Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Elektromechanik pro elektrické stroje, přístroje a zařízení
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientovat se v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit základní vztahy a závislosti mezi fyzikálními pojmy a veličinami - elektrické napětí, proud, odpor, výkon a práce stejnosměrného a střídavého proudu Písemné ověření
b Vysvětlit a ukázat na příkladech principy řešení jednoduchých elektrických obvodů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a ukázat na příkladech rozdělení a značení elektrických sítí Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit a ukázat na příkladech způsoby označení vodičů a svorek Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a vysvětlit na příkladech stupně ochrany krytem pomocí IP (international protection) kódu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v Zásadách ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnosti při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkci prostředků základní ochrany Písemné ověření
b Popsat prostředky ochrany při poruše, vysvětlit jejich funkci Písemné ověření
c Popsat přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem Písemné ověření
d Vysvětlit meze dovolených dotykových napětí Písemné ověření
e Vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití Písemné ověření
f Uvést a popsat třídy ochrany elektrických předmětů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce při obsluze a práci na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení Písemné ověření
b Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí Písemné ověření
c Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím Písemné ověření
d Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí Písemné ověření
e Ukázat a vysvětlit správné použití osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) při práci na chladících a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadlech pod napětím Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v jištění elektrických chladicích zařízení, klimatizací a tepelných čerpadel a kladení vedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní zásady pro dimenzování vedení Písemné ověření
b Vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům Písemné ověření
c Popsat základní zásady pro kladení elektrických vedení Písemné ověření
d Vysvětlit hlavní zásady pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů Písemné ověření
e Popsat druhy a provedení pohyblivých přívodů Písemné ověření
f Vysvětlit princip působení ochran proti přepětí Písemné ověření
g Popsat princip ochrany elektrických a elektronických systémů před elektromagnetickými účinky bleskového proudu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických součástech chladicích zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit obsah technické dokumentace zařízení a přístrojů Písemné ověření
b Rozlišovat na elektrotechnických výkresech schematické značky elektrických přístrojů a spotřebičů, obvodů, obvodových prvků a součástek Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit v souvislostech odpovídající charakteristiky u schematických značek obvodových prvků a součástek Praktické předvedení a ústní ověření
d Identifikovat elektrické obvody způsobem umožňujícím zařízení proměřovat a opravovat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí chladicích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Plánovat montážní a demontážní pracovní operace v závislosti na okolnostech a výsledku předchozích činností Praktické předvedení
b Určit pro každou pracovní činnost nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál Praktické předvedení
c Zapojit elektromotor se zabudovanou nadproudovou ochranou Praktické předvedení
d Zapojit elektromotor s přepínáním hvězda trojúhelník Praktické předvedení
e Zapojit stykače, proudové a napěťové chrániče podle zadaného schématu Praktické předvedení
f Zapojit rozvaděč chladicího zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot u chladicích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit a diagnosticky vyhodnotit elektrické a elektronické součásti chladicího zařízení Praktické předvedení
b Volit vhodné měřicí metody a přístroje Praktické předvedení
c Změřit pokles napětí u motorů s kotvou nakrátko Praktické předvedení
d Změřit rozběhový a jmenovitý proud u jednofázového asynchronního motoru Praktické předvedení
e Nastavit měnič frekvence Praktické předvedení
f Změřit přechodový odpor Praktické předvedení
g Změřit izolační odpor Praktické předvedení
h Změřit odpor uzemnění Praktické předvedení
i Změřit teplotu a tlak Praktické předvedení
j Zkontrolovat elektrické hodnoty na převodnících, snímačích, motor-kompresorech Praktické předvedení
k Vyhodnotit naměřené hodnoty elektrických a neelektrických veličin a parametrů z jednotlivých měření Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika poruch chladicích zařízení se zaměřením na elektrotechnické a elektronické elementy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat a popsat závadu a rozhodnout o postupu opravy Praktické předvedení
b Provádět profylaktickou nebo bezpečnostní kontrolu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdokumentovat změny na zařízení a popsat provedené pracovní úkony Praktické předvedení
b Vyhotovit záznam z prováděných kontrol elektrických zařízení v rozsahu návodu k použití nebo v rozsahu stanoveném příslušnými normami nebo místními provozními a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění přípravných činností při montáži, instalaci a opravách chladicích zařízení se zaměřením na elektrotechnické a elektronické elementy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úpravu konce vodiče a zhotovit svazek pro připojení elektromotoru, proudového a napěťového chrániče Praktické předvedení
b Demontovat a sestavit běžný elektromechanický mechanizmus Praktické předvedení
c Demontovat a nahradit běžný elektronický obvod pro měření a regulaci chladicího zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v poskytování první pomoci při úrazu elektrickou energií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka Písemné ověření
b Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým výbojem Písemné ověření
c Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/elektromechanik-pro-slabo#zdravotni-zpusobilost).

Vstupním předpokladem připuštění ke zkoušce a pro výkon povolání/činnosti je předložení platného dokladu o odborné

způsobilosti v elektrotechnice v rozsahu minimálně dle § 6 („elektrotechnik“), nařízení vlády 194/2022 Sb. o požadavcích

na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrickém zařízení a na odbornou způsobilost v elektrotechnice.

 

Rozsah praktických činností během praktické části zkoušky budou určeny písemným zadáním, které zkoušející předloží zkoušenému před vykonáním dané zkoušky. Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut.

Písemná část zkoušky nesmí mít formu testu. Může obsahovat uzavřené i otevřené otázky. Pokud odpovědi na otázky nebudou dostatečně jasné, srozumitelné a přesně formulované, může zkoušející vyzvat uchazeče k jejich dalšímu vysvětlení či zdůvodnění.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Školicí středisko CHKT a TČ, s. r. o.

FRIGOGAS, s. r. o.

Vysoké učení technické v Brně

Cool trade engineering, s. r. o.