Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Servisní mechanik „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace fyzikálních základů strojního chlazení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat základní jednotky SI obsažené v normách ISO pro chlazení a klimatizaci Písemné ověření
b Nakreslit schéma kompresorového (parního) chladicího cyklu (okruhu); vysvětlit základní principy funkce, a fyzikální (termodynamické) procesy a používané pojmy jako například chladicí výkon, sací tlak, vypařovací teplota, přehřátí, výtlačný tlak, kondenzační teplota, podchlazení kapalného chladiva, kompresní teplo, entalpie, kritická teplota; vysvětlit pojem „teplotního skluzu“ azeotropických chladiv Písemné ověření
c Vysvětlit s použitím parních tabulek a log (p/h) diagramu a průběh vypařování kapalného chladiva, přehřátí, kompresi, kondenzaci stlačených par, podchlazení a expanzi kapaliny Písemné ověření
d Vysvětlit pojem chladicí faktor, topný faktor. Vysvětlit rozdíl mezi chladicím a topným faktorem. Uvést možnosti a význam jejich optimalizace Písemné ověření
e Vysvětlit význam různých druhů tlaků (např.: výpočtový, manometrický, při tlakové zkoušce, při zkoušce těsnosti okruhu a eventuálních úniků) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Funkce velkých chladicích systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit termodynamické a mechanické funkce hlavních prvků a aparátů chladicích okruhů a termodynamické pochody probíhající při jednom pracovním cyklu okruhu jednostupňového a vícestupňového Písemné ověření
b Vysvětlit funkci ostatních součástí a přístrojů používaných ve velkých chladicích systémech Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vliv běžných chladiv a mazacích olejů na životní prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nepříznivý vliv některých chladiv na ozonovou vrstvu Země a na změny klimatu vlivem skleníkového efektu. Vysvětlit pojem GWP (global warming potential) a podle zadání vypočítat hodnotu ekvivalentu oxidu uhličitého Písemné ověření
b Uvést základní rozdělení chladiv, vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými typy chladiv (jednosložková, vícesložková, zeotropické a azeotropické směsi), s přihlédnutím k použití v chladicí a klimatizační technice (ChKT) a tepelných čerpadlech (TČ) Písemné ověření
c Uvést označování chladiv, zásady označování chladiv a odvození jejich vlastností z označení Písemné ověření
d Definovat základní rozdělení olejů. Uvést základní pojmy spojené s chladivovými (nízkotuhnoucími) oleji (polarita, hygroskopičnost, viskozita, viskozitní index, bod tuhnutí, rozpustnost a mísitelnost s chladivy, chemická odolnost); vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými typy olejů s přihlédnutím k použití v ChKT a TČ Písemné ověření
e Uvést postupy pro manipulaci, skladování a přepravu kontaminovaných chladiv a olejů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Využívání technické dokumentace a norem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a projekty pro instalaci velkých chladicích zařízení (klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout řešení prostupů potrubí stěnami, zásady pro pokládání do kanálů, řešení výškových rozdílů, ukládání do žlabů, upevňování – dilatace, vibrace a řešení vracení oleje „vyházeného“ kompresorem do okruhu Písemné ověření
c Vysvětlit základní normy a předpisy o bezpečnosti chladicích zařízení a manipulaci s chladivy Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika běžných závad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést prvotní diagnostiku zařízení s dosud neidentifikovanou závadou bez použití servisního nářadí a pomůcek (s využitím zraku, hmatu, sluchu a čichu) Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Navrhnout a zdůvodnit další kroky technologického postupu a určit potřebné servisní nářadí pro jednoznačné diagnostikování závady po zjištění: „vysoké teploty hlavy kompresoru, žádného nebo nedostatečného omrzání výparníku, syčení expanzního orgánu“ Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Navrhnout a zdůvodnit další kroky technologického postupu a určit potřebné servisní nářadí pro jednoznačné diagnostikování závady po zjištění: „vysoké teploty hlavy kompresoru, neomrzlého výparníku, kdy expanzní orgán nevydává žádný provozní zvuk a kdy teplota teplosměnné plochy kondenzátoru se blíží teplotě blízké okolnímu prostředí“ Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Navrhnout a zdůvodnit další kroky technologického postupu a určit potřebné servisní nářadí pro jednoznačné diagnostikování druhu závady po zjištění: „omrzlého sacího potrubí, včetně sacího hrdla kompresoru“ Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit kritérium a) a k tomu další dvě z uvedených.
3

Detekce úniků chladiv a olejů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukázat potenciální místa úniků chladiva z daného zařízení Praktické předvedení
b Provést kontrolu záznamů o zařízení a zjistit relevantní informace o všech opakujících se problémech nebo problémových oblastech, kterým je zapotřebí z hlediska detekce úniků věnovat zvláštní pozornost Praktické předvedení
c Provést vizuální kontrolu daného okruhu v souladu s platnou legislativou, která stanovuje požadavky na těsnost stacionárních chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel Praktické předvedení
d Provést kontrolu těsnosti okruhu jednou z přímých metod Praktické předvedení
e Provést přímou kontrolu těsnosti okruhu elektronickým detektorem Praktické předvedení
f Provést kontroly těsnosti okruhu nepřímou metodou s využitím přenosných měřicích a kontrolních zařízení (sady manometrů, teploměrů a vakuometrů) a vysvětlit naměřené hodnoty Praktické předvedení
g Vyplnit legislativou požadované dokumenty a certifikáty. Doplnit údaje o tlakové zkoušce za účelem kontroly těsnosti do záznamů o zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace chladicího zařízení s jednokompresorovou kondenzační jednotkou a uvádění do provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a projekty pro instalaci nových chladicích zařízení (klimatizačních zařízení, tepelných čerpadel) Praktické předvedení
b Vybrat potřebné nářadí včetně pomůcek pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce k provedení montáže daného zařízení Praktické předvedení
c Vysvětlit redukci a dělení (odbočky) měděného chladivového potrubí pro průtoky ve vodorovném i svislém stoupajícím či klesajícím směru způsoby zaručujícími minimalizaci netěsností Písemné ověření
d Provést vyhrdlení vodorovného měděného potrubí do stoupající odbočky způsobem vhodným pro minimalizací netěsností Praktické předvedení
e Určit a zdůvodnit sled jednotlivých technologických kroků a postupů montáže komponent nového zařízení, včetně provádění tepelných izolací potrubí Písemné ověření
f Určit a zdůvodnit sled jednotlivých kroků a postupů před uváděním nového zařízení do provozu po montáži (vakuování a sled jednotlivých zkoušek) Písemné ověření
g Provést a popsat zkoušky těsnosti okruhu před naplněním provozní náplně chladiva (zkouška přetlakem a vakuem) Praktické předvedení
h Naplnit provozní náplň chladiva způsobem vhodným pro použité chladivo (jednosložkové - tzv. čisté, zeotropickou nebo azeotropickou směs) a provést zkoušky těsnosti okruhu zařízení před prvým uvedením do provozu Praktické předvedení
i Uvést zařízení do zkušebního provozu, nastavit a seřídit použité řídicí, regulační, kontrolní a jisticí zařízení Praktické předvedení
j Vyplnit legislativou požadované dokumenty, předat zařízení, poučit obsluhu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Instalace, uvádění do provozu, údržba a opravy vícekompresorových sdružených jednotek a jejich řízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat sdružené uspořádání kompresorů, jeho výhody, naskicovat jednoduchá bloková schémata nejpoužívanějších provedení (jednoteplotní, dvouteplotní, paralelní, booster) Písemné ověření
b Popsat a zdůvodnit význam sací komory pro vracení oleje do jednotlivých kompresorů v závislosti na jejich dynamickém zatížení a vysvětlit řešení, které zajišťuje udržování stejné hladiny oleje v jednotlivých kompresorech, kdy sdružená jednotka není opatřena sací komorou, ale odlučovačem oleje na výtlaku Písemné ověření
c Popsat a zdůvodnit nezbytnost a funkci dělení sacího potrubí pro vracení oleje v případech, kdy vstup sání do sdružené jednotky je výše než ukončení sběrného sacího potrubí Písemné ověření
d Naskicovat provedení začátků a konců dvoj- nebo trojnásobného děleného sacího potrubí a vysvětlit důležitost správného dimenzování, pokládání a izolování sacího potrubí rozsáhlých sítí systémů a s mnohačetnými přípojnými místy Praktické předvedení
e Popsat a zdůvodnit nezbytnost a funkci dělení výtlačného potrubí, kdy společný výtlak kompresorů (výtlačné hrdlo) sdružené jednotky je níže než vstup do kondenzátoru umístěného například na střeše objektu Písemné ověření
f Naskicovat provedení začátků a konců dvoj- nebo trojnásobného děleného výtlačného potrubí Praktické předvedení
g Naskicovat a zdůvodnit umístění mechanického (klasického) termostatického expanzního ventilu s vnějším vyrovnáním tlaku a s: kapalinovou, plynovou (parní) a absorpční náplní termočlánku a vyznačit správné místo a polohu umístění tykavky a vedení kapiláry Praktické předvedení
h Popsat a zdůvodnit, proč regulačním šroubem nelze měnit výkon termostatických ventilů Písemné ověření
i Naskicovat umísťování rozdělovacích hlavic a popsat funkci mechanických termostatických expanzních ventilů bez a s vnějším vyrovnáním tlaku a elektronických expanzních pulzních ventilů a ventilů s krokovým motorem Praktické předvedení
j Provést kontrolu kompletnosti okruhu chladicího okruhu (tepelného čerpadla, klimatizačního zařízení) před prvním uvedením do provozu nebo po provedení podstatných změn Praktické předvedení
k Provést kontrolu těsnosti vymezené části potrubního systému vakuem a podrobně popsat postup tlakové zkoušky pevnosti a zkoušky těsnosti přetlakem Praktické předvedení
l Naplnit systém chladivem a zkontrolovat všechny činnosti potřebné k tomu, aby systém splňoval předem definované požadavky (tzn. funkčnost, kontrolu teplot nebo výkonu, kontroly kvality spojů na přítomnost koroze) Praktické předvedení
m Identifikovat závadu, navrhnout způsob opravy a rozhodnout o technologicky nejvhodnějším postupu opravy Praktické předvedení
n Podle druhu použitého chladiva rozhodnout o postupu a způsobu jeho doplnění; popsat úkony potřebné pro eventuální výměnu (opravu) vadné části, doplnění chladiva, seřízení a pro znovuuvedení do provozu Písemné ověření
o Objasnit základní terminologii a zkratky používané v návodech pro řídící, regulační, kontrolní a komunikační soustavy sdružených jednotek i přípojných členů Písemné ověření
p Vyplnit legislativou požadované dokumenty a certifikáty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ekologické plnění chladiv a olejů a jejich znovuzískávání u velkých chladících zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit postup plnění chladiv a olejů a jejich znovuzískávání ze schématu velkého chladicího zařízení Ústní ověření
b Napojit a odpojit s minimálními emisemi měřidla a potřebná zařízení Praktické předvedení
c Přečerpat chladivo do lahví jak ve stavu kapalném, tak plynném Praktické předvedení
d Použít přídavné recyklačního zařízení k znovuzískání chladiva a napojit a odpojit s minimálními emisemi recyklační zařízení Praktické předvedení
e Vypustit olej kontaminovaný fluorovaným skleníkovým plynem ze systému Praktické předvedení
f Určit v jakém skupenství může být dané chladivo přečerpáváno Praktické předvedení
g Doplnit do záznamů o zařízení všechny informace týkající se znovuzískaného nebo doplněného chladiva Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti při obsluze a práci na velkých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní znalosti o legislativních a normativních dokumentech týkajících se bezpečnosti při obsluze a práci na velkých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech Písemné ověření
b Popsat zdravotní rizika a poskytnutí první pomoci při úrazu používanými chemickými látkami a přípravky Písemné ověření
c Popsat mechanická rizika při práci na velkých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech a poskytování první pomoci při těchto úrazech Písemné ověření
d Popsat rizika při práci na velkých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech vyplývající z charakteru částí těchto systémů jako vyhrazených tlakových zařízení a poskytování první pomoci při těchto úrazech Písemné ověření
e Popsat rizika při práci na velkých chladicích a klimatizačních zařízeních a tepelných čerpadlech vyplývající z charakteru částí těchto systémů jako vyhrazených elektrických zařízení a poskytování první pomoci při těchto úrazech Písemné ověření
f Popsat ochranná protipožární opatření při práci na velkých chladicích zařízeních Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/servisni-mechanik-velkych#zdravotni-zpusobilost).

Pro samostatný výkon povolání je třeba splňovat podmínky elektrotechnické způsobilosti dle § 6 nebo § 7 Nařízení vlády č. 194/2022 o požadavcích na odbornou způsobilost k výkonu činností na elektrických zařízeních a na odbornou způsobilost v elektrotechnice a certifikace podle čl. 10 Nařízení (EU) č. 517/2014, § 10 zákona č. 73/2012 Sb. a Nařízení EU č.2015/2067o činnostech v oblasti instalace, servisu, údržby, opravy, znovuzískávání a kontroly těsnosti zařízení s obsahem fluorovaných skleníkových plynů a látek poškozujících ozonovou vrstvu (tzv. regulovaných látek). Autorizovaná osoba je povinna v pozvánce ke zkoušce na toto uchazeče upozornit.

Veškeré zkoušky znalostí a dovedností jsou prováděny s chladivovými systémy a jejich součástmi, které se používají u „velkých“ chladicích a klimatizačních zařízení a tepelných čerpadel (s náplní okruhu nad 3 kg náplně chladiva nebo nad 6 kg náplně chladiva pro hermetické okruhy). Rovněž jsou používány technologické postupy určené pro tuto kategorii chladivových systémů.

 

Podle upřesnění zkušebního komisaře ověřování dovedností pro tyto kategorie bude spojeno v navazující činnosti, které povedou k ucelenému opravárenskému úkonu.

Při ověřování splnění kritérií bude přihlíženo především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

 

Zkoušející musí být přítomen u zkoušky po celou dobu zkoušení uchazečů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Školicí středisko CHKT

Drážní úřad

Sportservis ZANAP

Elektrotechnický svaz český (ESČ)

Unie výtahového průmyslu ČR

Uno Praha, s. r. o.

VÚBP, v. v. i., Praha

Svaz chladicí a klimatizační techniky