Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Keramický technik mistr
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy, které se týkají zadané keramické výroby, orientovat se v těchto normách Ústní ověření
b Přečíst a popsat výrobní výkres a související technologickou dokumentaci k zadanému výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob kontroly dodržení technologického postupu a systémy řízení kvality ISO 9001 Ústní ověření
b Popsat, jak kontrola dodržování technologických postupů ovlivňuje výslednou kvalitu produktů Ústní ověření
c Vyjmenovat základní bezpečnostní předpisy charakteristické pro keramickou výrobu, uvést základní parametry pro rizikové oblasti (hlučnost, prašnost, ochranné prvky technologických zařízení) v keramické výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci pro zadaný výrobek v keramické výrobě Ústní ověření
b Uvést hlavní parametry, které by měla provozní dokumentace pro zadaný výrobek v keramické výrobě obsahovat Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní parametry spojené s vykazováním výkonů pracovníků a jejich odměňováním Ústní ověření
b Vysvětlit princip hodnocení a odměňování pracovníků v keramické výrobě a zpracovat pracovní výkaz podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Organizace preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro keramickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy preventivních prohlídek a oprav, které se týkají provozu strojů a zařízení v keramické výrobě Ústní ověření
b Uvést údaje, které by měly být uvedeny v dokumentacích určených pro jednotlivé stroje a zařízení v keramické výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní parametry nutné pro správnou koordinaci pracovních operací v keramické výrobě Ústní ověření
b Vytvořit a popsat plán výroby zadaného výrobku v keramické výrobě s popisem návazností jednotlivých výrobních procesů a definovat vazby mezi jednotlivými technologickými kroky v keramické výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní problémy a rizika spojené s jednotlivými technologickými operacemi v keramické výrobě Ústní ověření
b Navrhnout způsoby vedoucí k odstranění problémů v keramické výrobě na základě modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení technologického úseku keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit klíčové parametry typické pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsob technologického zajištění daného úseku keramické výroby pro zadaný výrobek Ústní ověření
c Popsat způsob personálního zajištění daného úseku keramické výroby Ústní ověření
d Navrhnout a popsat optimální prostorové rozložení výrobních technologických procesů z hlediska maximální produktivity keramické výroby na základě modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení a motivování zaměstnanců v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah pracovního řádu pro daný úsek výroby, uvést pracovněprávní předpisy a požadavky na BOZP Ústní ověření
b Popsat komunikaci mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu vedoucí k motivování zaměstnanců Ústní ověření
c Předvést na modelové situaci jednání s lidmi při řešení výrobního problému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/keramicky-technik-mistr#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby připraví nabídku různých druhů keramických výrobků (minimálně 2 druhy výrobků), typy pracovních operací (uvedení minimálně 2 typů operací ve formě názvů pracovních operací), vzorky keramických materiálů (minimálně 3 kusy vzorků vad na výrobek) a umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. O formě seznámení uchazeče s nabídkou keramických výrobků, pracovních operací, vzorků keramických materiálů a s přehledem doporučené odborné literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby připraví minimálně jednu modelovou situaci pro každou z těchto ověřovaných odborných kompetencí: Operativní řešení organizačních a provozních problémů v keramické výrobě, kritérium hodnocení b); Řízení technologického úseku keramické výroby, kritérium hodnocení d); Vedení a motivování zaměstnanců v keramické výrobě, kritérium hodnocení c).

 

Uchazeč bude mít při zkoušce k dispozici PC s nainstalovaným kancelářským SW obsahujícím textový editor, tabulkový procesor a program pro tvorbu prezentace. S pomocí uvedeného vybavení bude uchazeč zpracovávat úkoly ověřující tyto odborné kompetence: Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v keramické výrobě, kritérium hodnocení b); Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v keramické výrobě, kritérium hodnocení b); Operativní řešení organizačních a provozních problémů v keramické výrobě, kritérium hodnocení b); Řízení technologického úseku keramické výroby, kritérium hodnocení d).

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby sdělí uchazeči SW vybavení pro potřeby zkoušky z PK v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

LAUFEN CZ, s. r. o.

LASSELSBERGER, s. r. o.

G. BENEDIKT Karlovy Vary, s. r. o.

Imerys CZ, s. r. o.