Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Auditor kvality , Vedoucí technik kvality
Platnost standardu: Od 31.8.2010 do 26.4.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Uplatňování základů managementu kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat historii a vývoj managementu kvality Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
b Charakterizovat význam „otců“ kvality (Deming, Juran, Feigenbaum, Ishikava, Crosby, Taguchi apod.) pro vývoj a pojetí kvality Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
c Formulovat a vysvětlit nejznámější definice kvality Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
d Vysvětlit pojmy: kvalita výrobku, služby, procesu, kvalita firmy (požadavky) Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
e Popsat proces životního cyklu výrobku (od projektu k likvidaci výrobku), vlivy působící na jeho kvalitu v průběhu výrobního cyklu, vliv výrobku na životní prostředí Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a), b) a skupina II. je c) – e).
5

Uplatňování přístupů k zabezpečování kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit filozofii (přístup) TQM (total-quality-management) Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
b Formulovat osm zásad managementu kvality Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
c Popsat modely EFQM a CAF, vysvětlit jejich význam a přínos pro management organizací Test + ústní s písemnou přípravou
d Popsat přístup k zabezpečování kvality ve smyslu norem ISO 9000 (definice, struktura norem), normy ISO 9001 a ISO 9004 Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
e Charakterizovat normu ISO 9001 – filozofie, zásady a metody aplikace Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
f Definovat pojmy: správná výrobní praxe – GMP (Good Manufacturing - Practice), správná laboratorní praxe – GLP (Good Laboratory Practice) Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
g Charakterizovat oborové normy v oblasti kvality (základní charakteristiky, metody aplikace), potraviny – HACCP, ISO 22000, VDA, ISO/TS 16949, QS 9000, AQAP Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze tří skupin. Skupina I. je a) – c), skupina II. je d), e) a skupina III. je f), g).
6

Aplikace nástrojů managementu kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat Demingův přístup – metoda PDCA Ústní s písemnou přípravou
b Vysvětlit zásady brainstorming Ústní s písemnou přípravou
c Specifikovat a vysvětlit Sedm jednoduchých nástrojů managementu včetně Paretova diagramu a statistické regulace Ústní s písemnou přípravou
d Vysvětlit a popsat Sedm nových nástrojů managementu Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze dvou skupin. Skupina I. je a), b) a skupina II. je c), d).
6

Plánování kvality, analýza a prevence vad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metodu QFD Ústní s písemnou přípravou
b Vysvětlit zásady hodnotové analýzy Ústní s písemnou přípravou
c Popsat metodu FMEA Ústní s písemnou přípravou
d Popsat metodu FTA – strom poruch Ústní s písemnou přípravou
e Charakterizovat metodu Poka – Joke Ústní s písemnou přípravou
f Vysvětlit zásady metody DOE Ústní s písemnou přípravou
g Vysvětlit principy pojmu benchmarking Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze tří skupin. Skupina I. je a) – c), skupina II. je d) – f) a skupina III. je g).
6

Hodnocení, analýza a prevence rizik

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem SWOT analýza Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
b Popsat zásady metody Kanban Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
c Popsat metodu Lean Production Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
d Charakterizovat metodu Six Sigma Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
e Osvětlit přístup Just In Time Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
f Definovat zásady metody 5S Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
g Vysvětlit pojem benchlearning Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze tří skupin. Skupina I. je a), b), skupina II. je c), d) a skupina III. je e) – g).
6

Orientace v národních a světových cenách za kvalitu a značkách kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Osvětlit důvody, proč jsou ve více než 80 zemích světa udělovány národní ceny za kvalitu. Mají nějaký společný jmenovatel? Ústní s písemnou přípravou
b Charakterizovat Evropskou cenu za kvalitu (EFQM Quality Award), podmínky účasti, postupy hodnocení a udělování cen Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
c Charakterizovat Národní cenu Malcolma Baldrige (USA) – důvody vzniku, cíle, metody hodnocení, postup a kdo cenu uděluje Ústní s písemnou přípravou
d Charakterizovat Demingovu cenu, zásady a principy Ústní s písemnou přípravou
e Vysvětlit zásady Národní ceny kvality ČR, účel vyhlašování ceny, kdo vyhlašuje, kdo odpovídá za odbornost a organizaci, jak a kdo ji uděluje Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
f Popsat a charakterizovat programy (modely) Národní ceny kvality ČR (včetně CSR) Ústní s písemnou přípravou
g Popsat základní principy sebehodnocení a vysvětlit, k čemu slouží Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
h Vysvětlit, jaké značky kvality jsou udělovány v České republice. Co je program Česká kvalita? Jaké jsou jeho nejznámější značky? Ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze čtyř skupin. Skupina I. je a), skupina II. je b) – d), skupina III. je e) – g) a skupina IV. je h).
5

Orientace v zákonných normách v managementu kvality

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat zákon na ochranu spotřebitele Ústní s písemnou přípravou
b Popsat systém ochrany spotřebitele v ČR Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
c Vysvětlit principy zákonů přijatých k ochraně před nebezpečnými výrobky: Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, Zákon o obecné bezpečnosti výrobku, Zákon č. 22/97 Sb. o technických požadavcích na výrobky, Zákon č. 110/1997 Sb. o potravinách a tabákových výrobcích a prováděcí vyhlášky, Zákon o léčivech a ochraně veřejného zdraví Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
d Objasnit globální přístup EU – regulovaná oblast (posuzování a prosazování shody): modulární přístup, označení CE Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
e Popsat a definovat pojmy: akreditace, certifikace, normalizace, zkušebnictví Písemně (test) + ústní s písemnou přípravou
Je třeba splnit požadavky jedné otázky vylosované z každé ze čtyř skupin. Skupina I. je a), b), skupina II. je c), skupina III. je d) a skupina IV. je e).
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Uchazeč musí doložit všechny požadované doklady dle zákona č. 179/2006 Sb. Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška se skládá z:

-písemné části (písemný test )

-ústní části

-ústní zkoušky s písemnou přípravou

 

Doporučení k průběhu zkoušky:

Na počátku zkoušky jsou uchazeči (uchazeč) seznámeni předsedou zkušební komise s průběhem zkoušky.

Každý uchazeč absolvuje písemnou a ústní část zkoušky.

Za přítomnosti zkušební komise si každý z uchazečů (uchazeč) vylosuje zkušební otázky pro písemnou a ústní zkoušku. Předseda zkušební komise zaznamená číslo otázky do formuláře „Záznam o průběhu a výsledku zkoušky“.

 

Při písemné zkoušce (testu) uchazeč volí správnou odpověď obvykle ze tří možností. Předseda zkušební komise organizuje písemnou část zkoušky s ohledem na nutnost samostatné práce uchazeče.

Při zahájení písemné zkoušky obdrží každý z uchazečů otázky písemné části. Písemná zkouška končí vypršením stanoveného času.

Důležité upozornění: V průběhu zkoušky smí uchazeč používat pouze psací potřeby.

 

Pro písemnou i ústní zkoušku musí autorizovaná osoba připravit takový počet otázek, aby obsáhly všechny požadavky uvedené v hodnotícím standardu.

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu.

Při ověřování kompetencí pomocí testů musí být splněny následující podmínky:

-Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

-Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy, existuje pro každé kritérium několik otázek.

-Pro jednotlivé vygenerované testy má každý uchazeč ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

Při ověřování kompetencí pomocí losovaných otázek musí být splněny následující dvě podmínky:

-Pro celkový soubor otázek platí, že každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

-Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče platí, že každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (tzn. kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Pro ústní zkoušku připraví autorizovaná osoba soubor otázek s ohledem na to, aby každá otázka byla koncipovaná tak, aby žadatel dostal informaci o požadovaném rozsahu a obsahu odpovědi.

Zkušební tematické okruhy schválené Radou kvality ČR zveřejní autorizovaná osoba.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven SR průřezovou, v níž byly zastoupeny:

Česká společnost pro jakost

Svaz průmyslu a dopravy

Česká svářečská společnost – ANB

Unie výtahového průmyslu

Elektrotechnický svaz český

CERT Kladno, s. r. o.

ATG, s. r. o.

Certifikační sdružení pro personál

Komora BOZP a PO ČR

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely tyto subjekty:

Rada kvality ČR

DT Ostrava CZ, s. r. o.