Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Technik výtahů , Mechanik výtahů
Platnost standardu: Od 17.6.2010 do 10.6.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.8.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní vztahy v elektrotechnice – mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud; uvést a vysvětlit základní pojmy a vztahy (Ohmův zákon, odpor vodiče, stejnosměrný a střídavý proud, výkon a práce stejnosměrného proudu, zdánlivý, jalový a činný výkon střídavého proudu, impedance, účiník) a jednotky elektrických veličin. Ústně i písemně
b Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů s odpory a impedancemi řazenými sériově a paralelně s využitím typických schémat zapojení. Ústně i písemně nad schématy
c Popsat rozdělení a značení elektrických sítí s uvedením charakteristiky druhů elektrických sítí z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem (sítě TN, TT, IT, SELV, PELV, FELV, rozdílu mezi sítěmi TN-C a TN-S). Ústně i písemně nad schématy
d Popsat způsoby označení vodičů a svorek s uvedením přehledu značení vodičů a svorek elektrických zařízení a instalací (poznávací barvy na vodičích, jejich značení na výkresech, značení svorek na výkresech, jejich grafické značky, rozdíly mezi soustavami DC a AC, mezi vodiči izolovanými a holými). Ústně, písemně a grafické znázornění
e Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP kódu, vysvětlit účel a funkci ochrany před dotykem živých částí krytem, význam jednotlivých číslic a písmen IP kódu, stupně ochrany před vniknutím pevných cizích těles a před dotykem nebezpečných částí, stupně ochrany před škodlivými účinky vody. Ústně i písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Bezpečnost při obsluze a práci na elektrických zařízeních výtahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (tzn. co se rozumí obsluhou, co se považuje za práci na elektrických zařízeních, kvalifikací osob pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních), vysvětlit termíny: práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem. Ústně i písemně
b Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení výtahu bez napětí, vysvětlit termín „práce na elektrických zařízeních bez napětí“, postup zajištění beznapěťového stavu elektrického zařízení výtahu v souladu s požadavky českých technických norem. Ústně i písemně
c Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci na elektrickém zařízení výtahu pod napětím, vysvětlit termín „práce na elektrických zařízeních pod napětím“, kvalifikace pro práci pod napětím, opatření pro zajištění bezpečnosti v souladu s požadavky českých technických norem. Ústně i písemně
d Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí elektrického zařízení výtahu, vysvětlit termín „práce v blízkosti částí pod napětím“, opatření pro zajištění bezpečnosti v souladu s požadavky českých technických norem. Ústně i písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat prostředky základní ochrany, vysvětlit jejich funkci, uvést jednotlivé prostředky základní ochrany (základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí, omezení ustáleného dotykového proudu a náboje), vysvětlit účel, funkci a uplatnění prostředků základní ochrany v souladu s požadavky českých technických norem. Ústně i písemně
b Uvést přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem, popsat typická ochranná opatření (vhodné kombinace prostředku pro zajištění základní ochrany a nezávislého prostředku pro zajištění ochrany při poruše) v souladu s požadavky českých technických norem. Ústně i písemně
c Vysvětlit princip proudového chrániče, uvést příklady použití nakreslením schématu zapojení proudového chrániče a vysvětlit jeho funkci, uvést příklady použití v elektrických instalacích. Ústně i písemně nad schématem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jištění elektrických zařízení výtahů a kladení vedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip působení ochrany proti nadproudům v souladu s účelem jištění vedení proti přetížení a zkratu, princip působení pojistky a jističe v souladu s požadavky českých technických norem. Ústně i písemně s využitím ČSN
b Popsat základní zásady pro kladení elektrických vedení v souladu se způsoby spojování vodičů, ukládání kabelů a vodičů v kabelových prostorech a kanálech, kladení pohyblivých přívodů. Ústně i písemně
c Uvést hlavní zásady pro zapojování elektrického zařízení výtahu v souladu s hlavními zásadami pro zapojení elektrického zařízení výtahu. Ústně i písemně
d Popsat druhy a provedení pohyblivých přívodů u výtahů v souladu s postupy montáže a zapojení pohyblivých přívodů pro spojení pohybující se klece výtahu s pevnými částmi výtahu a jejich provedení v souladu s požadavky českých technických norem. Ústně i písemně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci elektrického zařízení výtahu, používání dokumentace při montáži a servisu elektrického zařízení výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v technické dokumentaci elektrického zařízení výtahu podle druhů elektrotechnické dokumentace výtahů (technická zpráva, dispozice, zapojovací schéma, liniové schéma), vysvětlit její účel a obsah. Ústně i písemně nad technickou dokumentaci
b Rozlišovat na elektrotechnických výkresech schematické značky elektrických přístrojů, obvodů, obvodových prvků a součástek podle elektrotechnických schémat, identifikovat elektrické přístroje, obvody, obvodové prvky a součástky. Ústně i písemně nad technickou dokumentaci
c Orientovat se v elektrických obvodech výtahů způsobem umožňujícím zařízení proměřovat a opravovat podle předloženého elektrického obvodu, navrhnout potřebná měření a určit měřicí místa v souladu s elektrickým schématem. Praktické předvedení s ústním i písemným popisem funkce
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických veličin, vyhodnocení naměřených hodnot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Volit vhodné měřicí metody a přístroje podle vlastností běžných druhů měřicích přístrojů, volit odpovídající měřicí přístroje v závislosti na metodě a charakteru měření, ověřit správné činnosti měřicích přístrojů (postačuje předvést požadované kompetence pro jednu měřicí metodu). Praktické předvedení s ústním i písemným zdůvodněním
b Měřit a diagnosticky vyhodnocovat elektrická a elektronická zařízení podle metod měření běžně používaných při diagnostice elektrických obvodů, zvolit postup vhodné měřicí metody, sestavit měřicí obvody, vyhodnotit naměřené údaje z měřicích přístrojů (postačuje předvést sestavení jednoho typu měřicího obvodu). Praktické předvedení s ústním i písemným zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění činností při montáži, instalaci a opravách elektrických zařízení výtahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravovat konce vodičů, zhotovovat formy a svazky praktickým předvedením úpravy konců žil šňůry pohyblivého přívodu, odizolovat konce pevných vodičů, zhotovit jednoduché svazky vodičů pro instalaci v rozváděči (postačuje předvést požadované kompetence pro jedno z uvedených zadání). Praktické předvedení
b Zapojit základní elektrické zařízení výtahu – zapojit hlavní vypínač výtahu, výtahový stroj, výtahový rozváděč, pohon samočinných dveří, bezpečnostní obvod a řídicí obvod (postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení). Praktické předvedení
c Provést montáž a zapojení pomocného elektrického zařízení výtahu a zapojení osvětlení strojovny a šachty, zásuvek ve strojovně, v prohlubni a na kleci a dorozumívacího zařízení (postačuje předvést požadované kompetence na jednom zařízení). Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

První pomoc při úrazu elektrickou energií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka, uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení. Ústní i písemné
b Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu (vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci). Ústní i písemné
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy . Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována – doklad o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrických zařízeních.

Uchazeč předloží přihlášku ke zkoušce, občanský průkaz či jiný doklad osvědčující jeho totožnost, doklad o splnění vstupních požadavků.

Vstupní požadavky – minimální úroveň je dána získáním dílčí kvalifikace „montér výtahů“ podle zákona č. 179/2006 Sb.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů. Při ověřování kritérií formou prokazování znalostí se vychází z aktuálních publikací knižnice „ELEKTRO vydavatelství a nakladatelství IN-EL, spol. s r. o.“, popřípadě z nových učebních textů vypracovaných Unií výtahového průmyslu ČR.

 

Uchazeč má při ověřování odborných znalostí uvedených v jednotlivých kritériích každé kompetence povoleny 2 mylné odpovědi s možností pokračování zkoušky. V případě překročení tohoto počtu u každého jednotlivého kritéria kompetence bude zkouška ukončena jako neúspěšná.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou průřezovou, v níž byly zastoupeny:

Unie výtahového průmyslu ČR (UVP ČR)

Elektrotechnický svaz český

Česká společnost pro jakost

Svaz průmyslu a dopravy ČR

Česká svářečská společnost – ANB

CERT – ACO, s. r. o.

ATG, s. r. o.

Certifikační sdružení pro personál

Komora BOZP a PO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

Hospodářská komora ČR

 

Sektorovou radou elektrotechnickou, v níž byly zastoupeny:

Českomoravská elektrotechnická asociace

Elektrotechnický svaz český

GiTy, a. s.

TESLA Jihlava, a. s.

Unie elektrotechniků ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze