Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Strojník pro obsluhu čerpací a přečerpávací stanice
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k transportu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst a charakterizovat potřebné technické podklady pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k transportu vod (čerpací stanice, vakuová stanice, pneumatická stanice) Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technologická schémata stanice transportu vod Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst technické výkresy zařízení pro transport vod Praktické předvedení a ústní ověření
d Interpretovat s použitím technické dokumentace technologický postup transportu vod Ústní ověření v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v procesech transportu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup transportu vod a nakreslit schéma stanice transportu vod na síti Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat druhy čerpadel a jejich principy Ústní ověření
c Vyjmenovat druhy vývěv a jejich principy Ústní ověření
d Vysvětlit pojem automatické tlakové stanice Ústní ověření
e Uvést a charakterizovat fyzikální veličiny vztahující se k problematice transportu vod Ústní ověření
f Popsat nakládání s chemickými látkami a odpady Ústní ověření
g Popsat postup při řešení havarijních stavů stanice k transportu vod a odstraňování poruchových stavů Ústní ověření
h Číst a vysvětlit provozní a manipulační řád stanice k transportu vod Praktické předvedení a ústní ověření
i Charakterizovat Q-H křivku čerpadla, vysvětlit křivku účinnosti čerpadla a pracovní charakteristiku čerpadla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na stanici k transportu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat seznam evidovaných záznamů o provozu stanice k transportu vod Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat položky záznamů o provozu stanice k transportu vod Ústní ověření
c Vyplnit provozní záznam podle zadání v elektronické nebo písemné formě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k transportu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu ovládacích panelů technologie stanice k transportu vod Ústní ověření
b Vysvětlit logické návaznosti procesů stanice k transportu vod Ústní ověření
c Obsluhovat ovládací panely podle modelové situace Praktické předvedení
d Vysvětlit vazby procesů transportu vod na provozní evidenci Ústní ověření
e Vysvětlit pracovní postupy při možných poruchách ovládacích panelů dálkově ovládaných automatizovaných provozů sloužících k transportu vod Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení stanice k transportu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit principy strojů a technologií sloužících k transportu vod Ústní ověření
b Vysvětlit a předvést ovládání stanice k transportu vod v manuálním režimu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k transportu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základy údržby a opravy strojů Ústní ověření
b Předvést mazání strojů a zařízení tlakovou maznicí Praktické předvedení
c Seřídit ucpávku čerpadla Praktické předvedení
d Vysvětlit vazby údržby strojů a zařízení na provozní evidenci Ústní ověření
e Identifikovat závady stroje podle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést kontrolu průchodnosti pojistných ventilů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP při obsluze zařízení k transportu vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rizika objektů stanic transportu vod Ústní ověření
b Vysvětlit rizika při provozu strojů a zařízení Ústní ověření
c Vysvětlit havarijní a protipovodňový plán Ústní ověření
d Vysvětlit ochranu zdraví před biologickými činiteli Ústní ověření
e Vysvětlit pojem hygienické minimum Ústní ověření
f Vyjmenovat a vysvětlit pojem vyhrazená technická zařízení a jejich možná rizika Ústní ověření
g Předvést obsluhu detektoru kvality ovzduší podle návodu výrobce Praktické předvedení
h Předvést použití zachycovacího postroje Praktické předvedení
i Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci při nadýchání jedovatým plynem, úrazu po pádu z výšky, bezvědomí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-vodovo-d1fa#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv (oddělené pro práci s pitnou a odpadní vodou).

 

Transportem vod se míní použití čerpadla, vakuového systému nebo pneumatického systému.

Zařízením sloužícím k transportu vod je míněna čerpací stanice, vakuová stanice, pneumatická stanice.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

Kompetence Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k transportu vod kritérium c)

• kavitace na čerpadle

• rázy

• vibrace čerpadla

• protékající ucpávka hřídele čerpadla

• lom na potrubí

• prokluzující klínový řemen

• porucha spojky mezi motorem a čerpadlem

• uvolněný bezpečnostní kryt

• netěsnící vakuový ventil

 

Kompetence Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k transportu vod kritérium e)

• mechanická závada

• závada systému řízení

 

Kompetence Orientace v procesech transportu vod - u kritérií a), i) uchazeč kromě ústního výkladu nakreslí schéma stanice k transportu vod na síti, charakterizuje fyzikální veličiny a nakreslí křivku účinnosti čerpadla.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Ověření odborných způsobilostí lze provést též elektronickou formou v simulovaném prostředí (na modelu).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupení v pracovní skupině:

REVOS Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Asociace pro vodu ČR