Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik strojů a zařízení
Platnost standardu: Od 18.9.2011 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientovat se v základních pojmech a vztazích v elektrotechnice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Napsat základní vztahy mezi elektrickým napětím, proudem, odporem, výkonem a prací pro stejnosměrný a střídavý proud Písemné ověření
b Vysvětlit principy řešení jednoduchých elektrických obvodů Písemné ověření
c Popsat rozdělení a značení elektrických sítí Písemné ověření
d Vysvětlit způsoby označení vodičů a svorek Písemné ověření
e Popsat stupně ochrany krytem pomocí IP (international protection) kódu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ochrana před úrazem elektrickým proudem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkci prostředků základní ochrany Písemné ověření
b Popsat prostředky ochrany při poruše, vysvětlit jejich funkci Písemné ověření
c Popsat přehled opatření pro ochranu před úrazem elektrickým proudem Písemné ověření
d Vysvětlit meze dovolených dotykových napětí Písemné ověření
e Vysvětlit princip proudového chrániče a uvést příklady použití Písemné ověření
f Uvést a popsat třídy ochrany elektrických předmětů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce při obsluze a práci na chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíl mezi obsluhou a prací na elektrickém zařízení Písemné ověření
b Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci bez napětí Písemné ověření
c Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci pod napětím Písemné ověření
d Popsat opatření pro zajištění bezpečnosti při práci v blízkosti živých částí Písemné ověření
e Vyjmenovat osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jištění elektrických chladicích zařízení, klimatizací a tepelných čerpadel a kladení vedení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní zásady pro dimenzování vedení Písemné ověření
b Vysvětlit princip působení ochran proti nadproudům Písemné ověření
c Popsat základní zásady pro kladení elektrických vedení Písemné ověření
d Vysvětlit hlavní zásady pro připojování elektrických přístrojů a spotřebičů Písemné ověření
e Popsat druhy a provedení pohyblivých přívodů Písemné ověření
f Vysvětlit princip působení ochran proti přepětí Písemné ověření
g Popsat princip ochrany elektrických a elektronických systémů před elektromagnetickými účinky bleskového proudu Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických součástích chladicích zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit technickou dokumentaci zařízení a přístrojů Písemné ověření
b Rozlišovat na elektrotechnických výkresech schematické značky elektrických přístrojů a spotřebičů, obvodů, obvodových prvků a součástek Písemné ověření
c Stanovit v souvislostech odpovídající charakteristiky u schematických značek obvodových prvků a součástek Písemné ověření
d Identifikovat elektrické obvody způsobem umožňujícím zařízení proměřovat a opravovat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nářadí, pomůcek a měřidel pro demontáž a montáž, zapojování a opravy elektrických a elektronických součástí chladicích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Plánovat pracovní operace v závislosti na okolnostech a výsledku předchozích činností Písemné ověření
b Určit pro každou pracovní činnost nezbytné měřicí přístroje, nářadí a materiál Písemné ověření
c Zapojit elektromotor se zabudovanou nadproudovou ochranou Praktické předvedení
d Zapojit elektromotor s přepínáním hvězda trojúhelník Praktické předvedení
e Zapojit stykače, proudové a napěťové chrániče podle zadaného schématu Praktické předvedení
f Zapojit rozvaděč chladicího zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření elektrických a neelektrických veličin a parametrů, vyhodnocení naměřených hodnot u chladicích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit a diagnosticky vyhodnotit elektrické a elektronické součásti chladicího zařízení Praktické předvedení
b Volit vhodné měřicí metody a přístroje Praktické předvedení
c Změřit pokles napětí u motorů s kotvou nakrátko Praktické předvedení
d Změřit rozběhový a jmenovitý proud u jednofázového asynchronního motoru Praktické předvedení
e Nastavit měnič frekvence Praktické předvedení
f Změřit přechodový odpor Praktické předvedení
g Změřit izolační odpor Praktické předvedení
h Změřit odpor uzemnění Praktické předvedení
i Změřit teplotu a tlak Praktické předvedení
j Zkontrolovat elektrické hodnoty na převodnících, snímačích, motor-kompresorech Praktické předvedení
k Zpracovat naměřené hodnoty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika poruch chladicích zařízení se zaměřením na elektrotechnické a elektronické elementy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat závadu a rozhodnout o postupu opravy Praktické předvedení
b Provádět profylaktickou nebo bezpečnostní kontrolu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vyhotovování záznamů a povinné dokumentace o provedené montáži, připojení, opravě nebo kontrole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdokumentovat změny na zařízení a popsat provedené pracovní úkony Praktické předvedení
b Provádět kontroly elektrických zařízení v rozsahu návodu k použití nebo stanoveném příslušnými normami nebo místními provozními a bezpečnostními předpisy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění přípravných činností při montáži, instalaci a opravách chladicích zařízení se zaměřením na elektrotechnické a elektronické elementy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravovat konce vodičů, zhotovovat formy a svazky Praktické předvedení
b Demontovat a sestavovat běžné elektromechanické mechanizmy Praktické předvedení
c Demontovat a nahrazovat elektronické obvody pro měření a regulaci chladicích zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

První pomoc při úrazu elektrickou energií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účinky elektrického proudu na člověka Písemné ověření
b Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým výbojem Písemné ověření
c Popsat poskytnutí první pomoci při úrazu elektrickým proudem Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce používat.

Pro samostatný výkon povolání je třeba splňovat podmínky vyhl. č. 50/1978 Sb. Autorizovaná osoba je povinna v pozvánce ke zkoušce na toto uchazeče upozornit.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO. Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeč předloží přihlášku ke zkoušce, potvrzení o zdravotní způsobilosti pro práci na elektrických zařízeních, občanský průkaz či jiný doklad osvědčující jeho totožnost.

 

Při ověřování splnění kritérií bude přihlíženo především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven SR pro vyhrazená zařízení, v níž byly zastoupeny:

Školicí středisko CHKT

Drážní úřad

Sportservis ZANAP

Elektrotechnický svaz český (ESČ)

Unie výtahového průmyslu ČR

Uno Praha, s. r. o.

VÚBP, v. v. i. Praha

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely tyto subjekty:

Svaz chladicí a klimatizační techniky