Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Správce veřejného pohřebiště
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Definování veřejného pohřebiště, jeho zřízení a vymezení činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem veřejného pohřebiště a uvést, čím se odlišuje od pohřebiště neveřejného Ústní ověření
b Vysvětlit, kdo může zřídit a provozovat veřejné pohřebiště, a uvést základní požadavky na jeho provozování Ústní ověření
c Vysvětlit, kdy lze na veřejném pohřebišti vydat zákaz pohřbívání, případně pohřebiště zrušit a jaké podmínky je třeba dodržet Ústní ověření
d Vyjmenovat, jaké činnosti do provozování pohřebiště patří a jak je lze zajistit Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Definování pohřbívání, exhumace a nakládání se zpopelněnými ostatky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem pohřbení a vyjmenovat základní podmínky pro pohřbení do hrobu a hrobky na pohřebišti Ústní ověření
b Vysvětlit, kdo smí provádět výkopové práce pro pohřbení a vlastní pohřbení na pohřebišti a za jakých podmínek Ústní ověření
c Definovat pojem exhumace, vyjmenovat zákonné podmínky pro její povolení a místní předpisy regulující její provedení Ústní ověření
d Popsat způsoby nakládání se zpopelněnými ostatky a možnosti jejich uložení na pohřebišti a uvést oprávněné osoby, které mohou tyto úkony vykonávat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vymezení náležitostí Řádu veřejného pohřebiště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní náležitosti Řádu veřejného pohřebiště, způsob vyhlášení a místo jeho zveřejnění Ústní ověření
b Vytvořit komplexní návrh Řádu veřejného pohřebiště podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Užívání hrobového místa na veřejném pohřebišti a přechod nájmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem hrobové místo a popsat jeho jednotlivé druhy, včetně účelu užití Ústní ověření
b Vymezit základní náležitosti smlouvy o nájmu hrobového místa Ústní ověření
c Vytvořit komplexní návrh smlouvy o nájmu hrobového místa podle zadání Praktické předvedení
d Charakterizovat varianty přechodu nájmu hrobového místa a vlastnictví hrobového zařízení na dědice Ústní ověření
e Uvést způsob užívání hrobového místa a možné zásahy provozovatele do něj během doby trvání nájmu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Skončení nájmu hrobového místa a vyklizení od hrobového zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat důvody skončení nájmu hrobového místa a povinnosti provozovatele před skončením dosavadní doby nájmu a uvést, za jakých podmínek lze žádost nájemce o obnovu smlouvy o nájmu odmítnout Ústní ověření
b Vysvětlit povinnosti nájemce při skončení nájmu Ústní ověření
c Uvést možnosti nakládaní s hrobovým zařízením po skončení nájmu a základní podmínky pro označení věci jako opuštěné Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení předepsané evidence veřejného pohřebiště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní normy pro shromažďování a zpracovávání osobních údajů pro evidenci pohřebiště Ústní ověření
b Vyjmenovat povinné údaje uvedené v evidenci k jednotlivým hrobovým místům Ústní ověření
c Uvést možné formy a rozsah vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště a zdůvodnit výhody svázané knihy Ústní ověření
d Orientovat se ve schematickém plánu pohřebiště ve vazbě na evidenci veřejného pohřebiště Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat kritéria pro výběr vhodné hřbitovní knihy a vhodného softwaru pro vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště Ústní ověření
f Uvést účelné doby archivace písemností souvisejících s provozováním veřejného pohřebiště, včetně skartačních lhůt Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Oceňování nájmu hrobových míst a služeb na veřejném pohřebišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní normy pro oceňování zboží a služeb Ústní ověření
b Vyjmenovat předpisy, na jejichž základě musí provozovatel pohřebiště regulovat ceny nájmu hrobových míst Ústní ověření
c Vysvětlit, kdo obecně stanoví cenu, jak se vyhlašuje a eviduje Ústní ověření
d Vysvětlit princip regulace cen, její druhy, kdo je stanoví a jak Ústní ověření
e Vyjmenovat rozsah regulace cen v pohřebnictví Ústní ověření
f Vytvořit nařízení obce o stanovení maximální ceny služeb spojených s nájmem hrobového místa Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

U kompetence Vymezení náležitosti řádu veřejného pohřebiště, kritérium b); Užívání hrobového místa na veřejném pohřebišti a přechod nájmu, kritérium c) autorizovaná osoba připraví jedno zadání, na jehož základě uchazeč splní daná kritéria.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

 1. Střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti provozování veřejného pohřebiště.
 2. Profesní kvalifikace 69-019-M Administrátor/administrátorka pohřebiště a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti provozování veřejného pohřebiště.

 

Další požadavky:

 • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor/lektorka dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
 • Autorizovaná osoba musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo pro místní rozvoj, www.mmr.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Autorizovaná osoba zajistí:

 • místnost pro provedení zkoušky,
 • PC s tiskárnou a připojením na internet k ověření způsobilosti práce na PC,
 • software pro vedení evidence pohřebiště,
 • schematický plán hřbitova,
 • předlohu Řádu veřejného pohřebiště,
 • předlohu smlouvy o nájmu hrobového místa,
 • platné znění zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů v elektronické podobě nebo tištěné podobě, který je k dispozici uchazeči po celou dobu zkoušky. V případě tištěné podoby je potřeba, aby počet výtisků odpovídal počtu uchazečů o zkoušku.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 20 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 5 až 7 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pegas CZ s. r. o., Praha

Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha

Tobit, z. s., Jihlava