Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Zemědělský technik
Platnost standardu: Od 26.5.2011 do 15.2.2017
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Klasifikace struktury chovu koní v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat organizaci chovu koní v ČR (státní hřebčince, plemenné knihy a uznaná chovatelská sdružení, chovatelské spolky) Písemné ověření
b Vyjmenovat nejdůležitější zákony, vyhlášky a ustanovení v ČR související s chovem koní Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Klasifikace plemen koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat fylogenetický vývoj a domestikaci koní Písemné ověření
b Vyjmenovat a uvést typické znaky důležitých kulturních plemen jednotlivých skupin Písemné ověření
c Charakterizovat významná plemena chovaná v ČR Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení evidence koní v ČR

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit předepsané záznamy Praktické předvedení na předepsaných formulářích s výkladem
b Charakterizovat ústřední evidenci koní ČR Písemné ověření
c Charakterizovat základní evidenci pro ústřední evidence koní ČR a uznané chovatelské sdružení Písemné ověření
d Popsat označovaní a identifikaci koní v ČR Praktické předvedení na předepsaných formulářích s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava předvadiště a předvedení koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a upravit předvadiště z hlediska organizace předpokládaných činností (pokud není určeno místo předvádění) Praktické předvedení na předvadišti s výkladem
b Popsat požadovanou úpravu a výstroj koně při hodnocení Písemné ověření
c Popsat vhodnou výstroj předvádějícího Písemné ověření
d Popsat zásady předvedení koně na ruce v zootechnickém postoji a v pohybu, včetně souvisejících platných předpisů Praktické předvedení na předvadišti s výkladem
e Popsat nejčastější chyby při předvádění koní Praktické předvedení na předvadišti s výkladem
f Popsat zásady BOZP při zacházení se zvířaty a řád ochrany koní při veřejném vystoupení a svodu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základy plemenitby a selekce koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vliv prostředí na organismus Písemné ověření
b Charakterizovat dědičnost Písemné ověření
c Charakterizovat metody plemenitby a jejich využití v chovu (čistokrevná, liniová, příbuzenská, osvěžení krve, křížení) Písemné ověření
d Charakterizovat plemenný výběr podle plemenných standardů, pohlavního výrazu, exteriéru a barev, zdraví, výkonnosti Písemné ověření
e Charakterizovat dědičnost tělesných a užitkových vlastností, barev a vad a uplatňování těchto hledisek v plemenitbě Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření a vážení koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a předvést způsob použití měřících pomůcek a fixace koní Praktické předvedení na předvadišti s výkladem
b Klasifikovat měřené tělesné rozměry (výškové, šířkové, délkové, hloubkové, úhly) Praktické předvedení na předvadišti s výkladem
c Předvést praktické měření koní při dodržení zásad měření Praktické předvedení s popisem činnosti a zápisem zjištěných skutečností
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posouzení koně a základní péče o jeho zdraví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit plemeno předvedeného koně a posoudit jeho exteriér (plemenný typ, konstituce, tělesná stavba, pohlavní dimorfismus a výraz, rámec) Praktické předvedení na určených formulářích s výkladem
b Provést slovní a grafický popis koně Praktické předvedení na předepsaných formulářích s výkladem
c Vysvětlit základy etologie koní Ústní ověření
d Popsat základní péči o zdraví a výživu koně a posoudit jeho stav Praktické předvedení s výkladem
e Charakterizovat krajiny těla koně Praktické předvedení s výkladem
f Charakterizovat stavbu a činnost orgánových soustav a vysvětlit jejich vliv na užitkové vlastnosti koně (kosterní a svalová soustava, konstituce a kondice, temperament, charakter) Písemné ověření
g Popsat mechaniku pohybu koně (v základních chodech včetně nepravidelností, na ruce, pod sedlem, v zápřeži a ve volnosti a předvést hodnocení mechaniky pohybu Praktické předvedení s výkladem
h Předvést lineární popis zevnějšku koně se záznamem exteriérových vad a nedostatků v mechanice pohybu Praktické předvedení se zápisem na předepsaných formulářích a s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Hodnocení výkonnosti koní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zkušební řády jednotlivých plemen chovaných na území ČR Písemné ověření
b Předvést hodnocení hříběte při označování a třídění Praktické předvedení s výkladem
c Předvést hodnocení koně při výkonnostních zkouškách pod sedlem včetně bodového hodnocení Praktické předvedení s výkladem
d Předvést hodnocení koně při výkonnostních zkouškách v zápřeži včetně bodového hodnocení Praktické předvedení s výkladem
e Předvést hodnocení koně při výkonnostních zkouškách ve skoku ve volnosti včetně bodového hodnocení Praktické předvedení s výkladem
f Předvést hodnocení koně při chovatelských soutěžích (KMK) v klasických jezdeckých disciplinách Praktické předvedení s výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), a dále s přidělenými či vylosovanými koňmi. Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Vstupní požadavky pro uchazeče – minimální úroveň je dána středním vzděláním s výučním listem v zemědělském oboru, nebo získání dílčí kvalifikace „Chovatel koní“.

Písemné ověření znalostí se doporučuje formou testu.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A.Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B.Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Ověřování kompetencí by mělo pokud možno probíhat v navazujících činnostech vedoucích k ucelenému hodnotitelskému úkonu, který zahrnuje požadavky zkušebních řádů jednotlivých plemenných knih plemen chovaných na území ČR. K praktické zkoušce každého uchazeče musí být připraven jeden dospělý kůň a hříbě ve stáří do dvou let.

 

Zkouška se skládá z následujících částí:

a) Písemná část

b) Praktická část zahrnuje tyto úkoly:

- Určit plemeno předváděného koně, popsat jeho zevnějšek, barvu, odznaky

- Předvést praktické měření a lineární popis

- Předvést hodnocení mechaniky pohybu v kroku, klusu - na ruce a ve volnosti

- Předvést hodnocení klisny nebo hřebce při výkonnostních zkouškách pod sedlem

- Předvést hodnocení klisny při výkonnostních zkouškách v zápřeži

- Předvést hodnocení při skoku ve volnosti

- Předvést hodnocení teplokrevné klisny nebo hřebce při chovatelských soutěžích (KMK) -

toto hodnocení bude provedeno na videozáznamech z těchto soutěží

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou zemědělství, v níž byly zastoupeny:

Agrární komora České republiky

Rybářské sdružení České republiky

Zemědělský svaz České republiky

Svaz chovatelů českého teplokrevníka (SCHČT)

Zoologická zahrada hl. města Prahy

Společnost mladých agrárníků České republiky

Svaz vinařů České republiky

Český svaz včelařů, o. s.

Ministerstvo zemědělství

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely tyto subjekty:

Asociace svazů chovatelů koní České republiky

Šlechtitelský chov koní (ŠCHK) – KUBIŠTA, s. r. o.

Equiservis konzulent, s. r. o.