Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektromontér fotovoltaických systémů
Platnost standardu: Od 11.2.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách při práci na fotovoltaických systémech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit na elektrotechnických výkresech schematické elektrotechnické značky Písemné a ústní ověření
b Popsat v souvislostech funkci fotovoltaických systémů (dále jen FVS) podle výkresové dokumentace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy fotovoltaických systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup zapojování určené části FVS Ústní a písemné ověření
b Naplánovat pracovní operace v závislosti na okolnostech a sledu jednotlivých pracovních činností na určené části FVS Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit pro pracovní činnosti na určené části FVS nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál, určenou část zapojit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné měřicí metody a přístroje pro měření veličin na určené části FVS, měřit určené parametry Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit a interpretovat naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat předepsané postupy při měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě fotovoltaických systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Namontovat, připojit nebo opravit určenou součást FVS, popsat provedené pracovní úkony a zadokumentovat změny na zařízeních Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu určeného elektrického zařízení v rozsahu stanoveném příslušnými ČSN nebo bezpečnostními předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit záznam o připojení určené součásti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž, rekonstrukce a zapojování fotovoltaických systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Propojit čtyři fotovoltaické panely Praktické předvedení a ústní ověření
b Zapojit rozváděč, měnič, omezovač přepětí Praktické předvedení a ústní ověření
c Proměřit a provést kontrolu zapojení určených fotovoltaických zařízení a rozvodů podle technické dokumentace (rozvaděč, měnič, omezovač přepětí) – sériové a paralelní zapojení Praktické předvedení a ústní ověření
d Zřídit zemnicí soustavu pro FVS Praktické předvedení a ústní ověření
e Položit určené vodiče do země (10m) a na konstrukce (20m) Praktické předvedení a ústní ověření
f Připojit měřicí a ovládací zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba, opravy a servis fotovoltaických systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyzkoušet funkčnost určeného zařízení FVS Praktické předvedení a ústní ověření
b Diagnostikovat simulovanou závadu FVS Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozhodnout o postupu odstranění závady na FVS, závadu odstranit Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
d Provést vizuální kontrolu fotovoltaické soustavy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Bezpečnost při obsluze a práci na fotovoltaických systémech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení (vysvětlení, co se rozumí obsluhou a co se považuje za práci na elektrických zařízeních, kvalifikační požadavky na osoby pro obsluhu elektrických zařízení a pro práci na elektrických zařízeních, vysvětlení pojmů práce podle pokynů, pod dohledem, pod dozorem) Ústní a písemné ověření
b Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí u FVS (vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních bez napětí“, postup zajištění beznapěťového stavu pracoviště, příklady opatření k jednotlivým bodům postupu) Ústní a písemné ověření
c Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím u FVS (vysvětlení pojmu „práce na elektrických zařízeních pod napětím“, kvalifikace pro práci pod napětím, opatření pro zajištění bezpečnosti) Ústní a písemné ověření
d Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí (vysvětlení pojmu „práce v blízkosti částí pod napětím“, opatření pro zajištění bezpečnosti) Ústní a písemné ověření
e Dodržovat zásady bezpečnosti práce z hlediska požární ochrany – hašení elektrických zařízení, volba typu ručního hasicího přístroje Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést prostředky ochrany při poruše určeného elektrického zařízení FVS, vysvětlit jejich funkci, účel a uplatnění prostředků ochrany při poruše Písemné a ústní ověření
b Uvést přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití. Nakreslit schémata zapojení proudového chrániče Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

První pomoc při úrazu elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka (uvést příklady přímých a nepřímých účinků elektrického proudu na lidský organismus, vliv velikosti a frekvence proudu a doby jeho působení) Ústní a písemné ověření
b Prokázat znalost poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem, postup záchranných prací v závislosti na rozsahu úrazu vyproštění, ověření životních funkcí, oživovací pokusy, ošetření poranění, přivolání lékařské pomoci Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=101793).

 

Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 6 („elektrotechnik“) bez omezení napětí, nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

 

K přezkoušení níže uvedených kompetencí určí zkoušející část fotovoltaického systému:

  • Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro montáž, zapojování a opravy fotovoltaických systémů

  • Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocování a interpretace naměřených hodnot, přenos dat

  • Zhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení nebo opravě fotovoltaických systémů

  • Montáž, rekonstrukce a zapojování fotovoltaických systémů

  • Údržba, opravy a servis fotovoltaických systémů

 

Zkouška proběhne na cvičném nebo reálném zařízení.

 

Tato PK má vazbu na povinnost vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace energetického a elektrotechnického vzdělávání

E.ON Servisní, s. r. o.

Střední odborná škola elektrotechnická, Centrum odborné přípravy, Hluboká nad Vltavou

OSVČ/Ing. Lubomír Mezník