Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Pracovník pro úpravu a přepravu lidských pozůstatků
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Převážení lidských pozůstatků a ostatků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pietní zacházení s lidskými pozůstatky a lidskými ostatky, včetně rozlišení těchto pojmů Ústní ověření
b Vyjmenovat doklady potřebné k převzetí lidských pozůstatků a lidských ostatků k převozu a uvést proč a jakým způsobem jsou stanoveny pokyny prohlížejícího lékaře nebo orgánu ochrany veřejného zdraví, příp. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, pro zacházení s nimi Ústní ověření
c Uvést, kdo a za jakých podmínek nařizuje a hradí převoz lidských pozůstatků k soudní, vědecké nebo zdravotní pitvě Ústní ověření
d Určit podmínky, za kterých smí být proveden převoz v transportním vaku Ústní ověření
e Předvést přípravu, označení a vybavení transportní a konečné rakve, včetně sepsání záznamu příjmu objednávky k převozu z místa úmrtí podle zadání Praktické předvedení
f Vyhotovit záznam do jízdního výkazu s uvedením času a trasy převozu (počátek a konec), počet ujetých kilometrů, případně jiné údaje (oblékání, čekání a jiné) o skutečnostech, které významně ovlivňují provedení služby podle zadání Praktické předvedení
g Předvést přípravu lidských pozůstatků k uložení do transportní rakve a jejich označení jménem, aby bylo možné kdykoli ověřit jejich identifikaci (např. zajistit páskou z PVC na kotník nebo zápěstí) Praktické předvedení
h Předvést manipulaci s lidskými pozůstatky při ukládání na nosítka, do transportního vaku a do transportní rakve (řidič a závozník) Praktické předvedení
i Předvést ukládání rakve s lidskými pozůstatky a vaku s lidskými pozůstatky do pohřebního vozidla (řidič a závozník) Praktické předvedení
j Popsat zákonem stanovené vybavení pohřebního vozidla pro provoz na pozemích komunikacích Ústní ověření
k Vysvětlit hlavní kritické body (hygienické, bezpečnostní i pietní) při manipulaci s lidskými pozůstatky nalezenými mimo zdravotnické zařízení, v obydlích, na veřejných prostranstvích, při dopravní nehodě nebo ve volné přírodě Ústní ověření
l Popsat postup přípravy převozu lidských pozůstatků za hranice ČR a vybavení transportní rakve podle Mezinárodního Ujednání Berlín, Štrasburk) Ústní ověření
m Vyjmenovat doklady nutné k zajištění mezinárodního převozu lidských pozůstatků nebo ostatků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obstarání úkonů při smutečních obřadech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný společenský oděv a obuv, zvážit použití pokrývky hlavy Praktické předvedení
b Popsat nezbytné úkony a činnosti při přípravě a v průběhu smutečního rozloučení v kostele nebo v obřadní síni, při pohřbu do země nebo hrobky Ústní ověření
c Určit podmínky pro vystavení těla zemřelého v otevřené rakvi a popsat činnosti při přípravě a v jeho průběhu Ústní ověření
d Umístit v obřadní síni rakev na katafalk a rozmístit donesené květinové dary (věnce, kytice se stuhami, podle kterých je možné určit dárce) s rozlišením umístění darů nejbližších pozůstalých Praktické předvedení
e Stanovit, kdy zpravidla končí smuteční obřad v občanské obřadní síni, v kostele nebo na veřejném pohřebišti Ústní ověření
f Provést po ukončení obřadu spuštění rakve, demontáž použitého bednění, zásyp hrobu, uložení květinových darů na jeho rov a následný úklid, včetně případného umytí sousedního hrobového zařízení Praktické předvedení
g Popsat postup při pohřbení zpopelněním a způsob převzetí zpopelněných ostatků a jejich předání vypraviteli pohřbu Ústní ověření
h Předvést smísení zpopelněných lidských ostatků se zemí do anonymního společného hrobu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přechodné ukládání lidských pozůstatků do doby pohřbení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zákonem stanovené podmínky prostor k přechodnému ukládání lidských pozůstatků Ústní ověření
b Popsat obvyklá vybavení prostor pro ukládání lidských pozůstatků Ústní ověření
c Vyjmenovat údaje vedené v evidenci o lidských pozůstatcích přijatých k přechodnému uložení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy lidských pozůstatků pro uložení do konečné rakve při přípravě smutečních obřadů nebo ve spolupráci s pozůstalými

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby úpravy lidských pozůstatků před jejich uložením do konečné rakve Ústní ověření
b Vyjmenovat možnosti ošetření lidských pozůstatků zpomalujících posmrtné změny a rozlišit pojmy konzervace a balzamace Ústní ověření
c Omýt, oholit, učesat a kosmeticky upravit lidské pozůstatky určené pro výstav v otevřené rakvi, včetně uzavření tělních otvorů Praktické předvedení
d Předvést oblékání upravených lidských pozůstatků do rubáše nebo šatů podle zadání Praktické předvedení
e Popsat podmínky, za nichž je možné uložení zesnulého do konečné rakve již v místě úmrtí (zpravidla v obytném prostoru) s účastí pozůstalých při oblékání a ukládání lidských pozůstatků do rakve Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úklid, čištění a dezinfekce pohřebních vozidel, transportních rakví, chladicích zařízení a márnic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účelové rozdělení přípravků pro dezinfekci pohřebního vozidla, transportní rakve, márnic a chladicího zařízení Ústní ověření
b Provést dezinfekci vybraného objektu za použití osobních ochranných prostředků a s maximálním ohledem na životní prostředí Praktické předvedení
c Zacházet s nástroji a pomůckami podle zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení
d Vysvětlit na příkladech kritická místa a body pro zranění nebo zavlečení nákaz do organismu Ústní ověření
e Vysvětlit způsob dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek, popř. způsob jejich detoxikace nebo likvidace (bylo-li při převozu podezření, že se jednalo o lidské pozůstatky osoby, která byla v době úmrtí nakažena infekčním onemocněním vyvolaným vysoce rizikovými bilogickými agens a jejich toxiny). Vysvětlit důvody pro oddělení šatny s použitými pracovními oděvy a separátního sociálního zařízení Ústní ověření
f Popsat výběr vhodného místa pro ukládání zbytků rakví, polštářů, oděvů, kytic, stuh apod.; Uvést, které vlastnosti činí tento odpad z pohřebnictví nebezpečným (infekčnost) a popsat postup nakládání s ním v souladu se zákonem o odpadech Ústní ověření
g Popsat postupy při ekologické likvidaci obalů a zbytků čisticích a úklidových prostředků Ústní ověření
h Vysvětlit, proč lidské pozůstatky a ostatky, včetně pevných implantátů, nejsou věcí v občanskoprávním smyslu, kterou lze vlastnit, dědit nebo s ní obchodovat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Autorizovaná osoba musí během zkoušky zaručit dodržování zásad hygieny a pietní ochrany osobnosti zemřelého a osobně zajistit, aby s mrtvým lidským tělem bylo nakládáno uctivě a důstojně. Pořizování audiovizuálních záznamů z průběhu zkoušky je zakázáno.

Uchazeč musí být oblečen do vhodného pracovního oděvu a obuvi a mít ochranné pomůcky a vhodné nástroje, jinak se zkouška nesmí zahájit. Práci nesmí vykonávat uchazeč, který má otevřené poranění, zejména na rukou. Pokud dojde k poranění během manipulace s lidskými pozůstatky, musí se nechat neprodleně ošetřit a zkouška se přeruší.

 

Autorizovaná osoba klade důraz na hygienické a etické aspekty manipulace s lidskými pozůstatky při zkoušce.

Po celou dobu hodnocení je sledováno:

  • dodržování hygienických předpisů

  • dodržování předpisů bezpečnosti práce

  • dodržování časového harmonogramu

  • zda uchazeč po celou dobu práce dodržoval zásady piety, důstojnosti a slušnosti při práci s lidskými pozůstatky (potlačil profesionální otrlost).

 

Praktické předvedení manipulace s lidskými pozůstatky musí být provedeno vždy ve dvojici, buďto s figurantem, nebo s dalším uchazečem o profesní kvalifikaci. Na rakev a víko rakve je zakázáno odkládat jakékoliv pomůcky a pracovní předměty. Při práci nejíst a nekouřit.

Uchazeč je povinen pro splnění odborné kompetence Obstarávání úkonů při smutečních obřadech, kritérium a) si sebou ke zkoušce přinést vlastní společenský oděv a obuv.

U odborných kompetencí Provedení převozu lidských pozůstatků a ostatků, kritérium e) a f) a Úpravy lidských pozůstatků pro uložení do konečné rakve při přípravě smutečních obřadů nebo ve spolupráci s pozůstalými, kritérium d) autorizovaná osoba připraví jedno zadání, podle kterého uchazeč splní daná kritéria.

U odborné kompetence Úklid, čištění a dezinfekce pohřebních vozidel, transportních rakví, chladicích zařízení a márnic, kritérium b) autorizovaná osoba vybere objekt pro splnění daného kritéria.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pegas CZ s. r. o., Praha

Ministerstvo pro místní rozvoj, Praha

Tobit, z. s., Jihlava