Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Chlorovač
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro obsluhu zařízení sloužících k hygienickému zabezpečení vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst a charakterizovat potřebné technické podklady pro obsluhu zařízení sloužících k hygienickému zabezpečení vod (pitných, bazénových, užitkových) Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technologická schémata obsluhy zařízení sloužících k hygienickému zabezpečení vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c Vysvětlit princip dávkovacích zařízení chlornanu sodného, plynného chloru, chlordioxidu, chloraminu, ozonu a princip dezinfekce UV zářením Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v provozním řádu objektu hygienického zabezpečení vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup hygienického zabezpečení vod na objektu Ústní ověření
b Vysvětlit princip konkrétního hygienizačního zařízení na objektu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v procesech hygienického zabezpečení vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby hygienického zabezpečení vod Ústní ověření
b Připravit a provést údržbu jednoduchého zařízení k hygienickému zabezpečení vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c Seřídit dávkovací čerpadlo nebo dávku dezinfekčního činidla Praktické předvedení
d Provést vhodnou úpravu dávky dezinfekčního činidla dle analyzovaného vzorku nebo zadaných parametrů Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odběr vzorků a jednoduché provozní laboratorní rozbory jakosti vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků vody Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků vody Ústní ověření
c Popsat a charakterizovat pracovní postup při odběru vzorku vody Ústní ověření
d Provést odběr vzorku a jednoduchou analýzu vzorku vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
e Vyhodnotit analyzovaný vzorek vody, výsledek porovnat s vyhláškou č. 252/2004 Sb., v platném znění Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů o hygienizačních zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat položky provozních záznamů o provozu hygienizačních zařízení Ústní ověření
b Vyplnit provozní záznam Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Doplňování zásobníků chemikálií a nastavování dávkovaných hodnot na přístrojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat chemické látky používané k hygienickému zabezpečení vod a jejich vlastnosti Ústní ověření
b Vysvětlit vlastnosti chemických látek používaných k hygienickému zabezpečení vod podle bezpečnostního listu dodavatele chemikálie Ústní ověření
c Vysvětlit správný technologický postup při práci s chemikálií včetně osobní ochrany Ústní ověření
d Vysvětlit a předvést správný technologický postup při výměně tlakových lahví s chlorem Praktické předvedení a ústní vysvětlení
e Vysvětlit a předvést správný technologický postup při doplňování zásobníku s chlornanem sodným Praktické předvedení a ústní vysvětlení
f Vysvětlit a předvést správný technologický postup při ředění chlornanu sodného Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit správný technologický postup při doplňování zásobníků výrobníku dezinfekčního činidla in situ Ústní ověření
h Vysvětlit správný technologický postup při provozu UV lampy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP při obsluze zařízení k hygienickému zabezpečení vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit rizika při práci na objektech vodovodní sítě Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit rizika při provozu zařízení k hygienickému zabezpečení vod, popsat havarijní plán Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit jednotlivé pojmy hygienického minima Ústní ověření
d Vysvětlit pojem plynové vyhrazené technické zařízení, bezpečnostní list dodavatele chemikálie a pravidla k bezpečnosti, ochraně zdraví a životního prostředí při práci s chemickými látkami a přípravky Ústní ověření
e Vysvětlit nakládání s chemickými látkami a uvést možná rizika při práci s chemickými látkami: H - věty, P - věty Ústní ověření
f Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů podle návodu výrobce Praktické předvedení
g Předvést použití zachycovacího celotělového postroje a nasazení plynové masky Praktické předvedení
h Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci při nadýchání chlorem, chlordioxidem, ozónem, potřísnění chlornanem sodným, potřísnění kyselinou, expozici UV záření Praktické předvedení a ústní vysvětlení
i Vysvětlit protiplynový poplachový plán Ústní ověření
j Vysvětlit zásady požární ochrany při hygienickém zabezpečení vod Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/chlorovac#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

H větami (standardními větami o nebezpečnosti) a P větami (pokyny pro bezpečné zacházení) v kompetenci "Dodržování BOZP při obsluze zařízení k hygienickému zabezpečení vod" jsou myšleny výroky označující nebezpečné vlastnosti chemických látek a způsoby správného nakládání s nimi dle Globálně harmonizovaného systému klasifikace a označování chemikálií Organizace spojených národů (GHS).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupení v pracovní skupině:

REVOS Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

Asociace pro vodu ČR