typy líhní a jejich obsluhu Ústní ověření
e Vysvětlit význam a způsoby sexování drůbeže Ústní ověření
f Popsat nejčastější příčiny odumření zárodku během inkubace Ústní ověření
g Popsat zacházení s kuřaty při vybírání z líhní, třídění, vakcinaci, balení a přepravě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v chovu běžců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy běžců Ústní ověření
b Pojmenovat jednotlivé části těla běžce Ústní ověření
c Charakterizovat technologie chovu běžců Ústní ověření
d Vyjmenovat krmiva vhodná pro běžce Ústní ověření
e Popsat posouzení zdravotního stavu běžců Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování bezpečnosti a hygieny práce, ochrany zdraví při práci a požární ochrany v chovu drůbeže a běžců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost právních předpisů týkajících se BOZP a PO při práci v chovu drůbeže a běžců Ústní ověření
b Popsat problematiku provozu stájových technologií a strojů, použití provozních náplní - paliv, maziv a ostatních materiálů v rámci zásad hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, uvést příklady bezpečnostních rizik Ústní ověření
c Popsat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví, uvést povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
d Popsat první pomoc při způsobení úrazu nebo ohrožení zdraví Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://www.nsp.cz/jednotka-prace/chovatel-a-osetrovatel-dr).

U kompetence Posuzování drůbeže v kritériu b) bude uchazeč popisovat části těla jednotlivých druhů drůbeže s využitím perokreseb jednotlivých druhů.

U kompetence Údržba a dezinfekce prostor pro chov drůbeže se rozsah prací vztahuje k jedné hale v chovu drůbeže.

 

Kompetence v tomto standardu, kromě předposlední, se týkají hrabavé a vodní drůbeže. Předposlední kompetence je věnována chovu běžců. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování zásad správné zemědělské praxe. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště s chovem drůbeže. Při práci je třeba hodnotit přístup ke zvířatům a respektování pohody zvířat. Uchazečům jsou zadávány komplexní úkoly, které umožní ověření několika kritérií v rámci jedné i více kompetencí.

 

V průběhu zkoušky je třeba dodržovat zásady welfare zvířat a minimalizovat vliv na životní prostředí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Zemědělský svaz ČR, územní organizace Mělník

Zemědělská Cítov, a. s.

Drůbež Liblice, s. r. o.