Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Obsluha speciálního vozu pro čištění kanalizace
Platnost standardu: Od 5.9.2018 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro obsluhu speciálního vozu pro čištění kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit technologické schéma čisticího vozu Ústní ověření
b Číst technické výkresy včetně pasportu kanalizace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení provozních záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat seznam evidovaných záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat položky záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace Ústní ověření
c Vyplnit provozní záznam Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení na speciálním vozu pro čištění kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy a způsoby čištění kanalizace kombinovaným a recyklačním vozem Ústní ověření
b Popsat technologický postup tlakového čištění, odsávání, vykládky, čerpání tlakové vody a údržby stroje Ústní ověření
c Vysvětlit veličiny vztahující se k čištění kanalizace - hmotnost sedimentu, tlak vody, sací výšku Ústní ověření
d Nastavit provozně-technické parametry zařízení podle návodu na obsluhu Praktické předvedení
e Předvést obsluhu zařízení při čištění kanalizace tlakovým vozem a dalšími přídavnými zařízeními (odsávání odpadu z kanalizace, frézování kanalizace a odstraňování pevných nánosů z potrubí, vyprázdnění zásobníku na skládce odpadu - z vozidla s nádrží výklopnou nebo s pístem) Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést výměnu nástavce na tlakové hadici Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba a běžné opravy strojního zařízení speciálního vozu pro čištění kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologická zařízení čisticího vozu Ústní ověření
b Uvést a vysvětlit základy údržby a opravy strojního zařízení speciálního vozu pro čištění kanalizace Ústní ověření
c Předvést mazání speciálního vozu a jeho zařízení tlakovou maznicí Praktické předvedení
d Identifikovat závady stroje podle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit význam vazby čištění kanalizace pro její provoz a hodnocení technického stavu Ústní ověření
f Předvést opravu nejběžnějších závad stroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čištění odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit bezpečnostní a zdravotní rizika při práci na objektech kanalizace Ústní ověření
b Vysvětlit rizika při provozu strojů a zařízení, zajištění pracoviště na komunikaci přenosným dopravním značením Ústní ověření
c Vysvětlit ochranu zdraví před biologickými činiteli (výbava a používání osobních ochranných prostředků a jejich údržba) Ústní ověření
d Vyjmenovat a vysvětlit pojem vyhrazené technické zařízení a jejich možná bezpečnostní a zdravotní rizika Ústní ověření
e Předvést obsluhu detektoru kvality ovzduší podle návodu výrobce Praktické předvedení
f Předvést použití zachycovacího postroje Praktické předvedení
g Uvést nebezpečné plyny a jejich vlastnosti Ústní ověření
h Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci - zásah elektrickým proudem, zastavení krvácení, otrava plynem Praktické předvedení a ústní ověření
i Vysvětlit obecné bezpečnostní předpisy související s provozem a opravami vozidel Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady z čištění kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní znalost zákona o odpadech Ústní ověření
b Popsat možné způsoby nakládání s odpady z čištění kanalizace Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obsluha-specialniho-vozu-#zdravotni-zpusobilost).

 

Pro samostatný výkon povolání je nezbytné vlastnit řidičský průkaz skupiny C a profesní průkaz.

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

Kompetence Vedení provozních záznamů o provozu speciálního vozu pro čištění kanalizace

kritérium c/ - připravit formulář "provozní záznam"

• vyplnění záznamu o provozu vozidla

• vyplnění výkazu práce vozidla

Kompetence Údržba a běžné opravy strojního zařízení speciálního vozu pro čištění kanalizace

kritérium d/

• porucha tlakového čerpadla

• navíjení hadice

• netěsnost vývěvy

• prasklá sací hadice

• prasklá tlaková hadice

• sání nečistot a následná vykládka na skládce, vyčištění sací nádoby

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupení v pracovní skupině:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.