Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Vylévač keramiky
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních, technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek Ústní ověření
b Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda zvolený postup práce u předloženého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti s využitím výtvarné a technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Realizace postupu práce při vylévání, začišťování a dohotovování keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav formy, složit formu pro lití podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést lití do forem vhodnou technikou s ohledem na velikost a tvar výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozebrat formu a vyjmout výrobek z formy, ověřit tloušťku střepu podle určených parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
d Zamýt a začistit spáry výrobku vhodnou technikou Praktické předvedení a ústní ověření
e Ložit výrobky k sušení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha licích strojů a linek při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečné obsluhy strojního zařízení na lití keramických výrobků Ústní ověření
b Popsat vylévání a čištění keramických výrobků na licích strojích a linkách Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sušení a konečná úprava keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ložení výrobků k sušení Ústní ověření
b Provést sušení výrobků a kontrolu vad po sušení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést konečnou úpravu výrobků po sušení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit výrobek podle kvality Praktické předvedení a ústní ověření
b Klasifikovat vady výrobku a případně je odborně odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101583&kod_sm1=35).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby. Uchazeč prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech. Vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě.

Autorizovaná osoba určí u kompetencí Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky; Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě keramiky; Posuzování kvality keramických výrobků; druh výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly a jeho parametry, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky.Množství výrobků určí zkoušející podle obtížnosti zadané techniky.Ověřování kritérií v odborné kompetenci Obsluha licích strojů a linek při výrobě keramiky se realizuje v reálném provozu jako ústní ověřování nad dokumentací, na pracovních místech u strojů a linek, na modelových situacích, které připraví autorizovaná osoba. Autorizovaná osoba připraví dvě modelové situace v návaznosti na technické vybavení, kterým disponuje v místě konání zkoušky.

V odborných kompetencích Sušení a konečná úprava keramických výrobků, kritérium b), c) a Posuzování kvality keramických výrobků, kritérium a), b) při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar. V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek.

U odborné kompetence Posuzování kvality keramických výrobků se jedná o ověření znalosti vad keramiky způsobených nedodržením technologického postupu.Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, je kladen důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je také estetická stránka výrobku, kreativita a manuální zručnost zkoušeného.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

Český porcelán, akciová společnost

Laufen CZ, s. r. o.

G. Benedikt Karlovy Vary, s. r. o.

Lasselsberger, s. r. o.

Střední škola Horní Bříza

Keramické studio Jarmily Tyrnerové, s. r. o.