Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Přípravář keramických hmot
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci při přípravě keramických hmot, glazur a engob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách a technické dokumentaci při přípravě keramických hmot, glazur a engob Ústní ověření
b Posoudit, zda zvolený postup práce při přípravě keramické hmoty, glazury, engoby u předloženého vzorku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality surovin při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat, rozlišit a popsat základní vlastnosti keramických surovin používaných při výrobě keramických hmot, glazur a engob Ústní ověření
b Posoudit, zda předložený vzorek materiálu je vhodný pro výrobu zadané keramické hmoty, glazury a engoby Praktické předvedení a ústní ověření
c Odebrat vzorky pro průběžnou kontrolu zpracovávaných surovin a hmoty, zdůvodnit odstranění nežádoucích příměsí z keramických surovin před dalším zpracováním, zdůvodnit nutnost odležení surovin pro homogenizaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout postup nápravy zjištěných nedostatků a vad hmoty, glazury a engoby u předložených vzorků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava keramických hmot, glazur a engob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat různé technologické postupy výroby keramických hmot, glazur a engob Ústní ověření
b Připravit a navážit materiál pro přípravu keramické hmoty, glazury nebo engoby podle předepsané receptury a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Skladování keramických surovin, hmot, glazur a engob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vhodné uskladnění a evidenci keramických surovin, hmot, glazur a engob Ústní ověření
b Uskladnit zadanou keramickou surovinu, hmotu, glazuru a engobu, provést jejich evidenci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha strojního zařízení pro výrobu keramických hmot, glazur a engob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat vhodné strojní zařízení a manipulační prostředky pro zadanou přípravu keramické hmoty, glazury a engoby Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat obsluhu strojů pro výrobu keramické hmoty podle zadání (např. mlecí bubny, rozplavovače, míchače, síta, čerpadla, kalolisy, sušárny) Ústní ověření
c Obsluhovat stroje pro výrobu keramické hmoty, glazur a engob podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit technický stav strojního zařízení užívaného pro přípravu keramických hmot, glazur a engob podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce při výrobě a skladování keramických surovin, hmot, glazur a engob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nutnost dodržování zásad bezpečnosti práce při výrobě a skladování keramických surovin, hmot, glazur a engob Ústní ověření
b Popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků při výrobě keramických surovin, hmot, glazur a engob Ústní ověření
c Předvést dodržování zásad bezpečnosti práce při výrobě keramických surovin, hmot, glazur a engob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pripravar-keramickych-hmo#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby. Uchazeč prokáže znalosti o surovinách a používaných materiálech. Vysvětlí princip jednotlivých technologických operací a funkci strojů a zařízení, které se používají ve výrobě.

Autorizovaná osoba určí druh keramické hmoty a její parametry (např. pro výrobu cihlářských výrobků, kameniny, porcelánu, technické keramiky, žáruvzdorných materiálů, glazur a engob příp. dalších), ke které budou vztaženy zadané úkoly, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky.

U kompetence Posuzování kvality surovin při výrobě keramiky autorizovaná osoba zadá počet vzorků (v minimálním počtu 5 kusů) podle druhu keramické hmoty a podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky.

U kompetence Obsluha strojního zařízení pro výrobu keramických hmot, glazur a engob, kritérium b), c), d) autorizovaná osoba určí druh zařízení, na kterém se bude kompetence ověřovat (mlecí bubny, rozplavovače, míchače, síta, čerpadla, kalolisy, sušárny a další).

Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, se klade důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném provozu keramické výroby.

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

Český porcelán, akciová společnost

Laufen CZ, s. r. o.

STEATIT, s. r. o.