Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků
Platnost standardu: Od 15.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provedení převozu lidských pozůstatků a ostatků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pietní a ekologické zacházení s lidskými pozůstatky a lidskými ostatky včetně rozlišení těchto pojmů Ústní ověření
b Vyjmenovat doklady potřebné k převzetí lidských pozůstatků a lidských ostatků k převozu a řídit se pokyny daných prohlížejícím lékařem nebo pokyny pověřeného orgánu hygienické služby, příp. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Ústní ověření
c Uvést, kdo a za jakých podmínek nařizuje a hradí převoz lidských pozůstatků k soudní, vědecké nebo zdravotní pitvě Ústní ověření
d Určit podmínky, za kterých smí být proveden převoz v transportním vaku Ústní ověření
e Předvést přípravu, označení a vybavení transportní a konečné rakve včetně sepsání záznamu příjmu objednávky k převozu z místa úmrtí podle zadání Praktické předvedení
f Vyhotovit záznam do jízdního výkazu s uvedením času převozu, trasy převozu (počátek a konec), počet ujetých kilometrů, případně jiné údaje (oblékání, čekání a jiné) o skutečnostech, které významně ovlivňují provedení služby Praktické předvedení
g Předvést přípravu lidských pozůstatků k uložení do transportní rakve včetně jejich označení jménem tak, aby byla možnost kdykoliv ověřit totožnost (např. zajistit páskou z PVC na kotník nebo zápěstí) Praktické předvedení
h Předvést manipulaci s lidskými pozůstatky při ukládání na nosítka, do transportního vaku a do transportní rakve (řidič a závozník) Praktické předvedení
i Předvést ukládání rakve s lidskými pozůstatky a vaku s lidskými pozůstatky do pohřebního vozu (řidič a závozník) Praktické předvedení
j Popsat zákonem stanovené vybavení pohřebního vozu nebo pohřební přestavby vozu Ústní ověření
k Uvést zásady a lhůty pro převoz lidských pozůstatků po pracovní době (v pohotovostním režimu) Ústní ověření
l Vysvětlit hlavní kritické body (hygienické, bezpečnostní i pietní) při manipulaci s lidskými pozůstatky nalezenými mimo zdravotnické zařízení, v obydlích, na veřejných prostranstvích, při dopravní nehodě nebo ve volné přírodě Ústní ověření
m Popsat postup přípravy převozu lidských pozůstatků za hranice ČR a vybavení transportní rakve podle Berlínské a Štrasburské mezinárodní smlouvy Ústní ověření
n Vyjmenovat doklady nutné k zajištění mezinárodního převozu lidských pozůstatků nebo ostatků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obstarání úkonů při smutečních obřadech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný společenský oděv a obuv, zvážit použití pokrývky hlavy Praktické předvedení
b Popsat nezbytné úkony a činnosti při přípravě a v průběhu smutečního rozloučení v kostele nebo v obřadní síni, při pohřbu do země nebo hrobky Ústní ověření
c Určit podmínky pro vystavení těla zemřelého v otevřené rakvi a popsat činnosti při přípravě a v průběhu takové výstavy Ústní ověření
d Určit, jak umístit v obřadní síni rakev na katafalk, kam rozmístit donesené květinové dary (věnce, kytice se stuhami, podle kterých je možné určit dárce) a kam ukládat dary nejbližších pozůstalých Praktické předvedení
e Stanovit, kdy zpravidla končí smuteční obřad v občanské obřadní síni, v kostele nebo na veřejném pohřebišti Ústní ověření
f Po ukončení obřadu včetně spuštění rakve provést zpětný zásyp hrobu, demontáž použitého bednění, uložení květinových darů na rov hrobu a následný úklid, případně umytí vlastního nebo i sousedních hrobů Praktické předvedení
g Popsat postup při pohřbení zpopelněním (převzetí urny se zpopelněnými ostatky z krematoria a předání objednavateli) Ústní ověření
h Předvést smísení zpopelněných lidských ostatků se zemí do anonymního společného hrobu včetně zápisu s podpisem odpovědné a provádějící osoby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přechodné ukládání lidských pozůstatků do doby pohřbení.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zákonem stanovené podmínky pro prostory pro přechodné ukládání lidských pozůstatků Ústní ověření
b Popsat obvyklá vybavení prostor pro ukládání lidských pozůstatků Ústní ověření
c Vyjmenovat údaje vedené v evidenci o lidských pozůstatcích přijatých k přechodnému uložení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Omývání, uzavření tělních otvorů, holení, kosmetická úprava, oblékání a další úpravy lidských pozůstatků do rakví při přípravě smutečních obřadů nebo ve spolupráci s pozůstalými

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby úpravy lidských pozůstatků před jejich uložením do konečné rakve Ústní ověření
b Vyjmenovat možnosti ošetření lidských pozůstatků zpomalujících posmrtné změny a rozlišit pojmy konzervace a balzamace lidských pozůstatků Ústní ověření
c Omýt, uzavřít tělní otvory, oholit, učesat a kosmeticky upravit lidské pozůstatky určené pro výstav v otevřené rakvi Praktické předvedení
d Předvést postup svlékání a oblékání upravených lidských pozůstatků do rubáše nebo do šatů podle zadání Praktické předvedení
e Určit podmínky, za kterých je možné, vyžádá-li si zákazník službu, uložení zesnulého do konečné rakve již v místě úmrtí (zpravidla v bytě, účast pozůstalých při oblékání a ukládání lidských pozůstatků do rakve) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikování základních zásad pohřbívání v poradenství pro pozůstalé

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam pohřebního rituálu a předložit argumenty pro důstojné rozloučení se zemřelým Ústní ověření
b Vysvětlit, co je možné udělat v případě očekávaného úmrtí doma (jak splnit oznamovací povinnost o úmrtí, jak pomoci pozůstalému v posledním kontaktu s tělem zemřelého, kdy je nutné kontaktovat pohřební službu, jak zmírnit chorobný strach z těla zemřelého a z jeho pohřbení zaživa) Ústní ověření
c Objasnit postup při objednávání pohřbu a hrobového místa (především po vyzvednutí urny), popsat průběh pohřebních obřadů nad rakví (občanských i náboženských, způsob kondolence) Ústní ověření
d Předložit argumenty podporující skutečnost, že „pohřeb bez obřadu“ může způsobit závažné právní i psychické problémy blízkým i vzdáleným pozůstalým Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úklid, čištění a dezinfekce prostorů aut, transportních rakví, márnic a chladících zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat přípravky použitelné pro dezinfekci pohřebního vozu, transportních rakví, márnic a chladicích zařízení Ústní ověření
b Provést desinfekci vybraného objektu, použít osobní ochranné prostředky a zajistit ochranu životního prostředí Praktické předvedení
c Zacházet s nástrojem a pomůckou podle zásad bezpečnosti a hygieny práce Praktické předvedení
d Vysvětlit na příkladech kritické hygienické body a místa kritická pro zranění nebo zavlečení nákazy do organismu. Uvést, kdy a za jakých podmínek lze chladicí zařízení čistit Ústní ověření
e Vysvětlit způsob dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek, popř. způsob jejich detoxikace nebo likvidace (bylo-li při převozu podezření, že šlo o lidské pozůstatky osoby, která v době úmrtí byla nakažena infekčními onemocněními, vyvolanými vysoce rizikovými biologickými agens a jejich toxiny). Vysvětlit důvody pro oddělení šatny špinavé a čisté, separátní pračky na montérky, separátního sociálního zařízení, sprchy Ústní ověření
f Určit místo, oddělené od běžného odpadu, kam ukládat zbytky rakví, polštářů, oděvů, kytic, stuh apod. Uvést, které vlastnosti činí tento odpad z pohřebnictví nebezpečným (infekčnost) a jak může provozovatel nakládat s infekčními odpady pohřební služby podle zákona o odpadech Ústní ověření
g Upozornit, že lidské pozůstatky a ostatky, včetně pevných implantátů, nejsou odpadem nebo věcí v občanskoprávním smyslu, kterou lze vlastnit, dědit nebo s ní obchodovat Ústní ověření
h Obaly a zbytky čisticích a úklidových prostředků likvidovat podle předpisů na ochranu životního prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Klade důraz nejen na hygienické, ale i etické aspekty manipulace s lidskými pozůstatky.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Po celou dobu hodnocení je sledováno nejen dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu, ale i to, zda uchazeč po celou dobu práce dodržoval zásady piety, důstojnosti a slušnosti při práci s lidskými pozůstatky (potlačil profesionální otrlost). Praktické předvedení manipulace s lidskými pozůstatky musí být provedeno vždy ve dvojici, buďto s figurantem nebo s dalším uchazečem o profesní kvalifikaci. Na rakev a víko rakve je zakázáno odkládat jakékoliv pomůcky a pracovní předměty. Při práci nejíst a nekouřit.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině

Ing. Václav Graf

Sdružení pohřebnictví

Pohřební ústav hl. m. Prahy

Katedra sociologie a andragogiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci