Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Vylévač keramiky
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních, technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek Ústní ověření
b Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda zvolený postup práce u předloženého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologické podmínky pro výrobu zadaného keramického výrobku s využitím technologické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Realizace postupu práce při vylévání, začišťování a dohotovování keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit stav formy, složit formu pro lití podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést lití do forem vhodnou technikou s ohledem na velikost a tvar výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozebrat formu a vyjmout výrobek z formy, ověřit tloušťku střepu podle určených parametrů Praktické předvedení a ústní ověření
d Zamýt a začistit spáry výrobku vhodnou technikou Praktické předvedení a ústní ověření
e Ložit výrobky k sušení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha licích strojů a linek při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečné obsluhy strojního zařízení na lití keramických výrobků Ústní ověření
b Popsat a předvést nastavení a obsluhu licích strojů a linek v (v rámci modelové situace) při výrobě keramiky pod dohledem provozního pracovníka Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sušení a konečná úprava keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby ložení výrobků k sušení Ústní ověření
b Provést sušení výrobků a kontrolu vad po sušení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést konečnou úpravu výrobků po sušení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu výrobku podle stanovených kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
b Klasifikovat vady výrobku na opravitelné a neopravitelné Praktické předvedení a ústní ověření
c Opravitelné vady výrobku odborně odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti práce při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nutnost dodržování zásad bezpečnosti práce při výrobě keramiky Ústní ověření
b Popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků při výrobě keramiky Ústní ověření
c Předvést dodržování zásad bezpečnosti práce při výrobě keramiky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vylevac-keramiky#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.

Autorizovaná osoba určí u kompetencí Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování keramiky; Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě keramiky; Posuzování kvality keramických výrobků; druh výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly a jeho parametry, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky. Množství výrobků určí zkoušející podle obtížnosti zadané techniky.

 

Ověřování kritérií v odborné kompetenci Obsluha licích strojů a linek při výrobě keramiky se provádí v reálném provozu nad dokumentací, na pracovních místech u strojů a linek, na modelových situacích, které připraví autorizovaná osoba. Autorizovaná osoba připraví dvě modelové situace v návaznosti na technické vybavení, kterým disponuje v místě konání zkoušky.

V rámci ověřování odborných kompetencí je žádoucí, aby uchazeč zadané úkoly vykonával tak, aby bylo zamezeno vzniku finančních ztrát např. poškozením stroje nebo poškozením výrobní linky. Z tohoto důvodu budou některé postupy simulovány nebo některé pracovní úkony bude uchazeč vykonávat na stroji nebo zařízení, které není vchodu nebo bude uchazeč vykonávat pracovní úkony pod dohledem řádné obsluhy nebo bude vykonávat pracovní úkony určené zkoušejícím a ostatní operace popíše nebo vysvětlí zkoušejícímu.

 

U odborné kompetence Posuzování kvality keramických výrobků se jedná o ověření znalosti vad keramiky způsobených nedodržením technologického postupu.

Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, se klade důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů a kvalita provedení. Předmětem hodnocení je také estetická stránka výrobku a manuální zručnost zkoušeného.

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání keramik nebo výrobce a dekoratér keramiky a střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti keramické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti keramické výroby.

 2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání technologie keramiky nebo technologie silikátů se zaměřením na výrobu keramiky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti keramické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti keramické výroby.

 3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti technologie keramiky a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti keramické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti keramické výroby.

 4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technologii silikátů a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti keramické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti keramické výroby.

 5. Profesní kvalifikace 28-005-H Vylévač/vylévačka keramiky + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti keramické výroby.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném provozu keramické výroby.

 • Keramická nebo provozní dílna s přísunem potřebné energie, odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům, s příslušným vybavením pro přípravu výroby, přímou výrobu a dohotovování výrobků, vybavená následujícím základním výrobním zařízením, nářadím, materiály a polotovary

 • Výrobní receptury pro keramickou výrobu

 • Výkresová dokumentace pro keramickou výrobu - bude k dispozici v listinné podobě v minimálním počtu 1 kus

 • Technologická a technická dokumentace pro keramickou výrobu - bude k dispozici v listinné podobě v minimálním počtu jedna sada

 • Materiály: licí hmota, šlikr, keramická plastická hmota

 • Stroje a zařízení: licí stroje a linky na výrobu keramiky, sušárna výrobků

 • Nářadí a pomůcky: pracovní stůl, otočný kroužek, sádrové formy, včetně stahováků, sádrové podložky, nádoby a síta na licí hmotu, igelit, špachtle, nože, molitanová houba, štětce, škrabka, zamývací houba, nádoba na vodu, smirkové papíry

 • Hotové keramické výrobky v minimálním počtu 5 kusů

 • Osobní ochranné pracovní prostředky pro keramickou výrobu.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přípravu a přestávky) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz ČR

Český porcelán, akciová společnost

Laufen CZ, s. r. o.

STEATIT, s. r. o.